Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 oktober 2015

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A025619
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a66833fa-e55d-4037-b715-10f5eb9347f0&title=Besluitenlijstprocedurevergadering%20OCW%20van%208%20oktober%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34272, 31288, 30079, 31293, 31293, 31524, 31135, 31135, 31135, 31289, 33862, 33862, 31288, 31497, 31497, 27923, 27923, 34242, 31524, 31289, 31289, 32820, 32820, 32820, 31490

Inhoud


Verzoek van het lid Siderius om reactie over het begeleiden van asielzoekerskinderen met trauma's en (bekostigings)problemen bij onverwacht grote instroom van asielzoekerskinderen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 7 oktober 2015. Verzoek van het lid Siderius om reactie over het begeleiden van asielzoekerskinderen met trauma's en (bekostigings)problemen bij onverwacht grote instroom van asielzoekerskinderen. - 2015Z18364

Besluit: Het verzoek om een reactie te vragen is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Siderius om rappel op een aantal toezeggingen/rondvraagpunten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 7 oktober 2015. Verzoek van het lid Siderius om rappel op een aantal toezeggingen/rondvraagpunten. - 2015Z18368

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.8

Voorbereiding Nederlands EU-voorzitterschap

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 augustus 2015. Brief voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z15060

Besluit: Technische briefing wordt gepland op 4 november a.s. 11.00-12.00 uur.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering d.d. 24 september 2015 in afwachting van nadere informatie van de EU-staf.

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel i.v.m. de EU-richtlijn Erkenning beroepskwalificaties en de IMI-verordening

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 oktober 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34272-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Europa
Gerelateerde kamerstukken: 34272-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 september 2015. Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”) - 34272

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Advies van het Rathenau Instituut over de implicaties van vier scenario’s voor het wetenschapsbestel

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 oktober 2015. Advies van het Rathenau Instituut over de implicaties van vier scenario’s voor het wetenschapsbestel - 31288-488

Besluit: Agenderen voor nog te plannen (nota)overleg inzake wetenschapsbeleid. Te zijner tijd desgewenst een technische briefing plannen.

Professionalisering in nieuwe profielen in het vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 oktober 2015. Professionalisering in nieuwe profielen in het vmbo - 30079-63

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Leraren en lerarenopleidingen op 18 november a.s.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Profielen vmbo (Kamerstuk 34 184).

Nahang Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband PO en VO 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 oktober 2015. Nahang Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband PO en VO 2016 - 31293-270

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De regeling treedt niet in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen aan de Tweede Kamer en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens tot overleg over de regeling te kennen wordt gegeven, dan wel met de Kamer overleg is gevoerd.

Tussenstand Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 oktober 2015. Tussenstand Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs - 31293-269

Besluit: Aanhouden en opnieuw agenderen voor de procedurevergadering na gesprek met Platform 2032 gepland op 15 oktober 2015.
Noot: Ter informatie: op 15-10-2015 van 11.00 - 12.00 is een gesperk gepland met het Platform 2032 over de tussenstand.

Start van het Techniekcollege Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 oktober 2015. Start van het Techniekcollege Rotterdam - 31524-252

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Governance mbo.
Besluit: De minister wordt verzocht de voor eind november toegezegde brief over de vorming van gemeenschappen van mbo-colleges ruimschoots voor het AO governance mbo (half november) aan de Kamer te doen toekomen. Tevens wordt de minister verzocht tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen.6

Verslag van schriftelijk overleg over Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 augustus 2015. Toezending reactie op de e-mail van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen - 2015Z14725

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en betrekken bij het in najaar 2016 te ontvangen wetsvoorstel met benodigde wijzigingen om starten van scholen niet langer afhankelijk te maken van het richtingbegrip.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 september 2015. Aanvullend onderzoek Meer ruimte voor nieuwe scholen - 31135-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en betrekken bij het in najaar 2016 te ontvangen wetsvoorstel met benodigde wijzigingen om starten van scholen niet langer afhankelijk te maken van het richtingbegrip.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 - 31135-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en betrekken bij het in najaar 2016 te ontvangen wetsvoorstel met benodigde wijzigingen om starten van scholen niet langer afhankelijk te maken van het richtingbegrip.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23, over toezending reactie op de e-mail van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen en over aanvullend onderzoek Meer ruimte voor nieuwe scholen - 31135-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en betrekken bij het in najaar 2016 te ontvangen wetsvoorstel met benodigde wijzigingen om starten van scholen niet langer afhankelijk te maken van het richtingbegrip.

