Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 september 2015

Gepubliceerd: 3 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0262515
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b3381171-7951-489b-85eb-c088a274ed51&title=Besluitenlijst%20VWS%202%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25657, 30234, 28828, 33693, 25657, 31765, 30952, 32761, 34104, 25295, 29689, 31765, 32793, 34104, 25424, 29538, 29282, 29447, 33683, 32620, 29477, 34104, 32793, 33149, 32011, 31839, 29689, 29323, 29477, 29689, 32793, 34104, 24170, 32279, 34250, 31765, 29689, 30234, 25424, 31839, 29325, 32793, 32647, 29689, 31765, 29515, 33567, 33567, 25268, 25268, 34233, 33990, 22112, 21501, 21501, 21501

Inhoud


Toezending Signalement inkoop zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 2 september 2015. Inkoop door zorgverzekeraars - 2015Z15569

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Vertrouwenspersonen in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 2 september 2015. Verzoek om toezending Verkenning inzake vertrouwenspersonen in de zorg - 2015Z15563

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om voortgangsbrief inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met GGZ-patiënten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 2 september 2015. Verzoek om voortgangsbrief inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met GGZ-patiënten - 2015Z15508

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een technische briefing door de deskundigen van het ministerie van VWS over de stand van zaken rond het medisch beroepsgeheim

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 2 september 2015. Verzoek om een technische briefing door de deskundigen van het ministerie van VWS over de stand van zaken rond het medisch beroepsgeheim - 2015Z15511

Besluit: Verzoek gehonoreerd14

Verzoek om een algemeen overleg over eigen bijdrage

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 2 september 2015. Verzoek om een algemeen overleg over eigen bijdrage - 2015Z15515

Besluit: Het verzoek is thans niet gehonoreerd en wordt aangehouden tot een volgende procedurevergadering. Op dit moment zijn er geen aanhangige stukken Eigen bijdragen. De leden Keijzer en Bergkamp zullen een nieuw voorstel formuleren.
Noot: Zie ook rondvraagpunt van het lid Bergkamp (2015Z15233)

Verzoek om toezending van de reeds toegezegde brief inzake het bloeddonorbeleid van mannen die seks hebben gehad met mannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 1 september 2015. Verzoek om toezending van de reeds toegezegde brief inzake het bloeddonorbeleid van mannen die seks hebben gehad met mannen - 2015Z15439

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris en de premier op de speech van de premier, waarin hij deed alsof de backpay-kwestie in het verleden ligt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 1 september 2015. Verzoek om een reactie van de staatssecretaris en de premier op de speech van de premier, waarin hij deed alsof de backpay-kwestie in het verleden ligt - 2015Z15438

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Besluit: Het uitgestelde ao inzake de Indische Backpay-kwestie zal opnieuw worden ingepland (2,5 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om tijdige toezending van het kabinetsstandpunt

Verzoek om reactie op het eindbericht van de Commissie Rouvoet (zoals gepresenteerd op 17 juni 2015) vóór het AO Decentralisatie Jeugdzorg op 10 september 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 september 2015. Verzoek om reactie op het eindbericht van de Commissie Rouvoet (zoals gepresenteerd op 17 juni 2015) vóór het AO Decentralisatie Jeugdzorg op 10 september 2015 - 2015Z15433

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op het rapport ‘Autismediagnostiek’ i.o.v. werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ - gepresenteerd op 3 juli 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 september 2015. Verzoek om reactie op het rapport ‘Autismediagnostiek’ i.o.v. werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ - gepresenteerd op 3 juli 2015 - 2015Z15434

Besluit: Verzoek gehonoreerd13

Verzoek om reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 1 september 2015. Verzoek om reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde - 2015Z15418

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op brief Mannaz AD(H)D-Coaching inzake de transitie van de zorg en de eigen bijdragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 31 augustus 2015. Verzoek om reactie op brief Mannaz AD(H)D-Coaching inzake de transitie van de zorg en de eigen bijdragen - 2015Z15233

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: Zie ook het verzoek van het lid Keijzer (2015Z15515)

Instellen werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 1 september 2015. BOR-notitie: Werkgroep verbetering begroting & jaarverslag VWS - 2015Z15366

Besluit: De commissie besluit tot instelling van de werkgroep die zij veel succes wenst.Rondvraag

