Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 september 2015

Gepubliceerd: 1 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A026278
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=61355ffb-66c7-4265-8b68-f276e7ccb1e0&title=Besluitenlijst%20VWS%2030%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29248, 25424, 25424, 31765, 25424, 25424, 25424, 25424, 29477, 31765, 32011, 34104, 25424, 31839, 19637, 29668, 28140, 29515, 29689, 31839, 30234, 34111, 34111, 33980, 33980, 21501

Inhoud


Verzoek om reactie op bericht: "Doventolken op zwart zaad door UWV" (AD d.d. 30 september 2015)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 30 september 2015. Verzoek om reactie op bericht: "Doventolken op zwart zaad door UWV" (AD d.d. 30 september 2015) - 2015Z17783

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd, daar het dient te worden voorgelegd aan de commissie SZW die in dit geval het voortouw heeft.

Verzoek om reactie op bericht: "sterke stijging aantal brandwonden onder ouderen"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 september 2015. Verzoek om reactie op bericht: "sterke stijging aantal brandwonden onder ouderen" - 2015Z17752

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.7

Verzoek om reactie op bericht in Zorgvisie: "CAK waarschuwt voor hoge eigen bijdragen Wmo"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 30 september 2015. Verzoek om reactie op bericht in Zorgvisie: "CAK waarschuwt voor hoge eigen bijdragen Wmo" - 2015Z17755

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Agenderen rapport meldactie 'Veilige Zorg' (NPCF) voor AO Patiëntveiligheid d.d. 8 oktober 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 28 september 2015. Agenderen rapport meldactie 'Veilige Zorg' (NPCF) voor AO Patiëntveiligheid d.d. 8 oktober 2015 - 2015Z17572

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek om reactie op bericht 'ultrafijn stof rond Schiphol gevaarlijk voor omwonenden' (AD d.d. 28 september 2015)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 28 september 2015. Verzoek om reactie op bericht 'ultrafijn stof rond Schiphol gevaarlijk voor omwonenden' (AD d.d. 28 september 2015) - 2015Z17518

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd, daar het dient te worden voorgelegd aan de commissie I&M die in dit geval het voortouw heeft.

Verzoek om reactie op ingezonden brief van 'helpdesk huisbezoeken'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 28 september 2015. Verzoek om reactie op ingezonden brief van 'helpdesk huisbezoeken' - 2015Z17517

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek om reactie op pilot wijkverpleging (Zorg in de wijk) van Achmea in Utrecht, Zwolle, Ommen/Hardenberg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 28 september 2015. Verzoek om reactie op pilot wijkverpleging (Zorg in de wijk) van Achmea in Utrecht, Zwolle, Ommen/Hardenberg - 2015Z17516

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.
Besluit: Algemeen overleg Wijkverpleging plannen voor het herfstreces (4 uur).

Ter bespreking of een algemeen overleg inzake GGZ op korte termijn opportuun is (zie ook de reeds geagendeerde zaken hieronder)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2015. Aanbieding tussentijdse uitkomsten monitoring transitieregime, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen - 29248-286

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)6

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2015. Aanjaagteam verwarde personen - 25424-285

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het advies van de commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz - 25424-284

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg 2014, deel B - 31765-161

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Aanbieding monitor generalistische Basis GGZ juni 2015 - 25424-280

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Plan van aanpak problematiek rond verwarde personen - 25424-279

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2015. Beleidsreactie op het IGZ-rapport “GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen” - 25424-278

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2015. Stand van zaken uitvoering plan van aanpak jaarrekeningen ggz - 25424-277

Besluit: Behandelen in een te plannen algemeen overleg GGZ (3 uur)

Reactie op verzoek commissie inzake nacalculatie m.b.t. dure geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Reactie op verzoek commissie inzake nacalculatie m.b.t. dure geneesmiddelen - 29477-348

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Risicoverevening d.d. 23 september 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over over de aanbieding evaluatierapport “Meer dan een incident. CvZ, Pompe en Fabry verslag van een rondgang” (31 765, nr. 148)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over over de aanbieding evaluatierapport “Meer dan een incident. CvZ, Pompe en Fabry verslag van een rondgang” - 31765-164

Besluit: Desgewenst betrokken bij VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland op 23 september 2015.

Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2015. Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging - 32011-47

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Tabaksbeleid

Afspraken over Wlz-cliënten in bestuurlijk overleg met VNG van 8 september 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2015. Afspraken over Wlz-cliënten in bestuurlijk overleg met VNG van 8 september 2015 - 34104-73

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten n.a.v. emailprocedure van 24 september 2015 inzake onderhavige kwestie

Aanbieding Advies betreffende enkele kwesties rond de invoering van een Cliëntenvertrouwenspersoon conform Hoofdstuk 4A Wet Zorg en Dwang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2015. Aanbieding Advies betreffende enkele kwesties rond de invoering van een Cliëntenvertrouwenspersoon conform Hoofdstuk 4A Wet Zorg en Dwang - 25424-286

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.4

Veranderingen totstandkoming werkplannen kennisinstellingen en aanbieding werkprogramma RVS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 september 2015. Veranderingen totstandkoming werkplannen kennisinstellingen en aanbieding werkprogramma RVS - 34300-XVI-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift kwartaalbrief aan alle colleges van B&W over de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 september 2015. Aanbieding afschrift kwartaalbrief aan alle colleges van B&W over de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 - 31839-484

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo
Noot: De Kamer zal de eerstvolgende voortgangsrapportage Decentralisatie Wmo voor de begrotingsbehandeling ontvangen

Gezondheid asielzoekers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 september 2015. Gezondheid asielzoekers - 19637-2049

Besluit: De commissie VenJ verzoeken de behandeling over te nemen t.b.v. het dossier asielbeleid.

Aanbieding rapport waterrobuustheid Nederlandse ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 september 2015. Aanbieding rapport waterrobuustheid Nederlandse ziekenhuizen - 29668-40

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Orgaandonatie, actieplan VVD-fractie en nieuwe communicatiestrategie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Reactie op actieplan VVD-fractie 'Aanvullende maatregelen orgaandonatie' en nieuwe communicatiestrategie - 28140-89

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg over Orgaandonatie (3 uur)

Reactie op verschillende adviezen van Actal

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Reactie op verschillende adviezen van Actal - 29515-367

Besluit: Aangekondigd standpunt afwachten.

Reactie op het rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage 2015’ van Zorginstituut Nederland, en de voorwaardelijke toelating van PTED en AFT

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Reactie op het rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage 2015’ van Zorginstituut Nederland, en de voorwaardelijke toelating van PTED en AFT - 29689-649

Besluit: Desgewenst betrekken bij Begrotingsbehandeling VWS 2016
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de Zorgverzekeringswet

Reactie op verzoek commissie inzake het eindbericht van de commissie Rouvoet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2015. Reactie op verzoek commissie inzake het eindbericht van de commissie Rouvoet - 31839-483

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober

Aanbieding gecombineerd jaarverslag 2013-2014 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Aanbieding gecombineerd jaarverslag 2013-2014 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 34300-XVI-6

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Medische Ethiek/Afbreking zwangerschap (3 uur)

Aanbieding van het rapport ‘Sportverenigingen in krimpkernen’, naar aanleiding van de motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 13)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Aanbieding van het rapport ‘Sportverenigingen in krimpkernen’ - 30234-137

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken op 23 november 2015.

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 september 2015. Nota van wijziging - 34111-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 34111-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 september 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34111-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34111-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2014. Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen - 34111

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Nota van wijziging - 33980-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33980-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33980-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33980-8

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verslag van het schriftelijk overleg met betrekking tot de informele Gezondheidsraad van 24-25 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 24-25 september 2015 te Luxemburg - 21501-31-384

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 3 december 2015. Wetgeving

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 23 september 2015. Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2015Z17185

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De EU-adviseur zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen
Noot: Zoals aanbevolen in het vastgestelde rapport ‘Voorop in Europa’ (Kamerstuk 33936, nr. 2) wordt vanaf deze procedurevergadering standaard een overzicht van nieuwe consultaties, Groen- en Witboeken en EU-wetgevingsvoorstellen (mededelingen, richtlijnen en verordeningen) geagendeerd. Dit overzicht is ter informatie. U kunt desgewenst een concreet behandelvoorstel doen voor één of meer in de lijst vermelde EU-voorstellen. De nieuwe EU-voorstellen die de commissie VWS eerder als prioritair heeft aangemerkt, worden afzonderlijk geagendeerd voor de procedurevergadering met een behandelvoorstel.