Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 oktober 2015

Gepubliceerd: 15 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A025627
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=09571efc-536d-4a62-8de3-5e569908e8f5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2015%20oktober%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31288, 31288, 31332, 31289, 31289, 31288, 31289, 31332, 33822, 33495, 31497, 32820, 32820, 32827, 32827, 32156, 32156

Inhoud


Verzoek van het lid Rog om vóór begrotingsbehandeling de reactie op de commissiebrief inzake fouten in de examens vmbo te ontvangen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 15 oktober 2015. Verzoek van het lid Rog om vóór begrotingsbehandeling de reactie op de commissiebrief inzake fouten in de examens vmbo te ontvangen. - 2015Z19244

Besluit: het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Rog om vóór de begrotingsbehandeling de toegezegde brief over onderwijs aan vluchtelingen en de antwoorden op het schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingen te ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 15 oktober 2015. Verzoek van het lid Rog om vóór de begrotingsbehandeling de toegezegde brief over onderwijs aan vluchtelingen en de antwoorden op het schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingen te ontvangen - 2015Z19242

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Lucas om rappèl op de voor de begrotingsbehandeling toegezegde voortgangsbrief over een Leven Lang Leren: te ontvangen voor de begrotingsbehandeling OCW 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 15 oktober 2015. Verzoek van het lid Lucas om rappèl op de voor de begrotingsbehandeling toegezegde voortgangsbrief over een Leven Lang Leren: te ontvangen voor de begrotingsbehandeling OCW 2016 - 2015Z19239

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Meenen om de Beleidsdoorlichting schatkistbankieren op de procedurevergadering OCW van 5 november 2015 te agenderen (kamerstuk 31 935, nr. 13)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 15 oktober 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om de Beleidsdoorlichting schatkistbankieren op de procedurevergadering OCW van 5 november 2015 te agenderen (kamerstuk 31 935, nr. 13) - 2015Z19241

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Meenen om rappèl op de toegezegde brief over het mogelijk gebruik van het studievoorschot voor studenten van boven de dertig jaar oud.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 15 oktober 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om rappèl op de toegezegde brief over het mogelijk gebruik van het studievoorschot voor studenten van boven de dertig jaar oud. - 2015Z19237

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.6

Verzoek van het lid Siderius om procedureafspraak om kabinetsreactie te verzoeken op initiatiefnota "Op weg naar een nieuwe universiteit"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 15 oktober 2015. Verzoek van het lid Siderius om procedureafspraak om kabinetsreactie te verzoeken op initiatiefnota "Op weg naar een nieuwe universiteit" - 2015Z19215

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota "Op weg naar een nieuwe universiteit" is gehonoreerd.

Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2015. Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 - 21501-34-253

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. over de OJCS-raad van 23 en 24 november a.s.
Besluit: Minister verzoeken om aanvullende informatie brief met haar inzet bij het beleidsdebat over een onderwerp op het snijvlak tussen onderwijs en migratie.

Ontwerpbesluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs - 31288-491

Besluit: Betrekken bij Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs (2015Z18934); Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 oktober 2015 om 10.00 uur. (zie agendapunt 21)

Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs - 31288-490

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 oktober 2015 om 10.00 uur

Aanbieding Jaarwerkplan 2016 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Aanbieding Jaarwerkplan 2016 van de Inspectie van het Onderwijs - 2015Z18911

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 - 2015Z18904

Besluit: Aanhouden tot na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862) in de Eerste Kamer

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-VIII-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2016 in de week van 27-29 oktober 2015.

