Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A02609
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cdd87153-bfd0-4e94-aff9-6b89fe71c874&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%204%20juni%202015%20%28Wet%20algemeen%20pensioenfonds%20aanmelden%20voor%20plenaire%20behandeling%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Wet algemeen pensioenfonds aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief commissie - griffier, H.J. Post - 4 juni 2015. Wet algemeen pensioenfonds aanmelden voor plenaire behandeling - 2015Z10307

Besluit: Het voorstel is aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben ingestemd om het voorstel aan te melden voor plenaire berhandeling: VVD en PvdA. De fracties van CDA en 50PLUS hebben aangegeven voorkeur te hebben voor een andere week van plenaire behandeling. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dit betekent dat het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.