Herziene besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 juni 2015

Gepubliceerd: 18 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A0279416
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7af07a8a-82a6-4d66-a9da-79da022a0dd7&title=Herziene%20besluitenlijst%20procedurevergadering.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 22112, 22112, 32317, 32317, 33709, 32824, 31753, 29279, 29389, 19637, 19637, 31265, 25124, 28684, 28684, 29628, 29628, 29628, 29517, 34082, 31015, 33799, 33799, 29517, 34091, 33722, 33723, 33727, 33987, 34047, 34047

Inhoud


BOR-notitie wetgevingsoverleg jaarverslag Veiligheid en Justitie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 12 juni 2015. BOR-notitie wetgevingsoverleg jaarverslag Veiligheid en Justitie - 2015Z11152

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de Nationale Politie op donderdag 18 juni 2015.

Voorstel opzet rondetafelgesprek over afstandsmoeders, die ongehuwd zwanger raakten en onder druk van de RKK hun baby’s afstonden

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 11 juni 2015. Voorstel opzet rondetafelgesprek over afstandsmoeders, die ongehuwd zwanger raakten en onder druk van de RKK hun baby’s afstonden - 2015Z11015

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt ongewijzigd vastgesteld.15

Voorstel buitenlandse werkbezoeken

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 27 mei 2015. Voorstel buitenlandse werkbezoeken - 2015Z09562

Besluit: De commissie besluit in het herftreces een werkbezoek aan Marokko af te leggen in het kader van de gezamenlijke samenwerking van Nederland en Marokko in het Global Counter Terrorism Forum. De griffier zal een notitie opstellen met een uitgewerkt programma, duur en reisperiode.

Omzetting algemeen overleg informele JBZ-Raad 9 en 10 juli 2015 in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 juni 2015. Omzetting van het algemeen overleg Informele JBZ-Raad 9 en 10 juli 2015 in een schriftelijk overleg. - 2015Z11599

Besluit: Het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad van 9 en 10 juli 2015 zal worden omgezet in een schriftelijk overleg. Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg is vastgesteld op 30 juni 2015 om 14.00 uur. De minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zullen worden verzocht de beantwoording uiterlijk 2 juli 2015 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.Brievenlijst

Verzoek toezending rapport de Galan Groep

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 17 juni 2015. Rapport de Galan Groep - 2015Z11597

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de actualisering van het onderzoeksrapport van de Galan Groep naar de haalbaarheid van de bezuinigingen bij het openbaar ministerie inclusief kabinetsreactie zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek kabinetsreactie fusie Lotto en Staatsloterij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 16 juni 2015. Verzoek kabinetsreactie fusie Lotto en Staatsloterij - 2015Z11459

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren over de gevolgen van de vertraging van het wetsvoorstel kansspelen op afstand op het fusieproces tussen de Lotto en de Staatsloterij.

Verzoek toezending ambtsbericht Iran (inclusief kabinetsreactie)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 16 juni 2015. Verzoek om toezending ambtsbericht Iran met beleidsreactie - 2015Z11423

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het recente ambtsbericht over de situatie van christenen en LHBT's in Iran inclusief beleidsreactie aan de Kamer te doen toekomen.14

Verzoek uitstel algemeen overleg over drones en opschorten inwerkingtreding regelgeving gebruik onbemande vliegtuigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 16 juni 2015. Verzoek SP om uitstel AO Drones en opschorten inwerkingtreding 1e fase regelgeving - 2015Z11421

Besluit: Het algemeen overleg over drones op 24 juni 2015 wordt uitgesteld in afwachting van het kabinetsstandpunt over het gebruik van drones. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht de op 1 juli 2015 geplande inwerkingtreding van het besluit van 23 april 2015 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens (regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen) op te schorten totdat de Kamer over het nader uitgewerkte kabinetsstandpunt heeft kunnen spreken.

Verzoek toezending toegezegde brief bezuinigingen NFI

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 16 juni 2015. Verzoek over toegezegde brief bezuinigingen NFI - 2015Z11418

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de tijdens het algemeen overleg over de bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut op 1 april 2015 toegezegde brief uiterlijk volgende week aan de Kamer te doen toekomen met het oog op een voor het zomerreces te plannen VAO.

Verzoek reactie inspectierapport over de brandweer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 11 juni 2015. Verzoek om een reactie op het inspectierapport over de Brandweer - 2015Z10938

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer ruim voorafgaand aan het op 1 juli 2015 geplande algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg, een kabinetsreactie te doen toekomen op het inspectierapport 'Inspecties bij de brandweer 2015'.

