Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 december 2015

Gepubliceerd: 10 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0263111
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e155362b-0e8c-464b-be68-a8028b4b10de&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%209%20december%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34104, 30597, 30597, 29389, 32402, 29538, 25424, 21501, 29538, 25424, 34104, 25424, 29689, 20454, 30234, 25657, 34104, 28345, 23235, 25847, 34104, 34104, 23235, 29689, 26991, 23235, 32772, 34302, 24077, 32793, 29477, 34234, 34234

Inhoud


Procedure voor aanmelding rondvraagpunten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 10 december 2015. Procedure voor aanmelding rondvraagpunten - 2015Z24135

Besluit: De heer Ziengs zal zich beraden of de bestaande procedure aanpassing behoeft, en eventueel daartoe een voorstel indienen.

Voorstel tot uitstel van het algemeen overleg Wlz in afwachting van de aangekondigde toekomstagenda voor de langdurige zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 10 december 2015. Voorstel tot uitstel van het algemeen overleg Wlz in afwachting van de aangekondigde toekomstagenda voor de langdurige zorg - 2015Z24133

Besluit: Het voorstel zal via een emailprocedure worden verspreid met verzoek om reactie

Verzoek om de uitvoering van de motie Bouwmeester c.s. over het inkopen van zorg op basis van kwaliteit (34300-XVI, nr. 54) mee te nemen in de Veegbrief van december 2105

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 9 december 2015. Verzoek om de uitvoering van de motie Bouwmeester c.s. over het inkopen van zorg op basis van kwaliteit (34300-XVI, nr. 54) mee te nemen in de Veegbrief van december 2105 - 2015Z24058

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om een reactie op bericht NU.nl d.d. 9 december 2015 inzake Gefuseerd meldpunt kindermishandeling schiet ernstig tekort

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 9 december 2015. Verzoek om reactie op bericht NU.nl d.d. 9 december 2015 inzake Gefuseerd meldpunt kindermishandeling schiet ernstig tekort - 2015Z23968

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om de brief over de uitkomst van overleg met bonden en gemeenten inzake een toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning te agenderen voor een algemeen overleg arbeidsmarktbeleid, te plannen kort na het kerstreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 9 december 2015. Verzoek om de brief over de uitkomst van overleg met bonden en gemeenten inzake een toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning te agenderen voor een algemeen overleg arbeidsmarktbeleid, te plannen kort na het kerstreces. - 2015Z23967

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd (algemeen overleg plannen: 3 uur)10

Verzoek om de minister te vragen het rapport van de NZa inzake contracteren en informeren van verzekerden vóór het algemeen overleg Kwaliteit loont (10 december 2015) naar de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 9 december 2015. Verzoek om de minister te vragen het rapport van de NZa inzake contracteren en informeren van verzekerden vóór het algemeen overleg Kwaliteit loont (10 december 2015) naar de Kamer te zenden - 2015Z23966

Besluit: het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om een technische briefing te organiseren over de Wet Verplichte GGZ (februari 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 9 december 2015. Verzoek om een technische briefing te organiseren over de Wet Verplichte GGZ (februari 2016) - 2015Z23965

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Na ommekomst van de nota van wijziging n.a.v. het nader verslag zal de briefing gepland worden.

Verzoek om het algemeen overleg Preventie in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 9 december 2015. Verzoek om het algemeen overleg Preventie in te plannen - 2015Z23964

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Het BOR zal een notitie schrijven voor dit AO, waarbij wordt meegenomen de eerder ontvangen beleidsdoorlichting Ziektepreventie (32772 nr. 5). IBO start op 1 september 2015 en dient haar eindrapport uiterlijk 1 maart 2016 in. In maart zal een algemeen overleg met beide bewindspersonen van 4 uur worden gepland.

Verzoek om een algemeen overleg Geneesmiddelen in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 december 2015. Verzoek om een algemeen overleg Geneesmiddelen in te plannen - 2015Z23868

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken wanneer de eerder aangekondigde visiebrief kan worden verwacht, vergezeld van een verantwoordingsdocument.

