Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 11 juni

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A02775
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=65d7c18f-f0a2-49ee-86a9-a35de6ff5986&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie.%20EZ%20inzake%20brief%20aan%20de%20Europese%20Commissie%20waarin%20het%20negatief%20subsidiariteitsoordeel%20is%20verwoord%20-%2011%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Notitie staf commissie t.b.v. Inbreng subsidiariteitstoets genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 11 juni 2015. Notitie staf commissie t.b.v. Inbreng subsidiariteitstoets genetisch gemodificeerde organismen - 2015Z10957

Besluit: Desgewenst betrekken bij de subsidiariteitstoets genetisch gemodificeerde organismen COM (2015) 177

EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 april 2015. EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 2015Z07905

Besluit: De brief zal plenair voor definitieve besluitvorming worden geagendeerd op dinsdag 16 juni 2015, waarna deze tot slot zal worden doorgeleid aan de Europese Commissie.
Noot: De volgende fracties hebben aangegeven in te stemmen met de brief aan de Europese Commissie waarin het negatief subsidiariteitsoordeel is verwoord:VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren.