Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 november 2015

Gepubliceerd: 20 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0256410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bf1c44d8-52f2-45d8-a341-ba4adc188ab5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%2C%2019-11-2015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 31293, 34251, 32040, 34146, 34146, 31293, 31288, 33650, 34242, 32034, 31568, 34334, 34334, 31293, 31293, 32827, 32820, 32156, 32827, 34264, 32827, 32827, 34266, 29362, 32156

Inhoud


Verzoek lid Lucas om een reactie op het artikel ‘ROC: donatie nodig’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 17 november 2015. Verzoek lid Lucas om een reactie op het artikel ‘ROC: donatie nodig’ - 2015Z21719

Besluit: Bewindspersoon vragen om reactie op het artikel waarbij verzocht wordt om expliciet in te gaan op de vraag of er daadwerkelijk meer geld is uitgetrokken, alsmede de vraag door wie en wanneer besloten is om toe te werken naar een gemeenschap van mbo colleges.9

Motie over maatwerkdiploma

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 19 november 2015. Aangenomen motie over maatwerkdiploma - 2015Z21974

Besluit: Staatssecretaris wordt verzocht om aan te geven hoe de motie- Ypma c.s. inzake maatwerkdiploma uitvoering gaat krijgen. Tevens wordt de staatssecretaris verzocht om de Kamer voor het rondetafelgesprek en plenair debat hierover te informeren.

Procesbrief over de uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Dik-Faber over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (34300-VIII-52)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 19 november 2015. Procesbrief over de uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Dik-Faber over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (34300-VIII-52) - 2015Z21989

Besluit: De minister wordt verzocht om aan te geven welk tijdpad en welke proces(stappen) ondernomen zullen worden ter uitvoering van de motie-Van Meenen en Dik-Faber.

Overzicht van het aantal vrouwen in de top in de (semi) publieke sector met een uiteenzetting van de te ondernemen acties door het kabinet.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 19 november 2015. Overzicht van het aantal vrouwen in de top in de (semi) publieke sector met een uiteenzetting van de te ondernemen acties door het kabinet. - 2015Z21972

Besluit: Minister verzoeken om zo spoedig mogelijk, vóór het nog te plannen algemeen overleg 'Meer vrouwen naar de top' een kabinetsreactie naar de kamer te sturen m.b.t. op 19 november 2015 verschenen monitor inzake vrouwelijke hoogleraren. Hierbij wordt het kabinet tevens verzocht om een overzicht te sturen van het aantal vrouwen in de top in de (semi-)publieke sector met een uiteenzetting van de te ondernemen acties door het kabinet.

Verzoek om een algemeen overleg met de minister van OCW naar aanleiding van de brief Vrouwen naar de Top’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 17 november 2015. Verzoek om een algemeen overleg met de minister van OCW naar aanleiding van de brief Vrouwen naar de Top’ - 2015Z21754

Besluit: Het verzoek om een voor het kerstreces een algemeen overleg 'Meer vrouwen naar de top' te organiseren, wordt gehonoreerd.

Prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 november 2015. Prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2016 - 2015Z21479

Besluit: De commissie gaat akkoord met prioritering van genoemd onderwerp.
Noot: Omschrijving van voorstel Een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa: De agenda moet de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen, waaronder de wederzijdse erkenning van kwalificaties, en moet beroepsopleiding en hoger onderwijs ondersteunen en ervoor zorgen dat het potentieel van digitale banen maximaal wordt benut.

Inzet interparlementaire commissiebijeenkomst Europees Parlement Brussel, 3 december 2015.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 12 november 2015. Inzet interparlementaire commissiebijeenkomst Europees Parlement Brussel, 3 december 2015 - 2015Z21308

Besluit: In verband met de stemmingen over alle begrotingen op 3 december, wordt via de mail gepolst wat de mogelijkheden van 'pairen' zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal er vanuit de Tweede Kamer niemand worden afgevaardigd.
Noot: •Op 3 december a.s. vindt een interparlementaire bijeenkomst van parlementen in de EU plaats in Brussel. Het centrale thema van deze bijeenkomst is Onderwijs en Jeugd. Deze interparlementaire commissievergadering (ICM) wordt georganiseerd door het Europees Parlement.•Het doel is om op de hoogte te raken van de ontwikkelingen en de standpunten in het EP en in andere nationale parlementen op deze thema’s.•Na afloop van de bijeenkomst zal een kort verslag worden opgesteld dat via de procedurevergadering aan de commissie zal worden teruggekoppeld.

Geannoteerde agenda van de Sportraad op 24 november 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2015. Geannoteerde agenda van de Sportraad op 24 november 2015 te Brussel - 21501-34-256

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg over de OJCS-Raad

Geannoteerde agenda Jeugdraad 23 november 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 november 2015. Geannoteerde agenda Jeugdraad 23 november 2015 - 21501-34-255

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg over de OJCS-Raad.

Aanvulling op de geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) op 23 en 24 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 november 2015. Aanvulling op de geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) op 23 en 24 november 2015 - 21501-34-254

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg over de OJCS-Raad

Aanbieding Onderwijsraadadvies "Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 november 2015. Aanbieding Onderwijsraadadvies "Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs" - 31293-275

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek.Europa

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34251-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34251-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015.

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juli 2015. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen - 34251

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (met verzoek te plenair te behandelen kort na kerstreces; wetsvoorstel staat vermeld op lijst met verzoeken van te behandelen wetsvoorstellen vóór het kerstreces).

Aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2015. Aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-23

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 7 december a.s. inzake krimp in het onderwijs.
Noot: Er zal worden nagevraagd wanneer de Adviescommissie met haar advies komt.
Gerelateerde kamerstukken: 32040-23

Aanbieding afschrift van de brief aan de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs over het normenkader voor bestuurlijke fusies tussen openbaar en bijzonder onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 november 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs over het normenkader voor bestuurlijke fusies tussen openbaar en bijzonder onderwijs - 2015Z21007

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 7 december a.s. inzake krimp in het onderwijs.

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen (Kamerstuk 34146, nr. 7)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 juli 2015. Nieuwe regeling Beleggen en Belenen - 34146-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake het jaarverslag (Verantwoordingsdebat).
Gerelateerde kamerstukken: 34146-7

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen - 34146-8

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake het jaarverslag (Verantwoordingsdebat).
Noot: Ambtelijk is vernomen dat de regeling i.v.m. overleg met het veld later inwerking treedt dan in het verslag staat vermeld (niet 1 december 2015, maar 1 april of 1 juli 2016). Dat betekent dat wèl aan de wens van de Kamer tegemoet kan komen worden om de regeling vóórdat hij inwerking treedt nog aan de Kamer voor te leggen.
Gerelateerde kamerstukken: 34146-8

Aanbieding rapport Regioplan ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015. Aanbieding rapport Regioplan ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ - 31293-274

Besluit: Aanhouden in afwachting van de uiterlijk vóór de zomer van 2016 te verwachten uitkomsten van nieuw onderzoek.
Noot: Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie heeft de staatssecretaris Regioplan gevraagd de wenselijkheid van het verlengen van de centraal vastgestelde meivakantie en de consequenties daarvan nader te onderzoeken en hiervoor een impact assessment uit te voeren. Hij streeft ernaar de Kamer uiterlijk voor de zomer van 2016 te informeren over de uitkomsten van dit nieuwe onderzoek.

Uitvoering motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 november 2015. Uitvoering motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 32) - 34300-VIII-82

Besluit: Minister verzoeken om brief over stand van zaken naar aanleiding van haar gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder van de SLO.

Aanbieding advies Sociaal-Economische Raad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 november 2015. Aanbieding advies Sociaal-Economische Raad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 - 31288-493

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Strategische agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025.

Uitzendbureaus en de regeling praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 november 2015. Uitzendbureaus en de regeling praktijkleren - 33650-50

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Leven Lang Leren.

Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 november 2015. Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - 34242-2

Besluit: Betrekken bij het dossier gewichtengelden.
Noot: •Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief over de gewichtenregeling.•De kabinetsreactie op het advies van de Onderwijsraad «Een goede start voor het jonge kind» ontvangt de Kamer begin 2016, waarin ook het aankomende SER-advies over het jonge kind zal worden betrokken, evenals de uitkomsten van de pilot startgroepen.

Digitale leermiddelen en het gebruik van persoonsgegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 november 2015. Digitale leermiddelen en het gebruik van persoonsgegevens - 32034-18

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg inzake privacy en informatiebeveiliging in het primair en voortgezet onderwijs van hedenmiddag, inbreng 19 november 2015, 10.00 uur.4

Stand van zaken inzake de examenresultaten van afgelopen schooljaar en de ontwikkelingen over de Scholengemeenschap Bonaire

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 november 2015. Stand van zaken inzake de examenresultaten van het schooljaar 2014/2015 en de ontwikkelingen over de Scholengemeenschap Bonaire - 31568-167

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden op 10 december a.s..
Gerelateerde kamerstukken: 31568-16

Uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Meenen c.s. over inzetten van werkloze leraren voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen (Kamerstuk 34 300-VIII nr. 48)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2015. Uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Meenen c.s. over inzetten van werkloze leraren voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 34334-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met minister en staatssecretaris OCW (3,5 uur).

Onderwijs aan asielzoekers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Onderwijs aan asielzoekers - 34334-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met minister en staatssecretaris OCW (3,5 uur).

Verslag schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-271

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met minister en staatssecretaris OCW (3,5 uur).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2015. Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met minister en staatssecretaris OCW (3,5 uur).

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie van de leden Segers en Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu (Kamerstuk 32 827, nr. 75)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 november 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu - 32827-85

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media op 16 november jl.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapunten3

Aanbieding de publicatie Cultuur in Beeld 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015. Cultuur in Beeld 2015 - 32820-175

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel Cultuur op 30 november a.s.

Nadere informatie betreffende moties en toezeggingen op het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Kamerstuk 34 109)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015. Nadere informatie betreffende moties en toezeggingen op het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed - 32156-65

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel Cultuur op 30 november a.s.
Gerelateerde kamerstukken: 32156-65

Ontwerpbesluit op de aanvragen door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van nieuwe aanbodkanalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 november 2015. Ontwerpbesluit op de aanvragen door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van nieuwe aanbodkanalen - 32827-83

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015.

Uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres bij de NPO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2015. Uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres bij de NPO - 34264-43

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015.2
Gerelateerde kamerstukken: 34264-43

Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) over het Concessiebeleidsplan 2016-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2015. Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 - 32827-84

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015.

Beleidsreactie op het onderzoek landenvergelijking nieuwedienstenprocedure

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015. Beleidsreactie op het onderzoek landenvergelijking nieuwedienstenprocedure - 32827-82

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015.

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 november 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34266-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34266-5

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2015. Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet - 34266

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding "De Staat van, over erfgoed en archieven 2015" van de Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 november 2015. Aanbieding "De Staat van, over erfgoed en archieven 2015" van de Erfgoedinspectie - 29362-248

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel Cultuur op 30 november a.s.

Mediabegroting 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 november 2015. Mediabegroting 2016 - 34300-VIII-81

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015

Uitstel beantwoording vraag over rijksmonumenten in het Groningse aardbevingsgebied

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2015. Uitstel beantwoording vraag over rijksmonumenten in het Groningse aardbevingsgebied - 32156-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.