Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 september 2015

Gepubliceerd: 24 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0280313
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7db431a8-54c0-46db-ab92-32a00663fafb&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2023%20september%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34000, 34000, 21109, 34300, 31066, 31066, 31066, 26834, 25087, 25087, 31371, 31789, 32545, 33532, 34300, 27863, 31935, 31789, 33625, 33625, 21501, 34220, 34198, 34302

Inhoud


Rondetafelgesprek over de in het Belastingplan 2016 voorgestelde herziening van box 3

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 23 september 2015. Rondetafelgesprek over de in het Belastingplan 2016 voorgestelde herziening van box 3 - 2015Z17310

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Koolmees (D66) voor het organiseren van een beknopt rondetafelgesprek van maximaal twee uur over de juridische, de rendements- en de uitvoeringsaspecten van de voorgestelde herziening. De datum van het rondetafelgesprek ligt bij voorkeur vóór 7 oktober 2015, te weten de inbrengdatum voor het verslag over het pakket Belastingplan 2016. Bij de leden wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij wensen uit te nodigen voor het rondetafelgesprek. Op basis van de inventarisatie zullen de leden Groot (PvdA) en Omtzigt (CDA) een voorstel aan de commissie doen voor de uit te nodigen gesprekspartners. Na vaststelling van de voorlopige datum van het rondetafelgesprek worden de blokindeling en, na bevestiging van hun deelname, de namen van de genodigden bekendgemaakt.

Vooraankondiging initiatiefwetsvoorstel over surcharging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 23 september 2015.

Besluit: De heer Van Vliet kondigt aan dat op 24 september 2015 zijn initiatiefwetsvoorstel inzake surcharging zal indienen dat vervolgens ter advisering aan de Raad van State zal worden aangeboden. Gelet op het onderwerp van het initiatiefvoorstel hebben zowel de initiatiefnemer als de commissie de voorkeur dat het voortouw bij behandeling ervan bij de commissie Financiën komt te liggen.

Verzoek om kabinetsreactie op AFM-onderzoeksrapport "Meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van hypotheekklanten"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 23 september 2015. Verzoek om kabinetsreactie op AFM-onderzoeksrapport "Meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van hypotheekklanten" - 2015Z17306

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om een kabinetsreactie op het AFM-rapport.
Noot: Link naar rapport op website AFM: http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/sep/betalingsachterstand-hypotheekklant.

Actualisering webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 september 2015. Actualisering webdossier EU-governance - 2015Z16552

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rekenkamerrapport 'Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; Inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 september 2015. Aanbieding rapport 'Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; Inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015' - 21501-07-1307

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Financiën vaststellen op donderdag 29 oktober 2015 te 14.00 uur.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.

Webpublicatie 'Belastinguitgaven en milieueffecten' van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 juni 2015. Kabinetsreactie op de brief van de Algemene Rekenkamer 'Belastinguitgaven en

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 3 september 2015 besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Antwoorden op vragen van een aantal commissies inzake de webpublicatie 'Belastinguitgaven en milieueffecten' van de Algemene Rekenkamer - 34000-58

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 3 september 2015 besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 maart 2015. Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ - 34000-54

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 3 september 2015 besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitnodiging en voorlopige agenda artikel 13-conferentie te Luxemburg (9 en 10 november 2015)

Zaak: Brief derden - Kamer van Afgevaardigden Luxemburg te Luxembourg - 4 september 2015. Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden Luxemburg voor interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie d.d. 9 en 10 november 2015 (artikel 13-conferentie) - 2015Z16659

Besluit: Per e-mail wordt geïnventariseerd welke leden aan de conferentie wensen deel te nemen.
Noot: Bijgaande uitnodiging en voorlopige agenda van de artikel 13-conferentie is op 17 september 2015 ontvangen. De conferentie is gepland op 9 en 10 november 2015 in Luxemburg.

Verzoek commissie ECON van het Europees Parlement om gesprek met de commissie Financiën op woensdag 4 november 2015.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 17 september 2015. Verzoek commissie ECON van Europees Parlement om gesprek met vaste commissie voor Financiën over o.a. Europees Semester, toezicht op de financiële sector en Capital Markets Union d.d. 4 november 2015 - 2015Z16828

Besluit: Verzoek om gesprek honoreren; gesprek met de ECON commissie organiseren op woensdag 4 november 2015 van 14.00-15.00 uur.

