Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 november 2015

Gepubliceerd: 5 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0256310
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bd7698d9-e6f9-4b1c-b0bd-87f40de9b652&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%205%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 27923, 31289, 31135, 31135, 31497, 31497, 30012, 29388, 31293, 31524, 31288, 33948, 33948, 31332, 34334, 31293, 31293, 28807, 28807, 31497, 31293, 31497, 31935, 34031, 34284, 34284, 34284, 31524, 31293, 31482

Inhoud


Verzoek om algemeen overleg over regeldrukagenda op 3 december 2015 om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 5 november 2015. Verzoek om algemeen overleg over regeldrukagenda op 3 december 2015 te veranderen in een schriftelijk overleg - 2015Z20693

Besluit: Het algemeen overleg over regeldrukagenda zal worden omgezegd in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum woensdag 2 december 2015 te 10.00 uur.

Verzoek tot omzetting AO regeldrukagenda in schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 5 november 2015. Verzoek tot omzetting algemeen overleg over OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 om te zetten in schriftelijk overleg - 2015Z20714

Besluit: Het algemeen overleg over OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 zal worden omgezegd in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum dinsdag 17 november om 14.00 uur.

Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 5 november 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs - 2015Z20715

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt z.s.m. via een schriftelijke procedure ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd, opdat het rondetafelgesprek nog vóór het notaoverleg Strategische agenda HOO van 14 december a.s. kan worden gepland.

Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015. Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei - 22112-1985

Besluit: Ter informatie.

Nederlandse reactie op internetconsultatie over de toekomst van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2015. Nederlandse reactie op internetconsultatie over de toekomst van de richtlijn audiovisuele mediadiensten - 22112-2011

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november over de OJCS-raad van 23 en 24 november a.s.
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Media van 16 november a.s.

Voortgangsrapportage Leraren en de Arbeidsmarktbrief

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 november 2015. Onderwijsarbeidsmarkt - 27923-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leraren d.d. 18 november 2015.Europa

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2015. Tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda - 2015Z20641

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Lerarenbeleid d.d. 18 november 2015.

wetsvoorstel inzake aanpassing van de wet studiefinanciering BES

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 oktober 2015. Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES) - 34331

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 november om 14.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport wordt nagezonden

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 oktober 2015. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 2015Z20044

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling8

Aanbieding afschrift van de brief die verzonden is aan de vertegenwoordigende organisaties van geneeskundestudenten over oplossingsrichting uitzondering masterstudent geneeskunde

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 oktober 2015. Aanbieding afschrift van de brief die verzonden is aan de vertegenwoordigende organisaties van geneeskundestudenten over oplossingsrichting uitzondering masterstudent geneeskunde - 2015Z19918

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde schriftelijke informatie over de resultaten van gesprekken tussen minister en betrokkenen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D26326.

Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het schriftelijk overleg inzake het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs en wijziging van het Inrichtingsbesluit.

Aanbieding afschrift van de voorlopige reactie op de brief ‘pleidooi voor beurs onderwijsondersteuners in PO, VO en MBO’ van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 oktober 2015. Aanbieding afschrift van de voorlopige reactie op de brief ‘pleidooi voor beurs onderwijsondersteuners in PO, VO en MBO’ van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties - 2015Z19881

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 18 november a.s. over leraren en lerarenopleidingen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D31423.

Wegnemen ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het wegnemen van de ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs - 31135-57

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voorgezet onderwijs - van kramp naar kans op 7 december 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Wegnemen ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs - 31135-54

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voorgezet onderwijs - van kramp naar kans op 7 december 2015.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Verslag van schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages - 31497-180

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Siderius, te plannen vóór dinsdag a.s. 17.00 uur.7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 september 2015. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages - 31497-176

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Siderius, te plannen vóór dinsdag a.s. 17.00 uur.

Aanbieding onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Aanbieding onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit - 34300-VIII-14

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Voortgangsrapportage Leven Lang Leren 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Voortgangsrapportage Leven Lang Leren 2015 - 30012-55

Besluit: Een algemeen overleg plannen met de ministers van OCW en SZW over Een Leven Lang Leren.
Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 14 december a.s. inzake de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D39164.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie op het artikel 'Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie op het artikel 'Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren’ - 29388-23

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 14 december a.s. inzake de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D32437.

Transparantie in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 oktober 2015. Transparantie in het funderend onderwijs - 31293-273

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid.6

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 september 2015, over het bericht dat scholen massaal de zorgplicht negeren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 september 2015, over het bericht dat scholen massaal de zorgplicht negeren - 31524-254

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. inzake toekomstagenda mbo.

Aanbieding advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2015. Aanbieding advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van de Onderwijsraad - 31288-492

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 14 december a.s. inzake de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 .

Aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-16

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. over de toekomstagenda mbo.
Gerelateerde kamerstukken: 33948-16

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2015. Aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-15

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. over de toekomstagenda mbo.
Gerelateerde kamerstukken: 33948-15

Vervolg beleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 oktober 2015. Vervolg beleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties - 31332-70

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op dinsdag 1 december a.s. te 10.00 uur.

Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 21 oktober 2015. Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek - 34326

Besluit: Een notaoverleg plannen.
Noot: In de procedurevergadering van 15 oktober jl is reeds besloten om een kabinetsreactie te verzoeken.5

Onderwijs aan asielzoekers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Onderwijs aan asielzoekers - 34334-1

Besluit: Aanhouden tot het antwoord op bovengenoemde commissiebrief binnen is. Indien de brief vóór 12 november a.s. is ontvangen, zal het voortouw worden overgedragen aan de commissie voor Veiligheid en Justitie, opdat de brief geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring van de commissie voor Veiligheid en Justitie op 12 november 2015. Indien de brief na het AO binnenkomt blijft het voortouw bij de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D3915

Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-271

Besluit: Aanhouden tot bovengenoemde brief binnen is. Indien de brief vóór 12 november a.s. is ontvangen, zal het voortouw worden overgedragen aan de commissie voor Veiligheid en Justitie, opdat de brief geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring van de commissie voor Veiligheid en Justitie op 12 november 2015. Indien de brief na het AO binnenkomt blijft het voortouw bij de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2015. Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-259

Besluit: De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken om de toegezegde brief over de uitvoering van de moties inzake onderwijs aan asielzoekers die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling OCW, spoedig en voorafgaand aan het AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring van de commissie voor Veiligheid en Justitie op 12 november 2015 aan de Kamer te sturen.
Besluit: Aanhouden tot bovengenoemde brief binnen is. Indien de brief vóór 12 november a.s. is ontvangen, zal het voortouw worden overgedragen aan de commissie voor Veiligheid en Justitie, opdat de brief geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring van de commissie voor Veiligheid en Justitie op 12 november 2015. Indien de brief na het AO binnenkomt blijft het voortouw bij de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Reactie op de motie van het lid Rog over bevoegdheidseisen voor docenten burgerschapsvorming in het mbo (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 101)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 oktober 2015. Reactie op de motie van het lid Rog over bevoegdheidseisen voor docenten burgerschapsvorming in het mbo (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 101) - 34300-VIII-13

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg leraren van 18 november a.s.
Besluit: Betrekken bij het AO toekomstagenda mbo van 11 november a.s.4

Reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 oktober 2015. Reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek” - 28807-192

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg over wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2013. KNAW-advies over de problematiek van dual-use-onderzoek t.a.v. Biosecurity - 28807-161

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg over wetenschapsbeleid.

Moment van aanbieding achtste voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2015. Moment van aanbieding achtste voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-178

Besluit: Een algemeen overleg plannen in december over Passend onderwijs.
Noot: 4 december ontvangt de Kamer de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs.

Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2015. Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs - 31293-272

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg leraren en lerarenopleidingen van 18 november a.s.3

Reactie op verzoek van het lid Siderius om rappel op een aantal toezeggingen/rondvraagpunten over entreeopleidingen in het praktijkonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius om rappel op een aantal toezeggingen/rondvraagpunten over het praktijkonderwijs en het passend onderwijs - 31497-179

Besluit: Betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg over Passend onderwijs.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Toekomstagenda mbo op 11 november 2015.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D37805.

Beleidsdoorlichting schatkistbankieren

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Aanbieding Beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-13

Besluit: Desgewenst betrokken bij OCW-begrotingsbehandeling (34300-VIII)
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag 2015 (te plannen in mei/juni 2016).

Plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 oktober 2015. Plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs - 34031-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 25 november 2015 te 10.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 34031-17

Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s” - 34284-4

Besluit: De commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-3

Besluit: De commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.2

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2015. Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-1

Besluit: De commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent de brief over de gemeenschap van mbo-colleges

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent de brief over de gemeenschap van mbo-colleges - 31524-253

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tussenstand Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 oktober 2015. Tussenstand Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs - 31293-269

Besluit: Aanhouden tot ommekomst van het eindrapport Onderwijs2032 in december 2015.
Noot: In de procedurevergadeing OCW van 8 oktober 2015 is besloten om de brief aan te houden tot na het gesprek met Platform 2032 d.d. 15 oktober 2015.

Bescherming van erfgoed bij gewapend conflict

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 oktober 2015. Bescherming van erfgoed bij gewapend conflict - 31482-95

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 30 november a.s. over het onderdeel cultuur van de OCW-begroting 2016.

Reactie op de resolutie van het parlement van Oekraïne inzake de stukken die deel uitmaakten van de Krimtentoonstelling te Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 oktober 2015. Reactie op de resolutie van het parlement van Oekraïne inzake de stukken die deel uitmaakten van de Krimtentoonstelling te Amsterdam - 34300-V-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D24612.