Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 november 2015

Gepubliceerd: 12 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0263011
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ebeda1d8-7d40-4375-ad20-5147cf217029&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2011%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25657, 29515, 32793, 27565, 20454, 24077, 34104, 31839, 30234, 33149, 30234, 33654, 31765, 28828, 30234, 28684, 29447, 29963, 29214, 29282, 25424, 29282, 30371, 25657, 29477, 28844, 29689, 29447, 25424, 33822, 29248, 31865, 29689, 25424, 31765, 31765

Inhoud


Verzoek om brief minister inzake uitvoering aangenomen moties begrotingsbehandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 11 november 2015. Verzoek om brief minister inzake uitvoering aangenomen moties. - 2015Z21215

Besluit: Bewindspersoon verzoeken te duiden op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan de aangenomen moties in het algemeen en de gewijzigde motie Bouwmeester/Dik-Faber (nr. 52) in het bijzonder, voorzien van een tijdpad.

Verzoek om algemeen overleg over Autismezorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 11 november 2015. Verzoek om algemeen overleg over Autismezorg - 2015Z21176

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden in afwachting van het WGO over het onderdeel Jeugdhulp van de VWS- en V&J-begroting 2016 op 16 november 2015 waar autismezorg aan de orde zal zijn, daar de commissie met het oog daarop een brief heeft gevraagd.

Verzoek om een algemeen overleg te plannen over zorg in het Caribisch gebied

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 10 november 2015. Verzoek om een algemeen overleg te plannen over zorg in het Caribisch gebied - 2015Z21094

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer een standvanzakenbrief te sturen

Verzoek om de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg Regeldruk/administratieve lasten a.s. donderdag 12 november 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 10 november 2015. Verzoek om de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg Regeldruk/administratieve lasten a.s. donderdag 12 november 2015 - 2015Z21100

Besluit: Het verzoek is niet gehonoreerd. Er zal een apart algemeen overleg Regeldruk/Administratieve lasten caresector worden gehouden.
Besluit: Bewindspersoon zal worden verzocht met het oog op het algemeen overleg de Kamer een standvanzakenbrief te zenden, waarin tevens dient te worden ingegaan op het Experiment regelarme instellingen.

Verzoek om een algemeen overleg te plannen over de 'Beleidsvisie drugspreventie' en het 'Jaarbericht Nationale Drugmonitor 2015'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 9 november 2015. Verzoek om een algemeen overleg te plannen over de 'Beleidsvisie drugspreventie' en het 'Jaarbericht Nationale Drugmonitor 2015' - 2015Z21018

Besluit: Er wordt een algemeen overleg Drugs/Verslavingszorg gepland in januari/februari 2016 (3 uur)10

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris te vragen over artikelen m.b.t. kindermishandeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 9 november 2015. Verzoek om een reactie van de staatssecretaris te vragen over artikelen m.b.t. kindermishandeling. - 2015Z20994

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ypma inzake bijzonder Burgerinitiatief van de Sleutelclub Kamerik

Zaak: Brief derden - Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik - 4 november 2015. Uitnodiging Stichting Sleutelclub Kamerik voor bezoek aan bijzonder burgerinitiatief Sleutelclub Kamerik - 2015Z20709

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 5 november 2015. Verzoek van het lid Ypma inzake bijzonder Burgerinitiatief van de Sleutelclub Kamerik - 2015Z20712

Besluit: Het verzoek wordt overgelaten aan de individuele leden.

Aanpak problemen trekkingsrecht pgb

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 oktober 2015. Aanpak problemen trekkingsrecht pgb - 25657-220

Besluit: Reeds behandeld tijdens de technische briefing door de ARK
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op 10 december 2015.

Aanbieding van de rapportage ‘Regeldruk in de curatieve zorg: Regels die eenvoudiger kunnen of als overbodig worden ervaren’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Aanbieding van de rapportage ‘Regeldruk in de curatieve zorg: Regels die eenvoudiger kunnen of als overbodig worden ervaren’ - 29515-368

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Regeldruk/administratieve lasten op 12 november 201

Schriftelijke reactie op de ingediende amendementen tijdens de eerste termijn van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2015. Schriftelijke reactie op de ingediende amendementen tijdens de eerste termijn van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34300-XVI-89

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling VWS 20169

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2015. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2015Z20679

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling VWS 201

Halfjaarcijfers wijkverpleging in 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2015. Halfjaarcijfers wijkverpleging in 2015 - 34300-XVI-17

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging.

Financiering Stichting 113Online

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2015. Financiering Stichting 113Online - 32793-201

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 3 december 201

Verzamelbrief diverse onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2015. Verzamelbrief diverse onderwerpen - 34300-XVI-15

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34300 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-XVI-12

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling VWS 201

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015 om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 10 november 2015. Verzoek om een feitelijke vragenronde over de brief inzake het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS. - 2015Z21113

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.8

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2015. Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS over de inzet van testkopers van alcohol - 27565-138

Besluit: Inbreng voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op maandag 16 november 2015 om 10.00 uur

Indische kwestie: backpay

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2015. Indische kwestie: backpay - 20454-115

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Indische kwestie (backpay) (tweede termijn) op 26 november 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken tijdig de in de brief aangekondigde nadere informatie aan de Kamer te zenden

Beleidsvisie drugspreventie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2015. Beleidsvisie drugspreventie - 24077-357

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Drugs/Verslavingszorg (januari/februari 2016) met de staatssecretaris van VWS

Derde voortgangsrapportage hervorming van de langdurige zorg (HLZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2015. Derde voortgangsrapportage hervorming van de langdurige zorg (HLZ) - 34104-83

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo te plannen vóór het Kerstreces (3 uur)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz te plannen vóór het Kerstreces (3 uur)
Noot: Bezien zal worden of een aantal 30-ledendebatten die gerelateerd kunnen worden aan deze voortgangsrapportage van de plenaire agenda kan worden afgevoerd

Reactie op een onderzoek over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2015. Reactie op een onderzoek over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten - 31839-493

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 op maandag 16 november 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Slachtoffers loverboys7

Gebruik van buitenruimte voor verschillende buitensporten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2015. Gebruik van buitenruimte voor verschillende buitensporten - 30234-140

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken op 23 november 201

Beantwoording vragen commissie inzake Aanbieding afschrift van het ministeriële besluit inzake taakuitoefening IGZ (Kamerstuk 33149, nr. 38)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie inzake Aanbieding afschrift van het ministeriële besluit inzake taakuitoefening IGZ - 33149-39

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ.

Vervolg Dopingconferentie en Onderzoek Topsporters mbt doping

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Vervolg Dopingconferentie en Onderzoek Topsporters met betrekking tot doping - 30234-139

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken op 23 november 201

Rapport kosteneffectiviteit in de praktijk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Rapport kosteneffectiviteit in de praktijk - 33654-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kwaliteit loont op 10 december 201

Samen beslissen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Samen beslissen - 31765-169

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiënten- en cliëntenrechten (bestaand dossier)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken het tijdpad te duiden

Voortgang programma Rechtmatige Zorg 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Voortgang programma Rechtmatige Zorg 2015 - 28828-93

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Fraude in de zorg (bestaand dossier)6

Uitgaven van gemeenten aan sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Uitgaven van gemeenten aan sport - 30234-138

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken op 23 november 201

Rapport Agressie in de Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Rapport Agressie in de Zorg - 28684-454

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Veiligheid in de zorg (bestaand dossier)

Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2015 - 29447-34

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bloedvoorziening (plannen: 2,5 uur)

Reactie verzoek commissie inzake aanleveren suggesties conceptwerkplannen GR en RVS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Reactie verzoek commissie inzake aanleveren suggesties conceptwerkplannen GR en RVS - 34300-XVI-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken van het onderzoek naar het medisch-wetenschappelijk onderzoek met GGZ-patiënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Stand van zaken van het onderzoek naar het medisch-wetenschappelijk onderzoek met GGZ-patiënten - 29963-14

Besluit: Aangekondigd eindrapport afwachten.

Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden - 29214-71

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 november 2015 om 14.00 uur.5

Kennis van de Nederlandse taal en registratie in BIG-register

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Kennis van de Nederlandse taal en registratie in BIG-register - 29282-235

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim op 19 november 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Plan van aanpak aanjaagteam verwarde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Plan van aanpak aanjaagteam verwarde personen - 25424-290

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 3 december 2015.