Lijst met EU-voorstellen, commissie Financien, week 37 en 38, 2015

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 september 2015. Lijst met EU-voorstellen, commissie Financien, week 37 en 38, 2015 - 2015Z16658

Besluit: Ter informatie.
Noot: Zoals aanbevolen in het vastgestelde rapport ‘Voorop in Europa’ (Kamerstuk 33936, nr. 2) wordt vanaf deze procedurevergadering standaard een overzicht van nieuwe consultaties, Groen- en Witboeken en EU-wetgevingsvoorstellen (mededelingen, richtlijnen en verordeningen) geagendeerd. Dit overzicht is ter

Voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 augustus 2015. Brief voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z15060

Besluit: Het Ministerie van Financiën wordt verzocht een besloten technische briefing te verzorgen over het Nederlandse EU-voorzitterschap (onderdeel Financiën).
Noot: In deze brief wijst de voorzitter van de commissie Europese Zaken op het recente initiatief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu voor de organisatie van een technische briefing over het EU-voorzitterschap door ambtenaren van het departement. Doel van deze besloten briefing was de commissieleden een toelichting te geven op de bijzonderheden van de EU-voorzitterschapsrol, en de belangrijkste EU dossiers en onderwerpen op hun beleidsterrein die tijdens de Voorzitterschap op de agenda staan. Een dergelijke commissiebriefing is in de optiek van de voorzitter van de commissie Europese Zaken een best practice, die ook voor andere commissies wellicht een nuttige suggestie kan zijn.

Periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 juli 2015. Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2015 - 21109-220

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het overzicht bevat twee nieuwe ingebrekestellingprocedures op het beleidsterrein van de commissie Financiën. Het betreft richtlijn 2009/138 (toegang tot en uitoefening verzekerings- en herverzekeringsbedrijf - Solvabiliteit II) en richtlijn 2014/51 (bevoegdheden Europese toezichthouders, respectievelijk voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en voor efffecten en markten). Beide richtlijnen bevinden zich reeds in een vergevorderd stadium van implementatie.

Rijksbreed wetgevingsprogramma met belangrijke financiële doelstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2015. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34300-4

Besluit: Ter informatie.Europa

Reactie op fiscale moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Reactie op fiscale moties en toezeggingen - 34300-IX-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 november 2015 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere

Sleuteltabel 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Sleuteltabel 2016 - 31066-249

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 september 2015. Erratum in 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-251

Besluit: Betrekken bij de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2015. Aanbieding 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-250

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 15 oktober 2015.
Noot: Op 17 september 2015 is door middel van een e-mailprocedure besloten feitelijke vragen te stellen over de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst. De inbrengdatum is woensdag 30 september 2015 te 14.00 uur. De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de vragen uiterlijk op donderdag 8 oktober 2015 te beantwoorden.

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2015. Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-38

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 oktober 2015 te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 26834-38

Verslag van een schriftelijk overleg over informatieverstrekking aan TAXE

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juni 2015. Informatieverstrekking aan TAXE - 25087-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over informatieverstrekking aan TAXE - 25087-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2015. Aanbieding concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden - 34300-IX-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.
Noot: Ingevolge artikel 3 vijfde lid van de Wet houdbare overheidsfinanciën deelt de minister van Financiën de voorgenomen vaststelling van de gelijkwaardige inspanning schriftelijk mee aan de Staten-Generaal nadat het bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. De vaststelling van de gelijkwaardige inspanning vindt plaats nadat ten minste vier weken na, de in vorige volzin genoemde, mededeling zijn verstreken en de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich over dit voornemen heeft kunnen uitspreken.

Schikking met IJslands deposito garantiestelsel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 september 2015. Schikking met IJslands deposito garantiestelsel - 31371-382

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verkoop ABN AMRO: vvgb-procedure beschermingsmaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 september 2015. Verkoop ABN AMRO: vvgb-procedure beschermingsmaatregelen - 31789-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De commissie maakt graag gebruik van het aanbod voor een besloten gesprek waarin De Nederlandsche Bank (DNB) een toelichting kan geven over de aard van het toezicht op beschermingsmaatregelen bij financiële instellingen in Nederland.