Plan van aanpak Aloysius College

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 september 2015. Plan van aanpak Aloysius College - 31289-255

Besluit: Betrokken bij het VAO Aloysius college.

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 28 september 2015. Derde nota van wijziging - 33862-22

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.5
Gerelateerde kamerstukken: 33862-22

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 28 september 2015. Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk - 33862-21

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel inzake een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Kamerstuk 33862).
Gerelateerde kamerstukken: 33862-21

Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Kwaliteit in het hoger onderwijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2015. Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Kwaliteit in het hoger onderwijs' - 31288-487

Besluit: Agenderen voor het vervolg-algemeen overleg over Accreditatie.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek op 14 december a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D33045.

Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 september 2015. Passend onderwijs - 31497-177

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 15 oktober 2015. De griffier gaat na op welke positie het debat passend onderwijs staat op de lijst van plenaire debatten.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D33139.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 september 2015. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages - 31497-176

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 oktober 2015 om 10.00 uur.
Noot: De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 27 oktober 2015.

Verslag schriftelijk overleg inzake Inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 maart 2015. Aanbieding inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen - 27923-201

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Leraren en lerarenopleidingen d.d. 18 november 2015.4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen - 27923-209

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Leraren en lerarenopleidingen d.d. 18 november 2015.

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 juni 2015. Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - 34242-1

Besluit: Het AO Evaluatie OKE-wet is gepland op 15 oktober a.s. van 15.00 - 17.30 uur.Conform verzoek in vorige p.v. hieronder het dossier gewichtenregeling:BESLUIT: LAATSTE DRIE DOCUMENTEN AGENDEREN VOOR HET AO Evaluatie OKE-wet. Reactie onderzoek Roeleveld en beschouwing additionele factor bij de gewichtenregeling basisonderwijs 32500-VIII-173 - Brief regering d.d. 13-05-2011 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - Reactie onderzoek Roeleveld en beschouwing additionele factor bij de gewichtenregeling basisonderwijs3

Voortgang kwaliteitsafspraken mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 september 2015. Voortgang kwaliteitsafspraken mbo - 31524-251

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2016.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg toekomstagenda mbo op 11 november a.s. 14.00-18.00 uur.

Besluit van 24 augustus 2015 in verband met het opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 september 2015. Besluit van 24 augustus 2015, nr. 2015001107 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met het opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma - 31289-253

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een vanbeide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 20 oktober 2015.Er wordt naar gestreefd het besluit z.s.m. in werking te laten treden en daaraan terugwerkende kracht te verlenen t/m 1 augustus 2015.

Reactie op Volkskrantartikel ‘Scholen in arme wijken schieten tekort’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 september 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Volkskrantartikel ‘Scholen in arme wijken schieten tekort’ - 31289-254

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie d.d. 15 oktober 2015.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D27993.

Reactie op burgerbrieven over het Aloysius College

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 september 2015. Reactie op burgerbrieven over het Aloysius College - 2015Z16950

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van het Aloysius college van 23 september jl.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D22497.2

Verslag schriftelijk overleg Uitvoering van aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015. Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-166

Besluit: Met spoed aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Monasch.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-171

Besluit: Met spoed aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Monasch.

Reactie op verzoek van de Kamer over de twee huwelijksportretten van Rembrandt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 september 2015. Reactie op verzoek van de Kamer over de twee huwelijksportretten van Rembrandt - 32820-168

Besluit: Aanhouden en betrekken bij de behandeling van beantwoording vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober jl. Deze brief is geagendeerd voor de procedurevergadering van 15 oktober a.s.

Aanbieding jaarverslag 2014 van het Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 september 2015. Aanbieding jaarverslag 2014 van het Commissariaat voor de Media - 34300-VIII-7

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Media d.d. 16 november 2015.

Vertrouwelijke inzage kostprijs per scan

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2015. Vertrouwelijke inzage kostprijs per scan - 31490-188

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties inzake het debat over de inbesteding van scanapparatuur door het rijk (zie ook Kamerstuk 32 637, nr. 178)