Verzoek om reactie staatssecretaris te vragen op het bericht ‘Extra verse Heineken in het koelvak naast de melk’, zoals verschenen in de Volkskrant van 13 november 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) - 8 december 2015. Verzoek om reactie staatssecretaris te vragen op het bericht ‘Extra verse Heineken in het koelvak naast de melk’, zoals verschenen in de Volkskrant van 13 november 2015 - 2015Z23863

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.9

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris te vragen inzake de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 8 december 2015. Verzoek om een reactie van de staatssecretaris te vragen inzake de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman - 2015Z23809

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris op de "Quickscan werkwijze Veilig Thuis" van Defence for Children

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7 december 2015. Verzoek om een reactie van de staatssecretaris op de "Quickscan werkwijze Veilig Thuis" van Defence for Children - 2015Z23721

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om reactie op het advies van de Branche organisatie zorg (BOZ) aan haar leden om niet mee te werken aan het openbaar maken van "bonnetjes". Tevens een verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over openheid declaraties.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 7 december 2015. Verzoek om reactie van de minister op het advies van de Branche organisatie zorg (BOZ) aan haar leden om niet mee te werken aan het openbaar maken van "bonnetjes". Tevens een verzoek om een hoorzitting te organiseren over openheid declaraties. - 2015Z23718

Besluit: Het verzoek om een reactie te vragen aan de minister is gehonoreerd. Het tweede verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren is gehonoreerd. In een extra besloten procedurevergadering zal een voorstel van de leden Bouwmeester en De Lange voor uit te nodigen organisaties (incl. probleemstelling) geagendeerd worden.

Verzoek om het op 21 januari 2016 ingeplande AO Drugs/Verslavingszorg te splitsen in een apart AO Drugs en een apart AO Verslavingszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y. Berckmoes-Duindam (VVD) - 2 december 2015. Verzoek om het op 21 januari 2016 ingeplande AO Drugs/Verslavingszorg te splitsen in een apart AO Drugs en een apart AO Verslavingszorg - 2015Z23289

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om een algemeen overleg Intensieve Kindzorg te plannen na het Kerstreces (uiterlijk in maart 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 2 december 2015. Verzoek om een algemeen overleg Intensieve Kindzorg te plannen na het Kerstreces (uiterlijk in maart 2016) - 2015Z23232

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken een stand van zakenbrief te sturen8

BOR-notitie Stand van zaken werkgroep Verbetering en verzoek om indicatoren

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 december 2015. BOR-notitie Stand van zaken werkgroep Verbetering en verzoek om indicatoren - 2015Z23705

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rondvraag

Overzicht van brieven die reeds geagendeerd staan voor een nog te plannen algemeen overleg Ouderenzorg (plannen: 3 uur)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 januari 2015. Reactie op persbericht van 't Dijkhuis over 'Overheid int wel eigen bijdrage, zorginstelling géén budget' - 2015Z00906

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2014. Stand van zaken inzake moties en toezeggingen die voor 2014 zijn gedaan - 34000-XVI-97

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2014. Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen - 34104-5

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2014. Mondzorg in de langdurige zorg - 30597-481

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht ‘Zorg beknibbelt op voedsel’ - 30597-467

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2014. Stand van zaken inzake het onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg - 29389-71

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2013. Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg - 32402-65

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg7
Gerelateerde kamerstukken: 32402-65

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2013. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman (Kamerstuk 33000-XVI, nr. 56) over mentorschap - 29538-141

Besluit: Geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Reactie op amendement met Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 136 bij de VWS ontwerpbegroting 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 december 2015. Reactie op het amendement van de leden Keijzer en Bergkamp waarmee middelen worden vrijgemaakt voor een overbruggingskrediet voor de FPKM ten behoeve van forensisch pediatrisch onderzoek - 34300-XVI-145

Besluit: Betrokken bij stemmingenOverig

Aanbieding afschrift kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 december 2015. Aanbieding afschrift kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015 - 2015Z23218

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo d.d. 2 december 201

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-XVI

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) d.d. 3 december 2015.

Aanbieding rapport Vaktherapie in de ggz’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2015. Aanbieding rapport "Vaktherapie in de ggz" - 25424-293

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ d.d. 3 december 201

Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 7 december 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2015. Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 7 december 2015 te Brussel - 21501-31-387

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg formele Gezondheidsraad d.d. 7 december 2015 op 30 november 2015.