Stand van zaken invoering herregistratie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Stand van zaken invoering herregistratie - 29282-236

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim op 19 november 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Rapportage Wet afbreking zwangerschap 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Rapportage Wet afbreking zwangerschap 2014 - 30371-30

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische ethiek/Afbreking zwangerschap op 16 december 201

Voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 oktober 2015. Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-219

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op 10 december 201

Farmaceutische spoedzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2015. Farmaceutische spoedzorg - 29477-351

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.4

Nadere maatregelen voorkomen belangenverstrengeling bij de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2015. Nadere maatregelen ter voorkoming van belangenverstrengeling bij de Gezondheidsraad - 28844-85

Besluit: Betrekken bij plenair (30-leden)debat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven)

Onderzoek omvang en aard van zorgmijding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2015. Onderzoek omvang en aard van zorgmijding - 29689-664

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening

Standpunt rapport MSM & Bloeddonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2015. Standpunt rapport MSM & Bloeddonatie - 29447-33

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bloedvoorziening (plannen: 2,5 uur)

Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen - 25424-289

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 3 december 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Pakketmaatregelen.

Reactie op het verzoek van het lid Kooiman namens Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 oktober 2015, over zorginstellingen die weigeren inzage te geven n.a.v. het bericht ‘Maak declaraties publieke sector openbaar’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Reactie op het verzoek van het lid Kooiman namens Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 oktober 2015, over zorginstellingen die weigeren inzage te geven n.a.v. het bericht ‘Maak declaraties publieke sector openbaar’ - 33822-6

Besluit: Betrekken bij plenair (30-leden)debat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman).
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de uitkomst mee te delen van het bestuurlijk overleg van 28 november a.s.

Reactie op het artikel in NRC Weekend d.d. 19 september 2015 'ACM wil dat tarieven ziekenhuizen openbaar worden'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Reactie op het artikel in NRC Weekend d.d. 19 september 2015 'ACM wil dat tarieven ziekenhuizen openbaar worden' - 29248-289

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit loont op 10 december 2015.

Beantwoording vragen van de werkgroep Verbetering VWS-begroting en Jaarverslag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Beantwoording vragen van de werkgroep Verbetering VWS-begroting en Jaarverslag - 31865-72

Besluit: Betrekken bij activiteiten werkgroep-De Lange (Verbetering behandeling begroting en jaarverslag)

Overzicht vereveningsresultaten 2012, 2013 en 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Overzicht vereveningsresultaten 2012, 2013 en 2014 - 29689-663

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 november 2015 om 14.00 uur

Analyse opbouw ambulante zorg in de GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Analyse opbouw ambulante zorg in de GGZ - 25424-288

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Reactie op programma ‘Undercover Nederland’ inzake mishandeling kinderen op zorgboerderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2015. Reactie op programma ‘Undercover in Nederland’ inzake mishandeling kinderen op zorgboerderij - 31765-168

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 op maandag 16 november 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de uitkomsten van het Inspectierapport, voor zover beschikbaar, aan de Kamer te zenden met het oog op het WGO over het onderdeel Jeugdhulp van de VWS- en V&J-begroting 2016 op 16 november 201

Verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport ‘continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd (Kamerstuk 31 765, nr. 146)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport ‘continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd’ - 31765-167

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit verpleeghuiszorg op 18 november 2015.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2015. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg - 34333

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen 16 december 2015 om 14.00 uur.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 34330

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 december 2015 om 14.00 uur

EU-Prioritering VWS op basis van het Werkprogramma Europese Commissie 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 november 2015. EU-Prioritering VWS op basis van het Werkprogramma Europese Commissie 2016 - 2015Z20740

Besluit: er is geen behoefte aan prioriteitsstelling
Noot: •De Europese Commissie (EC) heeft geen nieuwe voorstellen op het terrein van uw commissie voorgesteld. In het kader van Refit, dit zijn heeft de EC ‘Nutrition and Health Claims made on food” genoemd. De EC geeft hierbij aan dat het om een evaluatie gaat waarbij wordt beoordeeld of de huidige eisen voor de voedingsprofielen en de beweringen over ‘botanicals’ geschikt