Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 oktober 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A025907
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1fb68f1b-a4c5-4775-8bc6-54a078263aca&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2029%20oktober%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 27859, 32752, 34270, 33328, 29279, 30977, 29911, 34324, 33829, 22112, 33962, 21501, 32802

Inhoud


Verzoek om het AO Veilige Publieke Taak snel in te plannen. Tevens de minister BZK verzoeken om uitwerking van de toezeggingen gedaan tijdens het mondelinge vragenuurtje van 22 september 2015 over intimidatie van raadsleden, en de opzet van een speciaal rijksfonds voor bedreigde wethouders en raadsleden.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 21 oktober 2015. Verzoek om het AO Veilige Publieke Taak snel in te plannen. Tevens de minister BZK verzoeken om uitwerking van de toezeggingen gedaan tijdens het mondelinge vragenuurtje van 22 september 2015 over intimidatie van raadsleden, en de opzet van een speciaal rijksfonds voor bedreigde wethouders en raadsleden. - 2015Z19604

Besluit: Het verzoek om het algemeen overleg Veilige Publieke Taak snel in te plannen wordt ingewilligd.
Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht om de Kamer spoedig de tijdens het mondelinge vragenuur van 22 september 2015 toezegde informatie over intimidatie van raadsleden en de opzet van een speciaal Rijksfonds voor bedreigde wethouders en raadsleden te doen toekomen.Besloten gedeelte

Wijziging Kiesakte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Aanvullende reactie op het rapport van het Europees Parlement inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte) - 21501-02-1535

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Herziening Europese Verkiezingsakte d.d. 27 oktober 2015.

Zondagswet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Zondagswet - 34300-VII-10

Besluit: Agenderen voor een reeds gepland algemeen overleg.

Voortgangsrapportage Operatie BRP oktober 2015 en BIT-toets

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Voortgangsrapportage Operatie BRP oktober 2015 en BIT-toets - 27859-83

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Reisdocumenten d.d. 26 november 2015.

Adviezen Commissie van toezicht financiën politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Adviezen Commissie van toezicht financiën politieke partijen - 32752-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie verkiezingen d.d. 12 november 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-44

Afschrift van het antwoord op de brief van de heer De V. inzake een onderzoek naar malversaties bij de Milieudienst van de gemeente Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van de heer De V. inzake een onderzoek naar malversaties bij de Milieudienst van de gemeente Groningen - 2015Z19764

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 oktober 2015. Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) - 34270-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34270-3

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 15 oktober 2015. Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33328-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Initiatiefnemers zal worden gevraagd naar de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33328-19

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 5 juli 2012. Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328

Besluit: Initiatiefwetsvoorstel is reeds in plenaire behandeling.

Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2015. Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht - 29279-264

Besluit: Agenderen voor het AO over de splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters op 16 december 2015.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 oktober 2015. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 34300-VII-7

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de Begroting BiZa 2016 TK 3440. 0 Hfdst. VII.

BOR-notitie over begroting BZK 2016 t.b.v. feitelijke vragen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 oktober 2015. BOR-notitie over begroting BZK 2016 t.b.v. feitelijke vragen - 2015Z18643

Besluit: Ter informatie.4

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2015. Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen - 34321

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 november 2015 te 14:00 uur.
Besluit: Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek (te plannen voorafgaand aan de inbreng voor het verslag d.d. 12 november a.s.).
Besluit: Na ontvangst nota n.a.v. verslag wetsvoorstel agenderen voor een wetgevingsoverleg.Overig
Noot: Gesprekspartners zullen via een schriftelijke procedure geïnventariseerd worden.

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 september 2015, over het afluisteren van Nederlanders door de Engelse geheime dienst

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 september 2015, over het afluisteren van Nederlanders door de Engelse geheime dienst - 30977-133

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Stand van zaken over het vraagstuk ondermijning van het lokaal bestuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2015. Stand van zaken over het vraagstuk ondermijning van het lokaal bestuur - 29911-119

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht aan te geven wanneer de bevindingen en de initiatieven om ondermijning van het lokaal bestuur verder tegen te gaan naar de Kamer wordt toegezonden.
Besluit: Agenderen voor (op korte termijn te plannen) algemeen overleg Veilige Publieke Taak (indien aangekondigde nadere informatie op korte termijn naar de Kamer wordt gestuurd).

Aanbieding evaluatierapport Wet openbare manifestaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015. Aanbieding evaluatierapport Wet openbare manifestaties - 34324-1

Besluit: Kabinetsstandpunt afwachten.3

Tussenbericht Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015. Tussenbericht Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal - 33829-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie verkiezingen op 12 november 2015.

Reactie op raadpleging van de Europese Commissie inzake EU-burgerschap

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015. Reactie op raadpleging van de Europese Commissie inzake EU-burgerschap - 22112-2012

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-burgerschap op 11 november 2015.

Financiering Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015. Financiering Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016 - 34300-VII-9

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Loonruimte voor de publieke sector op 29 oktober 2015.

Uitstel reactie op de motie-Veldman c.s. (Kamerstuk 33 962 nr. 115) over rioolheffing via het ingezetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 oktober 2015. Uitstel reactie op de motie-Veldman c.s. (Kamerstuk 33 962 nr. 115) over rioolheffing via het ingezetenschap - 33962-180

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33962-18

Reactie op verschillende brieven van gemeenten in reactie op de meicirculaire 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 oktober 2015. Reactie op verschillende brieven van gemeenten in reactie op de meicirculaire 2015 - 34300-B-5

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de Begroting BiZa 2016 TK 3440. 0 Hfdst. VII en B Gemeentefonds.

Reactie op het rapport van het Europees Parlement inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 oktober 2015. Reactie op het rapport van het Europees Parlement inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte) - 21501-02-1532

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Herziening Europese Verkiezingsacte d.d. 27 oktober 2015.

Actieve beschikbaarstelling van overheidsinformatie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2015. Actieve beschikbaarstelling van overheidsinformatie - 32802-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Open Data op 8 december 2015.

Aanbieding van het rapport "Samen sterk in Europa" en de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en UvW

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2015. Aanbieding van het rapport "Samen sterk in Europa" en de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en UvW - 34300-VII-6

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de Begroting BiZa 2016 TK 3440. 0 Hfdst. VII.

Aanbieding rapportage aan de Raad van Europa inzake de minderheidstalen en reactie op uw brief van 24 september jl.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 oktober 2015. Aanbieding rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 34300-VII-8

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de Begroting BiZa 2016 TK 3440. 0 Hfdst. VII.