Kabinetsreactie op aanbeveling Financieel Stabiliteitscomité over de LTV-limiet

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 september 2015. Kabinetsreactie op aanbeveling Financieel Stabiliteitscomité over de LTV-limiet - 32545-38

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.

Schriftelijk overleg over het eerder aangekondigde voornemen om SNS Bank af te splitsen van SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de eerder aangekondigde voornemen om SNS Bank af te splitsen van SNS REAAL - 33532-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte - 34300-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Koolmees over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Koolmees over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-64

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: In deze brief informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van de motie De Vries/Koolmees van 9 april 2015 (31 789, nr. 60) waarin de regering wordt verzocht een extern onderzoek te laten doen naar het vergemakkelijken en vereenvoudigen van overstappen, inclusief welke stappen er nu al wel mogelijk zijn of gezet kunnen worden om over te stappen met nummerbehoud. Zodra de resultaten van de in de brief genoemde onderzoeken bekend zijn, brengt de minister de Kamer daarvan op de hoogte.

Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2016 Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 september 2015. Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2016 Financiën - 31935-21

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om de commissie tijdig voorafgaand aan die vergadering te adviseren over de onderzoeksopzet van de vijf beleidsdoorlichtingen.
Noot: •In de bijlagen bij de brief van de minister zijn de plannen van aanpak opgenomen. Daarin geeft hij een toelichting op de opzet en methodiek van de volgende vijf beleidsdoorlichtingen:•Beleidsdoorlichting artikel 1, onderdeel Toeslagen•Beleidsdoorlichting artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector•Beleidsdoorlichting artikel 5 Exportkrediet- en investeringsactiviteiten•Beleidsdoorlichting artikel 6 Btw-compensatiefonds•Beleidsdoorlichting Begrotingsbeleid•In de procedurevergadering van 25 februari 2015 heeft de commissie Financiën besloten om beleidsdoorlichtingen voortaan te behandelen conform de door de commissie voor de Rijksuitgaven voorgestelde werkwijze (o.a. kort advies bij plan van aanpak beleidsdoorlichting door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR); in beginsel altijd een vragenronde over een beleidsdoorlichting, inclusief ondersteuning daarbij door het BOR). Zie verder de brief over beleidsdoorlichtingen van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven van 12 februari 2015 (2015Z02621).

Uitkomst intern onderzoek ABN AMRO Dubai

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 september 2015. Uitkomst intern onderzoek ABN AMRO Dubai - 31789-756

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 14 oktober 2015 te 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitkomst van de onderhandelingen over de Articles of Agreement van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 juni 2015. Uitkomst van de onderhandelingen met de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - 33625-167

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het verdrag en de toelichtende nota.
Noot: Het verdrag is door Nederland op 29 juni jl. ondertekend tijdens de signing ceremony in Beijing, China. Nu het verdrag is ondertekend, is het proces om het verdrag te bekrachtigen in werking gesteld (ratificeren). De eerste stap in dit proces is dat het verdrag met toelichtende nota via het Kabinet van de Koning aan de Raad van State wordt gestuurd. Na het advies van de Raad van State wordt het verdrag en toelichtende nota via stilzwijgende goedkeuringsprocedure aan de Kamer voorgelegd. Dat gebeurt naar verwachting op korte termijn. Na goedkeuring kan de akte van bekrachtiging bij de depositaris van het verdrag worden neergelegd en treedt Nederland pas definitief toe.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de uitkomst van de onderhandelingen over de Articles of Agreement van de AIIB - 33625-179

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het verdrag en de toelichtende nota (zie ook de noot).
Noot: Het verdrag is door Nederland op 29 juni jl. ondertekend tijdens de signing ceremony in Beijing, China. Nu het verdrag is ondertekend, is het proces om het verdrag te bekrachtigen in werking gesteld (ratificeren). De eerste stap in dit proces is dat het verdrag met toelichtende nota via het Kabinet van de Koning aan de Raad van State wordt gestuurd. Na het advies van de Raad van State wordt het verdrag en toelichtende nota via stilzwijgende goedkeuringsprocedure aan de Kamer voorgelegd. Dat gebeurt naar verwachting op korte termijn. Na goedkeuring kan de akte van bekrachtiging bij de depositaris van het verdrag worden neergelegd en treedt Nederland pas definitief toe.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Merkies over toets op financiële stabiliteitsgevolgen en afwikkelbaarheid bij fusies en overnames

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 september 2015. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Merkies over toets op financiële stabiliteitsgevolgen en afwikkelbaarheid bij fusies en overnames (Kamertstuk 34 208, nr. 9, Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen) - 2015Z16025

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; reeds betrokken bij de stemming over de motie.

Jaarverslag ESM 2014

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 16 september 2015. BOR/EU-stafnotitie - Jaarverslag 2014 van het ESM - 2015Z16602

Besluit: Desgewenst betrekken bij de brief van de minister van Financiën t.g.v. het

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2015. Aanbieding Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM - 21501-07-1279

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 oktober 2015 te 14.00 uur.
Besluit: Het BOR wordt verzocht om een aanvullende notitie over de twee bij het jaarverslag behorende vertrouwelijke bijlagen: het rapport van de Board of Auditors (het auditcomité) en de reactie van het ESM management op dat rapport.
Noot: In de procedurevergadering van 2 september 2015 is besloten het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) om een notitie verzoeken (zie hieronder) en de brief van de minister aan te houden tot na ontvangst van de gevraagde BOR-notitie.
Noot: •Een verzoek om een BOR-notitie over ter inzage gelegde vertrouwelijke stukken komt niet vaak voor. De leden worden per e-mail geinformeerd over de bijzondere aspecten van dit verzoek en over de te volgen aanpak.•De aanvullende BOR-notitie wordt uiterlijk op woensdag 7 oktober 2015 om 12.00 uur ter vertrouwelijke inzage voor de leden gelegd bij het Centraal Informatiepunt (CIP).

Nota van wijziging begroting Financiën (IXB) / Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (twee huwelijksportretten van Rembrandt)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 september 2015. Nota van wijziging - 34300-IX-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de begroting Financiën/Nationale Schuld (34300-IX).
Noot: •Deze nota van wijziging gaat over een deel van de dekking van twee huwelijksportretten van Rembrandt.•Zie ook:•brief van de minister van OCW over twee huwelijksportretten van Rembrandt (2015Z16978);•Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) (34285);•Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit) (34286).•In de extra procedurevergadering van de commissie OCW op 22 september 2015 is m.b.t. de twee hierboven genoemde incidentele suppletoire begrotingen besloten de inbrengdatum voor het verslag houdende feitelijke vragen vast te stellen op donderdag 24 september 2015 om 10.00 uur.

Spoedeisende wetsvoorstellen (Financiën)4

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 september 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen (Financiën) - 34300-IX-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de Fiscale verzamelwet 2015 (34220) en een appreciatie van de ingediende amendementen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 september 2015. Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) en een appreciatie van de ingediende amendementen - 34220-11

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; reeds betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34220-11

Reactie op moties en een amendement inzake de Wijzigingswet financiële markten 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 september 2015. Reactie op moties en een amendement inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) - 34198-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op 23 september 2015 heeft de commissie Financiën nader verslag uitgebracht over het wetsvoorstel (34198, nr. 13). De regering is verzocht om de nota n.a.v. het nader verslag z.s.m. naar de Tweede Kamer te sturen.
Gerelateerde kamerstukken: 34198-12

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 14 mei 2014.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 september 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 14 mei 2014 - 34282-(R2060)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Zie ook: Trb. 2014, 125• Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 17 oktober 2015).• De goedkeuring wordt voor Curaçao gevraagd.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 september 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA; Willemstad, 16

Besluit: De Voorzitter zal worden bericht dat de commissie Financiën, overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in haar procedurevergadering van 23 september 2015 heeft besloten dat de wens te kennen wordt gegeven dat het ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal dient te worden onderworpen.
Noot: • Zie ook: Trb. 2015, 11 en Trb. 2015, 144.• Het verdrag was ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 17 oktober 2015).• De goedkeuring wordt voor Curaçao gevraagd.