Verdiepend onderzoek verdeling budget beschermd wonen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 november 2015. Verdiepend onderzoek verdeling budget beschermd wonen - 29538-200

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo d.d. 2 december 201

Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2015. Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz - 25424-292

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ d.d. 3 december 201

Budgettair kader Wlz 2015 en 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 november 2015. Budgettair kader Wlz 2015 en 2016 - 34104-85

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg (Wlz) d.d. 17 december 201

Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 november 2015. Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd - 34300-XVI-135

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 november 2015. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ - 25424-291

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ d.d. 3 december 201

Rapport inkoop en wachttijden geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 november 2015. Rapport inkoop en wachttijden geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - 29689-677

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ d.d. 3 december 201

Toezending nadere informatie inzake Indische kwestie backpay

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 november 2015. Toezending nadere informatie inzake Indische kwestie backpay - 20454-116

Besluit: Reeds geagendeerd voor de tweede termijn van het algemeen overleg Indische kwestie (Backpay) op 10 december 201

De Nederlandse Sport Raad – Meer rendement van grote sportevenementen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2015. De Nederlandse Sport Raad – Meer rendement van grote sportevenementen - 30234-142

Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken

Voortgang aanpak jaarovergang 2015-2016 bij het trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 november 2015. Voortgang aanpak jaarovergang 2015-2016 bij het trekkingsrecht pgb - 25657-223

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op 10 december 201

Verslag van het werkbezoek aan Saba en Bonaire van 29 september tot en met 2 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2015. Verslag van het werkbezoek aan Saba en Bonaire van 29 september tot en met 2 oktober 2015 - 34300-XVI-146

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische zorg op de BES-eilanden.

CBS onderzoek Langdurige zorggebruikers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2015. Aanbieding CBS onderzoek Langdurige zorggebruikers - 34104-88

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz

Onderzoek naar aard en omvang ouderenmishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2015. Onderzoek naar aard en omvang ouderenmishandeling - 28345-142

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenmishandeling

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015 over de situatie rondom TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015, over de situatie rondom TSN Thuiszorg - 23235-121

Besluit: Betrekken bij toegewezen meerderheidsdebat (Siderius)

Onderzoek naar de toegang tot het Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 november 2015. Onderzoek naar de toegang tot het Valysvervoer - 25847-127

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Valysvervoer

Meerzorg, maatwerk en daarmee samenhangende onderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 november 2015. Meerzorg, maatwerk en daarmee samenhangende onderwerpen - 34104-87

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz

Afschrift aan NZa inzake budgettair kader Wlz 2015 en 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 november 2015. Afschrift aan NZa inzake budgettair kader Wlz 2015 en 2016 - 34104-86

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz3

Aanvraag surseance van betaling TSN thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 november 2015. Aanvraag surseance van betaling TSN thuiszorg - 23235-120

Besluit: Betrekken bij toegewezen meerderheidsdebat (Siderius)

Aanbieding Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014 deel I

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 november 2015. Aanbieding Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014 deel 1 - 29689-678

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Zorgverzekeringswet (plannen: 3 uur)

Reactie op het verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2015, over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in gerecyclede verpakkingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 november 2015. Reactie op het verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2015, over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in gerecyclede verpakkingen - 26991-476

Besluit: Betrekken bij plenair Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers).

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2015 over het bericht over een winstuitkering in de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 november 2015. Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2015 over het bericht over een winstuitkering in de thuiszorg - 23235-119

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ouderenzorg (plannen: 3 uur).

Aanpak beleidsdoorlichting artikel 4.5. Zorg en Jeugdzorg in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 november 2015. Aanpak beleidsdoorlichting artikel 4.5. Zorg en Jeugdzorg in Caribisch Nederland - 32772-9

Besluit: Agenderen voor t.z.t. houden algemeen overleg Medische zorg BES-eilanden
Noot: De beleidsdoorlichting zal voor het zomerreces 2016 aan de Kamer worden aangeboden.

Juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 november 2015. Juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling - 34302-103

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 17 december 2015 om 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-10

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2015. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ - 24077-359

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 17 december 2015 om 12.00 uur

Actieplan preventie gehoorschade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 november 2015. Actieplan preventie gehoorschade - 32793-202

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Preventiebeleid

Aanbieding van het rapport ‘Evaluatie overheveling geneesmiddelen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2015. Aanbieding van het rapport ‘Evaluatie overheveling geneesmiddelen’ - 29477-352

Besluit: Agenderen voor een na het reces te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 december 2015. Nota van wijziging - 34234-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34234-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34234-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34234-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten - 34234

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 december 2015. Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS over de periode: 9 oktober – 3 december 2015 - 2015Z23483

Besluit: Ter informatie.Wetgeving