Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 oktober 2015

Gepubliceerd: 28 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A026299
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=33a8312f-0d62-4255-b41a-d5f93734992d&title=Besluitenlijst%20PV%20cie.%20VWS%20d.d.%2028%20oktober%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33703, 28286, 20454, 33683, 27565, 25657, 27565, 25657, 31899, 29509, 33578, 25268, 26991, 29689, 33077, 33567, 33567, 29282, 20454, 33654, 32793, 29282, 25424, 29248, 29247, 29689, 29477, 32805, 31765, 25657, 29689, 29538, 34319, 33506

Inhoud


Bewindspersoon verzoeken om reactie op "Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp" van de Kinderombudsman vóór het WGO Jeugd d.d. 16 november 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 28 oktober 2015. Bewindspersoon verzoeken om reactie op "Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp" van de Kinderombudsman vóór het WGO Jeugd d.d. 16 november 2015 - 2015Z19961

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om rappel t.a.v. standvanzakenbrief over Fokus Wonen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 28 oktober 2015. Verzoek om rappel t.a.v. standvanzakenbrief over Fokus Wonen. - 2015Z19960

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Verzocht zal worden om spoedige toezending van de op 3 juli 2015 gevraagde standvanzakenbrief (2015Z13644) ter agendering voor een algemeen overleg (3 uur) Fokuswonen en Assistentiebudgetten c.a. in de eerste helft december 201

Brief van het lid Kuzu inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Otwin van Dijk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Kuzu (GrKÖ) - 13 oktober 2015. Brief van het lid Kuzu inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Otwin van Dijk - 33703-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag
Gerelateerde kamerstukken: 33703-7

Zoönose brief

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Zoönose brief - 28286-844

Besluit: Reeds behandeld in het AO Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie) op 15 oktober 2015.

Indische Kwestie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2015. Indische Kwestie - 20454-113

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Indische kwestie d.d. 14 oktober 2015, waarvan de tweede termijn op een nader tijdstip zal plaatsvinden

Reactie op verzoek commissie inzake de Kamer te informeren binnen welke termijn de aangekondigde novelle tegemoet kan worden gezien zoals genoemd in de brief d.d. 10 juli 2015 (Kamerstuk 33683, nr. 56)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2015. Reactie op verzoek commissie over informatie van toezending van de aangekondigde novelle - 33683-57

Besluit: Reeds behandeld in de procedurevergadering van 14 oktober 2015 (in een brief is gevraagd naar het voorziene tijdpad en naar de gevolgen als de inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2016 niet wordt gehaald)
Noot: De minister heeft de verzochte brief op 16 oktober 2015 naar de Kamer gezonden (34319, nr. 5). Zie agendapunt 3.
Gerelateerde kamerstukken: 33683-57

Aanbieding onderzoek 'Aankooppogingen alcohol door jongeren' en toezegging inzake inzet minderjarige testkopers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 oktober 2015. Aanbieding onderzoek 'Aankooppogingen alcohol door jongeren' en toezegging inzake inzet minderjarige testkopers - 27565-137

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AlcoholbeleidReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 oktober 2015, over het bericht ‘Schadevergoeding voor pgb-zorgverlener in rook op’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 oktober 2015, over het bericht ‘Schadevergoeding voor pgb-zorgverlener in rook op’ - 25657-218

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb d.d. 10 december 201

Stand van zaken moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 oktober 2015. Stand van zaken moties en toezeggingen - 34300-XVI-11

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 20167

Reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2015. Reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca - 27565-136

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

Reactie op verzoek van de commissie inzake de verhouding van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) tot de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de verhouding van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) tot de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) - 25657-217

Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Zvw-pgb (34233)

Reactie op motie van het lid Dik Faber (Kamerstuk 32 793, nr. 175) en op motie van het lid Wolbert (Kamerstuk 32 793, nr. 183)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 oktober 2015. Reactie op motie van het lid Dik Faber (Kamerstuk 32 793, nr. 175) en op motie van het lid Wolbert (Kamerstuk 32 793, nr. 183) - 31899-26

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Aanbieding rapport HHM Evaluatie Regeling PTZ en vragen inzake palliatieve zorg in het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz van 9 september 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 oktober 2015. Aanbieding rapport HHM Evaluatie Regeling PTZ en beantwoording vragen over palliatieve zorg gesteld in het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz van 9 september 2015 - 29509-51

Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg Palliatieve zorg (plannen 1e kwartaal 2016, 3 uur)

Aanbieding rapport “Contracteerproces eerstelijnszorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 oktober 2015. Aanbieding rapport “Contracteerproces eerstelijnszorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 33578-19

Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg (inplannen 1e kwartaal 2016, 3 uur)

Aanbieding rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2015. Aanbieding rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC - 25268-126