Reactie op bericht 'Deurwaarders incasseren miljoenen euros te veel'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 9 juni 2015. Reactie minister van Veiligheid & Justitie vragen op het bericht dat deurwaarders tegen de regels in miljoenen euro’s incasseren - 2015Z10730

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Deurwaarders incasseren miljoenen te veel' (FD.nl, 9 juni 2015). Hierbij zal tevens worden verzocht de schriftelijke vragen van het lid Recourt te beantwoorden.

Rappel beantwoording vragen inzake het bericht ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 9 juni 2015. Rappel beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd' - 2015Z10722

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de antwoorden op de eerder door de commissie gestelde vragen inzake berichtgeving over het gedogen van pedofilie door de overheid zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 juni 2015, aan de Kamer te doen toekomen.13

Verzoek reactie IV&J-onderzoeksrapport en reactie op het omgaan met verlofaanvragen van levenslanggestraften

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 9 juni 2015. Verzoek reactie op IV&J-onderzoeksrapport en een reactie op de vraag hoe volgens het kabinet om te gaan met verlofaanvragen van levenslanggestraften - 2015Z10720

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht in zijn reactie op het rapport tevens in het algemeen te reageren op de vraag hoe om te gaan met verlofaanvragen van levenslanggestraften.*

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (VI)" - 34200-VI-5

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)" - 34200-VI-8

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) - 34200-VI-2

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Laatste ontwikkelingen inzake het Europees Openbaar Ministerie en de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 15-16 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9 juni 2015. Laatste ontwikkelingen inzake het Europees Openbaar Ministerie en de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 15-16 juni 2015 - 32317-310

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 op 10 juni 2015.

Kabinetsappreciatie op twee Commissievoorstellen over herplaatsing en hervestiging (Europese Migratieagenda)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9 juni 2015. Kabinetsappreciatie op twee Commissievoorstellen over herplaatsing en hervestiging (Europese Migratieagenda) - 22112-1975

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.

Fiche: Mededeling Europese Veiligheidsagenda

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juni 2015. Fiche: Mededeling Europese Veiligheidsagenda - 22112-1972

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 op 10 juni 2015.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 15 en 16 juni 2015 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (2e kwartaal 2015)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 juni 2015. Geannoteerde agenda JBZ-Raad 15 en 16 juni 2015 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (2e kwartaal 2015) - 32317-285

Besluit: Geagendeerd voor de algemeen overleggen over de JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 op 10 juni 2015.

Stand van zaken van het besluitvormingsproces rond de EU PNR-richtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 juni 2015. Stand van zaken van het besluitvormingsproces rond de EU PNR-richtlijn - 32317-284

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 op 10 juni 2015.

Ontwikkelingen rond het Europees Openbaar Ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juni 2015. Ontwikkelingen rond het Europees Openbaar Ministerie - 33709-9

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 op 10 juni 2015.

EU-voorstel: Aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 juni 2015. EU-voorstel: Aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling (Engelstalige versie) - 2015Z09923

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 11 juni 2015.

Toestemming voor deelname van de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg van de IGZ tijdens het rondetafelgesprek over problemen bij de aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015. Toestemming voor deelname van de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg van de IGZ tijdens het rondetafelgesprek over problemen bij de aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking - 2015Z10804

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het werkbezoek op 24 en 25 maart 2015 aan Marokko inzake gesprekken over onder andere integratie en (de)radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 mei 2015. Verslag van het werkbezoek op 24 en 25 maart 2015 aan Marokko inzake gesprekken over onder andere integratie en (de)radicalisering - 32824-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg terrorismebestrijding op 25 juni 2015.10

Afschrift brief aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) inzake erkenning koepels en samenwerking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 juni 2015. Afschrift brief aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) inzake erkenning koepels en samenwerking - 2015Z11107

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van zijn gesprek met de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).Brieven overige bewindspersonen

Tussenstand Commissie onderzoek kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8 juni 2015. Tussenstand Commissie onderzoek kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand. Het algemeen overleg wordt uitgesteld in afwachting van de eindrapportage van de Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand.
Gerelateerde kamerstukken: 31753-10

Tenuitvoerlegging van financiële sancties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 5 juni 2015. Tenuitvoerlegging van financiële sancties - 29279-244

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016.

Toezegging over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) daarmee omgaan en over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van erfenissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 5 juni 2015. Toezegging over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) daarmee omgaan en over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van erfenissen - 29389-90

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen.