Planning brief PGB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2015. Planning brief PGB - 25657-201

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op 14 september 2015. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWSGeen agendapuntenOverig

Uitstel indienen van de Wet over de uitvoering van het anti-dopingbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015. Latere indiening van de Wet over de uitvoering van het anti-dopingbeleid - 30234-135

Besluit: Agenderen voor WGO over het onderdeel Sport van de VWS-begroting 201612

Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2015. Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+ - 28828-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

Uitstel reactie op het Gezondheidsraadadvies ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015. Uitstel toezending reactie op het Gezondheidsraadadvies ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’ - 33693-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 augustus 2015. Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-199

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op maandag 14 september 2015 (14.00-18.00 uur)

Voortgang Waardigheid en Trots, ruimte voor verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 juli 2015. Voortgang Waardigheid en Trots, ruimte voor verpleeghuizen - 31765-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verpleeghuiszorg (3 uur plannen)

Wijzigingen van bijlagen I en II van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2015. Wijzigingen van bijlagen I en II van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005 - 30952-197

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek inzake de berichtgeving zoals opgenomen op de website www.privacybarometer.nl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 juli 2015. Reactie op verzoek inzake de berichtgeving zoals opgenomen op de website www.privacybarometer.nl - 32761-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 10 september 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Veegwet VWS 2015
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om snelle toezending van de nota n.a.v. het verslag.

Voornemen vervallen WTZi-eis (Wet toelating zorginstellingen) voor logeeropvang in Wet langdurige zorg (Wlz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2015. Voornemen vervallen WTZi-eis (Wet toelating zorginstellingen) voor logeeropvang in Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-68

Besluit: Aangekondigd wijzigingsvoorstel afwachten.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken het wijzigingsvoorstel voor genoemd algemeen overleg toe te zenden.
Noot: heden is ambtelijk meegedeeld dat het wijzigingsvoorstel niet tijdig voor het algemeen overleg zal worden toegezonden.

Aanbieding advies van het deskundigenberaad Hepatitis E

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2015. Aanbieding advies van het deskundigenberaad Hepatitis E - 25295-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie) op 15 oktober 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken mee te delen wanneer de Kamer een plan van aanpak tegemoet kan zien.

Uitkomsten van het tweede deel onderzoek zorginkoop eerste lijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2015. Uitkomsten van het tweede deel onderzoek zorginkoop eerste lijn - 29689-641

Besluit: Agenderen voor tz.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Waarborgen voor cliënten met Volledig Pakket thuis en laag zzp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juli 2015. Waarborgen voor cliënten met Volledig Pakket thuis en laag zzp - 31765-159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

Aanbieding factsheet “Koolmonoxidemelders”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Aanbieding factsheet “Koolmonoxidemelders” - 32793-197

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.10

Aanbieding rapport 'Verspilling in de langdurige zorg'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2015. Aanbieding rapport 'Verspilling in de langdurige zorg' - 34104-67

Besluit: Aangekondigde nadere kabinetsreactie afwachten.

Reactie op EO-uitzending over ‘het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2015. Reactie op EO-uitzending over ‘het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015 - 25424-282

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 28 april 2015 waarin een reactie wordt gegeven op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel “WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging” (Kamerstuk 29 538, nr. 186)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van 28 april 2015 waarin een reactie wordt gegeven op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel “WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging” - 29538-193

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit verpleeghuiszorg (3 uur plannen)

Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen (Kamerstuk 29 282, nr. 209)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen - 29282-230

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Risicoscheiding Sanquin Bloedvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Risicoscheiding Sanquin Bloedvoorziening - 29447-32

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening

Uitkomsten onderzoek naar de gevolgen van het amendement van de leden Leijten en Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst (Kamerstuk 33 683, nr. 41)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Uitkomsten onderzoek naar de gevolgen van het amendement van de leden Leijten en Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst - 33683-56

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending.9
Gerelateerde kamerstukken: 33683-56

Stand van zaken moties en toezeggingen VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Stand van zaken moties en toezeggingen VWS voor de zomer 2015 - 34000-XVI-115

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling

Landelijke monitor proeftuinen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Aanbieding derde deel van de landelijke monitor populatiemanagement proeftuinen - 32620-161

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit loont op 8 oktober 201

Uitkomsten bestuurlijk overleg m.b.t. dure geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2015. Uitkomsten bestuurlijk overleg m.b.t. dure geneesmiddelen - 29477-344

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid
Besluit: Bewindspersoon verzoeken mee te delen of wel/niet sprake zal zijn van nacalculatie.