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 12 november 2015 te 12.00 uur6

RIVM rapport Het effect van een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 oktober 2015. Aanbieding van het RIVM-rapport "Het effect van een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees" - 26991-474

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde - 29689-662

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Medische ethiek/Afbreking zwangerschap op 16 december 201

VWS-Verzekerdenmonitor 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. VWS-Verzekerdenmonitor 2015 - 33077-15

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening

Lijst van vragen en antwoorden over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium (Kamerstuk 33567, nr. 5)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium - 33567-7

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Infectiepreventie

Lijst van vragen en antwoorden over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc (Kamerstuk 33567, nr. 4)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc - 33567-6

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Infectiepreventie

Ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener - 29282-233

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 12 november 2015 te 14.00 uur5

Aanbieding van de impactanalyse van de SVB op het voorstel van het Indisch Platform

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 oktober 2015. Aanbieding van de impactanalyse van de SVB op het voorstel van het Indisch Platform - 20454-114

Besluit: Agenderen voor tweede termijn algemeen overleg Indische kwestie (Backpay) d.d. 26 november 2015 (spreektijd 2 minuten per fractie)

Verslag reis Korea en China

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Verslag reis Korea en China - 34300-XVI-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bijstelling kaders vanwege substitutie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Bijstelling kaders vanwege substitutie - 33654-17

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen - 32793-200

Besluit: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen. Het betreft een brief t.b.v. het dertigledendebat (Ouwehand) inzake risico's van hormoonverstorende chemicaliën (stss. I&M).VWS als volgcommissie

Rapport goodwill bij huisartsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Rapport goodwill bij huisartsen - 29282-234

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (rond de jaarwisseling)
Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg (plannen 1e kwartaal 2016, 3 uur)4

Aanbieding uitkomsten NZa-onderzoek bekostiging gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Aanbieding uitkomsten NZa-onderzoek bekostiging gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden - 25424-287

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 3 december 201

Subsidieregeling integrale tarieven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Subsidieregeling integrale tarieven - 29248-288

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bereikbaarheid huisartsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Bereikbaarheid huisartsen - 29247-214

Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg (plannen 1e kwartaal 2016, 3 uur)

Onderzoeksprogramma risicoverevening 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Onderzoeksprogramma risicoverevening 2015-2016 - 29689-661

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over de betrokkenheid van een hoogleraar van het AMC bij de verkoop van een biotechbedrijfje dat met innovatiekrediet van de overheid een veelbelovend medicijn ontwikkelt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2015, over de betrokkenheid van een hoogleraar van het AMC bij de verkoop van een biotechbedrijfje dat met innovatiekrediet van de overheid een veelbelovend medicijn ontwikkelt - 29477-350

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 5)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 - 34300-XVI-9

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 20163

ZonMW verkenning hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. ZonMW verkenning hulpmiddelen - 32805-44

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Aanbieding tussenrapportage inzake het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 150 verpleegzorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2015. Aanbieding tussenrapportage inzake het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 150 verpleegzorginstellingen - 31765-166

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit verpleeghuiszorg op 18 november 201

Reactie op het rapport Autismediagnostiek i.o.v. werkgroep Vanuit autisme bekeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2015. Reactie op het rapport Autismediagnostiek i.o.v. werkgroep Vanuit autisme bekeken - 2015Z18842

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (februari 2016)

Evaluatie informeel tarief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2015. Evaluatie informeel tarief - 25657-216

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb d.d. 10 december

Beoordeling zorg basispakket Zvw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2015. Beoordeling zorg basispakket Zvw - 29689-660

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening

Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. over een goede uitwisseling van informatie tussen de ggz en andere partijen (Kamerstuk 29279, nr. 254)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 oktober 2015. Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. over een goede uitwisseling van informatie tussen de ggz en andere partijen (Kamerstuk 29279, nr. 254) - 2015Z18806

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie Wet BIG, Medisch beroepsgeheim en Medisch tuchtrecht op 19 november 2015.

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 29 september 2015, over de puinhoop bij het CAK inzake de eigen bijdrage WMO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 29 september 2015, over de puinhoop bij het CAK inzake de eigen bijdrage WMO - 29538-197

Besluit: Betrekken bij toegewezen plenair meerderheidsdebat

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 21 oktober 2015. Voortgang behandeling wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen (Kamerstuk 33 638) en novelle (Kamerstuk 34 319) - 2015Z19575

Besluit: Voorstel gehonoreerdStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2015. Voortgang behandeling wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen en novelle - 34319-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 34319-5

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw - 34319

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 29 oktober 2015 te 14.00 uur (indien de commissie geen inbreng heeft ontvangen wordt een BLANCO verslag uitgebracht)

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 12 oktober 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33506-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33506-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 18 december 2012. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.