Reactie op een klacht van de Stichting Collectieve Belangenbehartiging Omwonenden Groot Bijstervelt Oirschot (CBOGBO) over doelmatigheid aankoop COA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 4 juni 2015. Reactie op een klacht van de Stichting Collectieve Belangenbehartiging Omwonenden Groot Bijstervelt Oirschot (CBOGBO) over doelmatigheid aankoop COA - 2015Z10269

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2015.9

Kabinetsreactie rapport Inspectie Veiligheid en Justitie over begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 juni 2015. Kabinetsreactie op het rapport van Inspectie Veiligheid en Justitie over begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen - 19637-2010

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Toezeggingen die betrekking hebben op de overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 juni 2015. Toezeggingen die betrekking hebben op de overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-2011

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Interlandelijke adoptie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 mei 2015. Interlandelijke adoptie - 31265-55

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over adoptie.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de Nederlandse bijdrage aan Frontex operaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 mei 2015. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de Nederlandse bijdrage aan Frontex operaties - 2015Z09708

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2015.

Uitspraak rechter inzake kort geding voorlopige gunning vernieuwing C2000

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015. Uitspraak rechter inzake kort geding voorlopige gunning vernieuwing C2000 - 25124-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 1 juli 2015.8

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) en enkele andere kwesties m.b.t. OMG's

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015. Aanbieding voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) en enkele andere kwesties m.b.t. OMG's - 28684-444

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit op 17 juni 2015.

Reactie op de uitzending van RTL Nieuws van 14 april 2015 over ‘wraakporno’ en de mogelijke strafbaarstelling daarvan in het Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015. Reactie op de uitzending van RTL Nieuws van 14 april 2015 over ‘wraakporno’ en de mogelijke strafbaarstelling daarvan in het Verenigd Koninkrijk - 28684-443

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 juni 2015. Reactie op het verzoek om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H. - 34000-VI-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op bericht verdachten vrij door drukte MH17

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 juni 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op het bericht 'Verdachten vrijgelaten door drukte MH17' d.d. 9 april 2015 - 29628-536

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen VAO over de bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Voorzitterschap van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni 2015. Voorzitterschap van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 - 29628-535

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2015 over het bericht ‘Korpsleiding gooit roer om bij Nationale Politie’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2015, over het bericht ‘Korpsleiding gooit roer om bij Nationale Politie’ - 29628-534

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van veiligheidsregio's

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 juni 2015. Verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van veiligheidsregio's - 29517-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 1 juli 2015.

Reactie op de motie van de leden Van Helvert en Oskam (Kamerstuk 34082, nr. 13), ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake spreekrecht slachtoffers (34082) over een financiële oplossing voor ouders van misbruikte kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 2 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Van Helvert en Oskam over een financiële oplossing voor ouders van misbruikte kinderen - 34082-17

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over slachtofferbeleid.
Gerelateerde kamerstukken: 34082-17

Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 juni 2015. Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015 - 31015-112

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderpornografie.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2014Z23073

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen:1. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (Kamerstuk 33325)*; 2. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579)*; 3. Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987); 4. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (Kamerstuk 33542); 5. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (Kamerstuk 33861); 6. Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Kamerstuk 33866); 7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086); 8. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet (34047); 9. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799).
Noot: * Wacht op de initiatiefnemer.6

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015. Nota van wijziging - 33799-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.5
Gerelateerde kamerstukken: 33799-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33799-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33799-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 november 2013. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen - 33799

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van de brede doeluitkering rampenbestrijding en van een beslluit, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 juni 2015. Aanbieding van een besluit, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van de brede doeluitkering rampenbestrijding en van een besluit, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit - 29517-100

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 1 juli 2015.

Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 11 juni 2015. Nota van wijziging - 34091-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34091-6

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 25 november 2014. Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) - 34091

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 juli 2015.
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer zij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstuk 33885) tegemoet kan zien.

Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 juni 2015. Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden) - 34224

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2015.4

Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 10 juni 2015. Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) - 33722-23

Besluit: Zie bovenstaand besluit.
Gerelateerde kamerstukken: 33722-23

Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 10 juni 2015. Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) - 33723-14

Besluit: Zie bovenstaand besluit.
Gerelateerde kamerstukken: 33723-14

Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 10 juni 2015. Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) - 33727-12

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren of, en zo ja, wanneer de regering voornemens is de initiatiefwetsvoorstellen inzake mediation vanuit regeringszijde opnieuw in te dienen.3
Gerelateerde kamerstukken: 33727-12

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-VI-6

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 - 34200-VI

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 - 34200-VI-7

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 - 34200-VI-1

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de nationale politie op 18 juni 2015.

Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 8 juni 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33987-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 33987-10

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 11 juli 2014. Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken - 33987

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 juni 2015. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) - 34218

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2015.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-VI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 11 juni 2015 om 14.00 uur.

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 mei 2015. Nota van wijziging - 34047-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34047-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34047-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34047-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 oktober 2014. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet - 34047

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.