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken' - 34104-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling

Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker - 32793-195

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 oktober 2015.

Aanbieding afschrift van het ministeriële besluit inzake taakuitoefening IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Aanbieding afschrift van het ministeriële besluit inzake taakuitoefening IGZ - 33149-38

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 17 september 201

Aanbieding Besluit houdende vervanging bijlage Tabakswet van 18 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015. Aanbieding Besluit houdende vervanging bijlage Tabakswet van 18 juni 2015 - 32011-45

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng t.b.v. het verslag bij wetsvoorstel tot Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten - 3423

Reactie op artikel Fier!.nl inzake tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2015. Reactie op artikel Fier!.nl inzake tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers en toezeggingen uit het algemeen overleg 'Slachtoffers loverboys' d.d. 17 juni 2014 (Kamerstuk 31 839, nr. 408) - 31839-481

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Slachtoffers loverboys op 7 oktober 201

Aanbieding Voortgangsrapportage Voorwaardelijke Toelating 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juli 2015. Aanbieding Voortgangsrapportage Voorwaardelijke Toelating 2015 - 29689-639

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid (Aangekondigde nadere kabinetsreactie afwachten).

Neonatale hielprikscreening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juli 2015. Neonatale hielprikscreening - 29323-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte (plannen 3 uur)7

Sluis voor intramurale geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juli 2015. Sluis voor intramurale geneesmiddelen - 29477-343

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel A

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juli 2015. Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel A - 29689-638

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Stand van zaken van het convenant 'preventie gehoorschade muzieksector'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2015. Stand van zaken van het convenant 'preventie gehoorschade muzieksector' - 32793-196

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 oktober 201

Inzage (beleidsrelevante) VWS-rapporten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Inzage (beleidsrelevante) VWS-rapporten - 34000-XVI-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Kamerstuk 34 104 / 33 891, nr. 20)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 - 34104-65

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201
Gerelateerde kamerstukken: 34104-65

Onderzoek naar calamiteitenmeldingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Onderzoek naar calamiteitenmeldingen in de sectoren ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg - 24170-151

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Stand van zaken Zwangerschap en Geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Stand van zaken Zwangerschap en Geboorte - 32279-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte (plannen 3 uur)6

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25B- NBOMe, 25C- NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25B- NBOMe, 25C- NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylon - 34250-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang

Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg 2014, deel B

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg 2014, deel B - 31765-161

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’ - 29689-637

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Kennis- en innovatieagenda sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Kennis- en innovatieagenda sport - 30234-133

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden wetgevingsoverleg onderdeel Sport van de VWS-begroting 201

Samenleven met dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 juli 2015. Samenleven met dementie - 25424-281

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dementiezorg (plannen 2,5 uur)

Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2015. Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel - 31839-480

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie jeugdhulp op 10 september 2015.

Aanbieding van de eindrapportage van de langdurige cohortstudie onder daklozen in de G4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2015. Aanbieding van de eindrapportage van de langdurige cohortstudie onder daklozen in de G4 - 29325-73

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren. Na ommekomst van de voortgangsrapportage zal een algemeen overleg worden gepland, zoals te doen gebruikelijk.
Noot: In de voortgangsrapportage maatschappelijke opvang, in het najaar van 2015 te verwachten, zal de staatssecretaris ingaan op deze eindrapportage van het onderzoek.5

Reactie op aanscherping Reclamecode voor Voedingsmiddelen artikel 8 e.v.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2015. Reactie op aanscherping Reclamecode voor Voedingsmiddelen artikel 8 e.v. - 32793-194

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 oktober 201

Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2015. Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie - 32647-48

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Brief over de techniek van Solvabiliteit II en de uitwerking ervan op zorgverzekeraarniveau, naar aanleiding van het Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel d.d. 4 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2015. Solvabiliteit II en de uitwerking ervan op zorgverzekeraarniveau, naar aanleiding van het Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel d.d. 4 maart 2015 - 29689-640

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit loont op 8 oktober 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Stand van zaken vervolg maatregelen cosmetische sector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2015. Stand van zaken vervolg maatregelen cosmetische sector - 31765-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Patiëntveiligheid op 8 oktober 201

Merkbaar minder regeldruk in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2015 - Merkbaar minder regeldruk in de zorg - 29515-364

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Regeldruk/administratieve lasten (3 uur plannen)4

Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc - 33567-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 17 september 2015.

Lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium (Kamerstuk 33567, nr. 3)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Beantwoording vragen commissie inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium - 33567-5

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 17 september 2015.

Aanbieding rapport van NautaDutilh N.V. over fase 1 van de schadebepaling van het Erasmus MC

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Aanbieding rapport van NautaDutilh N.V. over fase 1 van de schadebepaling van het Erasmus MC - 25268-120

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis - 25268-119

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34233-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34233-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb - 34233

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel dit najaar plenair te agenderen.3

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33992-(R2034)-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) - 33992-(R2034)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel dit najaar plenair te agenderen.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33990-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33990-11

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel nog dit najaar plenair te agenderen.

Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 24 augustus 2015. Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies - 2015Z14920

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Op ad hoc basis zal per prioritair dossier worden besloten of een rapporteur opportuun wordt geachtWetgeving

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 24 juni 2015. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg - 2015Z12308

Besluit: Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal een delegatie worden vastgesteld
Noot: Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve van een actieve delegatieinbreng vanuit de Kamer, mede met het oog op de voorbereiding voor het aankomende Nederlandse EU-voorzitterschap. Uit een overzicht van de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel (zaaknummer: 2015Z12644) blijkt dat de deelname van Kamerleden aan EU conferenties achterblijft ten opzichte van andere parlementen. Er is vooralsnog geen Interparlementaire Conferentie op het gebied van VWS gepland.

Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015. Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei - 22112-1985

Besluit: Desgewenst agenderen voor een EU-Gezondheidsraad
Noot: Met deze brief werkt de regering de toezeggingen uit gedaan tijdens het AO Informatievoorziening d.d. 20 mei jl. Zo wordt een vaste structuur van de geannoteerde agenda's voorgesteld met onder meer informatie over de positie van het Europees Parlement en het krachtenveld in de onderhandelingen. Alle ministeries zijn zich er volgens de brief van bewust dat zij in verslagen van Raden, waar mogelijk en relevant, nadrukkelijker duiding dienen te geven aan de uitkomst van onderhandelingen over door de Kamer aangemerkte prioritaire EU-dossiers, waaronder een appreciatie van het bereikte akkoord afgezet tegen de Nederlandse inzet. Ten aanzien van de toezegging om periodiek te rapporteren over langlopende EU-dossiers met een duidelijk tijdpad stelt hij dat dit bij voorkeur wordt ingepast in de bredere tijdens het in het geval van een behandelvoorbehoud vereiste AO met de betreffende bewindspersoon te maken afspraken. De minister geeft aan dat op verzoek zogenaamde restreint-documenten vertrouwelijk ter inzage kunnen worden gelegd bij de griffie. Bij de behandeling van deze documenten geldt strikte geheimhouding: in geen geval mag hier in het openbaar naar worden verwezen of uit geciteerd. Ten aanzien van de informatievoorziening over triloog-onderhandelingen geldt dat het BNC-fiche voor het kabinet leidend is. Zodra het kabinet buiten de gedeelde Nederlandse inzet gaat of aan ziet komen dat dit het geval kan zijn, is nader overleg met uw Kamer nodig. Het kabinet komt dan bij u terug. Dit kan via de reguliere briefwisselingen (geannoteerde agenda’s, verslagen van Raden) of ad hoc.)

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 19 juni 2015 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015. Verslag van de formele Gezondheidsraad van 19 juni 2015 te Luxemburg - 21501-31-381

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 23 september 2015.

Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad van 18 mei 2015, met betrekking tot het beleidsterrein jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2015 - Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad van 18 mei 2015, met betrekking tot het beleidsterrein jeugd - 21501-34-249

Besluit: De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen. De commissie VWS is volgcommissie.

Verslag sportonderdeel OJCS Raad 19 mei en geannoteerde agenda informele Sportraad 6-7 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2015 - Verslag sportonderdeel OJCS Raad 19 mei en geannoteerde agenda informele Sportraad 6-7 juli 2015 - 21501-34-248

Besluit: De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen. De commissie VWS is volgcommissie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen WGO over het onderdeel Sport van de VWS-begroting 2016