Miljoenennota 2016; Begroting Financiën/Nationale Schuld 2016

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 september 2015. Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies - 2015Z15654

Besluit: Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (1) schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de Miljoenennota 2016 c.a. (2) gezamenlijke plenaire behandeling van de stukken (Miljoenennota, MEV, begroting Financiën/Nationale Schuld) tijdens de algemene financiële beschouwingen (AFB); (3) verder geen inzet van andere instrumenten (zoals begrotingsonderzoek, rapporteur, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.).
Noot: In de brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven wordt aan de commissies gevraagd een besluit te nemen over de wijze van behandeling van de begroting 2016. Bovenstaand voorstel is overeenkomstig de gebruikelijke wijze van behandeling door de commissie Financiën c.q. de Kamer. Voor de inzet van andere instrumenten is onvoldoende tijd beschikbaar. De algemene financiële beschouwingen (AFB) i.c.m. de begrotingsbehandeling Financiën zijn gepland in vergaderweek 40 (29, 30 september en 1 oktober).

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 - 34300-IX

Besluit: In de procedurevergadering van 2 september 2015 is reeds tot het in de noot vermelde behandelschema besloten.
Noot: •Algemene financiële beschouwingen (AFB) i.c.m. de begrotingsbehandeling Financiën - vergaderweek 40 (29, 30 september en 1 oktober)•Inbrengdatum feitelijke vragen (Miljoenennota, MEV, begroting Financiën/Nationale Schuld) - maandag 21 september 2015 te 14.00 uur•Antwoorden minister van Financiën - vrijdag 25 september 2015•Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begrotingsbrief Financiën - donderdag 24 september 2015 van 16.15 - 17.15 uur

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 34300

Besluit: In de procedurevergadering van 2 september 2015 is reeds tot het in de noot vermelde behandelschema besloten.
Noot: •Algemene financiële beschouwingen (AFB) i.c.m. de begrotingsbehandeling Financiën - vergaderweek 40 (29, 30 september en 1 oktober)•Inbrengdatum feitelijke vragen (Miljoenennota, MEV, begroting Financiën/Nationale Schuld) - maandag 21 september 2015 te 14.00 uur•Antwoorden minister van Financiën - vrijdag 25 september 2015•Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begrotingsbrief Financiën - donderdag 24 september 2015 van 16.15 - 17.15 uur

Pakket Belastingplan 2016

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) - 34304

Besluit: Gezamenlijk behandelen met het Belastingplan 2016, zie ook het eerder

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) - 34303

Besluit: Gezamenlijk behandelen met het Belastingplan 2016, zie ook het eerder vastgestelde behandelschema in de noot bij het Belastingplan 2016.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) - 34306

Besluit: Gezamenlijk behandelen met het Belastingplan 2016, zie ook het eerder vastgestelde behandelschema in de noot bij het Belastingplan 2016.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) - 34305

Besluit: Gezamenlijk behandelen met het Belastingplan 2016, zie ook het eerder vastgestelde behandelschema in de noot bij het Belastingplan 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Brief inzake het Belastingplan 2016 - 34302-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016
Gerelateerde kamerstukken: 34302-5

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) - 34302

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in de noot.
Noot: Behandelschema pakket Belastingplan 2016- Dinsdag 22 september van 16.30 - 19.00 uur (week 39): besloten technische briefing- Woensdag 7 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslag- Vrijdag 16 oktober (week 42): nota naar aanleiding van verslagHerfstreces van 16 oktober t/m 26 oktober 2015- Maandag 26 oktober van 11:00-19:00 uur (laatste dag herfstreces) (week 44): eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie- Donderdag 29 oktober (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg- Maandag 2 november van 11:00-23:00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en volledige tweede termijn- Dinsdag 10 en woensdag 11 november (week 46): plenaire behandeling- Donderdag 12 november (week 46): stemmingenAan de griffie plenair wordt verzocht de plenaire behandeling van het Belastingplan op twee dagen te plannen: op de eerste dag de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag het antwoord van de regering en de re- en dupliek.Een samenvatting van de adviezen van de Raad van State kunt u via deze link raadplegen: link naar samenvatting.

Wet uitvoering Common Reporting Standard

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 september 2015. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) - 34276

Besluit: Besloten wordt de behandeling van dit wetsvoorstel te koppelen aan de behandeling van het pakket Belastingplan 2016. Eerste stap: inbrengdatum voor het verslag op woensdag 7 oktober 2015 om 12.00 uur. Zie verder het behandelschema pakket Belastingplan 2016 in agendapunt 4.
Noot: De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2016. Deze datum vloeit voort uit de richtlijn en de gemaakte afspraken in OESO-verband.