Rekentoets voor vwo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Rekentoets voor vwo - 31332-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 oktober 2015 om 10.00 uur

Beantwoording vragen commissie over het nieuwe model leerresultaten voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 oktober 2015 om 10.00 uur.4

Stand van zaken beleidsreactie eindrapport Regieorgaan Geesteswetenschappen en visie talenopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 oktober 2015. Stand van zaken beleidsreactie eindrapport Regieorgaan Geesteswetenschappen en visie talenopleidingen - 31288-489

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 oktober 2015. Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34300-VIII-8

Besluit: Betrokken bij technische briefing door Algemene Rekenkamer op 13 oktober 2015 van 16.30 - 17.15 uur.
Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2016 in de week van 27-20 oktober 2015.
Noot: Bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van OCW vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor de volgende onderwerpen:1.Lage budgetflexibiliteit2.Professionalisering onderwijs: meer inzicht bieden met dashboard3.Zicht op gevolgen cultuurbezuinigingen lange termijn aandachtspunt4.Gewichtenregeling: andere verdelingssystematiek gewenst

Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2015. Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 - 31289-262

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. vrijwilligersvergoeding overblijfouders en naheffing door de Belastingdienst d.d. 27 juli 2015.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Financiën te Den Haag - 8 september 2015. Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. vrijwilligersvergoeding overblijfouders en naheffing door de Belastingdienst d.d. 27 juli 2015 - 2015Z17448

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang (34312); adressant informeren.
Noot: In de procedurevergadering Financien d.d. 7 oktober 2015 is besloten bovenstaande brief over te dragen aan de commissie OCW.

Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 7 oktober 2015. Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312

Besluit: Kabinetsreactie (binnen niet al te lange tijd) verzoeken. Na ontvangst reactie notaoverleg plannen.

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 oktober 2015. Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen - 31332-52

Besluit: Is reeds betrokken bij het plenair debat over nut en noodzaak van toetsen en de rekentoets op 7 oktober jl.

Interdepartementale reactie over declaraties in de semipublieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 oktober 2015. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015, over declaraties in de semipublieke sector - 33822-5

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2016.

ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 oktober 2015. ROC Leiden - 33495-81

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance mbo
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toekomstagenda mbo d.d. 11 november 2015.
Noot: Naar aanleiding van een verzoek in de vorige procedurevergadering is de minister verzocht om de voor eind november toegezegde brief over de vorming van gemeenschappen van mbo-colleges ruimschoots voor het AO governance mbo (half november) aan de Kamer te doen toekomen. Tevens wordt de minister verzocht tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen.

Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 september 2015. Passend onderwijs - 31497-177

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg na ontvangst Voortgangsrapportage passend onderwijs.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren wanneer de voortgangsrapportage passend onderwijs precies te verwachten is.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 8 oktober 2015. De griffier is nagegaan wat de positie van het aangevraagde debat over passend onderwijs is: Van de 51 nog te plannen plenaire debatten staat het debat passend onderwijs op de 42e plaats.

Kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?' - 2015Z18899

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Cultuur d.d. 30 november 2015.
Noot: Het overleg met erfgoedinstellingen, collectieve beheersorganisaties, auteursrechthebbenden en andere belanghebbenden heeft op 23 april jl. plaatsgevonden. Naar aanleiding van het onderzoek en de uitkomsten van dit overleg, is het kabinet voornemens een wetsvoorstel voor te bereiden voor een wettelijke verankering van Extended Collective Licensing (bijvoorbeeld om de digitalisering en online ontsluiting van erfgoedcollecties mogelijk te maken).

Reactie op verzoek om nadere informatie inzake de verwerving van twee huwelijksportretten van Rembrandt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 september 2015. Reactie op verzoek van de Kamer over de twee huwelijksportretten van Rembrandt - 32820-168

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Cultuur d.d. 30 november 2015.
Noot: Aangehouden in procedurevergadering van 8 oktober jl.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2015. Reactie op verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2015, inzake nadere informatie over de verwerving van twee huwelijksportretten - 32820-170

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Cultuur d.d. 30 november 2015.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D36636.

Verslag van schriftelijk overleg over Journalistiek, en de toezeggingen gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting van 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juni 2015. Journalistiek, toezeggingen gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting van 2014 - 32827-71

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Media d.d. 16 november 2015 wetgevingsoverleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 oktober 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over toezeggingen, gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014 - 32827-81

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Media d.d. 16 november 2015.

Verslag van schriftelijk overleg over Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) - 32156-58

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Cultuur d.d. 30 november 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 oktober 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) en de aanbieding van een afschrift van de brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen - 32156-61

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Cultuur d.d. 30 november 2015.