Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 september 2015

Gepubliceerd: 4 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0255815
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1e0925cc-93d3-42ed-b4e5-121487007f66&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%203%20september%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 31524, 31288, 31289, 34184, 34184, 31289, 31289, 31293, 30079, 28753, 29754, 31288, 30183, 31524, 34146, 31288, 31288, 34000, 24724, 31288, 32034, 31135, 31135, 31289, 33948, 27923, 27923, 31288, 24724, 24724, 27923, 34242, 34264, 32820, 32827, 32820, 32156, 32827, 31434

Inhoud


Verzoek van het lid Van Dijk om een reactie op het artikel in de Volkskrant d.d. 2 september 2015 inzake selectie van studenten door masteropleidingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 3 september 2015. Verzoek van het lid Van Dijk om een reactie op het artikel in de Volkskrant d.d. 2 september 2015 inzake selectie van studenten door masteropleidingen - 2015Z15683

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Mohandis om rondetafelgesprek t.b.v. het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijs te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Mohandis (PvdA) - 3 september 2015. Verzoek van het lid Mohandis om rondetafelgesprek t.b.v. het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijs te organiseren - 2015Z15626

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd, in de procedurevergadering van 10 september 2015 zal de heer Mohandis samen met de heer Van Meenen een voorstel voor uit te nodigen organisaties doen.

Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de staatssecretaris op het bericht "Scholen leven zorgplicht niet met doorschuiven probleemkinderen".

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 3 september 2015. Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de staatssecretaris op het bericht "Scholen leven zorgplicht niet met doorschuiven probleemkinderen". - 2015Z15621

Besluit: De regeling van werkzaamheden van 3 september 2015 wordt afgewacht. (Het debat is uiteindelijk toegekend).

Verzoek van het lid Siderius om een vóór 1 oktober 2015 een algemeen overelg te plannen over de sluiting van het Aloysius College in Den Haag.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 26 augustus 2015. Verzoek van het lid Siderius om een vóór 1 oktober 2015 een algemeen overleg te plannen over de sluiting van het Aloysius College in Den Haag. - 2015Z15025

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ypma om gesprek met leraren n.a.v. Trouw-artikel over een manifest van leraren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 26 augustus 2015. Verzoek van het lid Ypma om gesprek met leraren n.a.v. Trouw-artikel over een manifest van leraren - 2015Z15022

Besluit: Het verzoek om een gesprek te organiseren is gehonoreerd.14

Verzoek van het lid Van Meenen om een een reactie van de staatssecretaris te verzoeken op het rapport over pabo-gediplomeerden die lesgeven in het vmbo en deze reactie te zijner tijd te betrekken bij het algemeen overleg Leraren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 18 augustus 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om een een reactie van de staatssecretaris te verzoeken op het rapport over pabo-gediplomeerden die lesgeven in het vmbo en deze reactie te zijner tijd te betrekken bij het algemeen overleg Leraren. - 2015Z14741

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Jadnanansing om algemeen overleg te plannen over bericht MBO-scholen blijven probleemjongeren weigeren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 12 augustus 2015. Verzoek van het lid Jadnanansing om algemeen overleg te plannen over bericht MBO-scholen blijven probleemjongeren weigeren. - 2015Z14632

Besluit: De Regeling van Werkzaamheden van 3-9-2015 wordt afgewacht.Daarin is uiteindelijk een debat aangevraagd en toegekend over de problemen rond zorgplicht passend onderwijs en toelating van leerlingen. Besloten is dit te combineren met een debat over weigering van probleemleerlingen in het mbo. Dit gecombineerde debat wordt voorafgegaan door een brief van OCW.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake ‘Equality between women and men in the EU’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake ‘Equality between women and men in the EU’ - 22112-1987

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 24 juni 2015. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg - 2015Z12308

Besluit: Ter informatie: op 3 december vindt een interparlementaire commissiebijeenkomst plaats over onderwijs en jeugd (EP, Brussel)
Noot: Zodra de uitnodiging en het programma ontvangen zijn, zal een inventarisatie naar deelname gestart worden. Meestal is een afvaardiging op het oog van één TK-lid en één EK-lid.

Voortgang Bologna proces en uitkomsten van de bijeenkomst over de Europese Higher Education Area (EHEA)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 juli 2015. Voortgang Bologna proces en uitkomsten van de bijeenkomst over de Europese Higher Education Area (EHEA) - 21501-34-251

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg inzake de Strategische agenda

Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 mei en 19 mei 2015, met betrekking tot de beleidsterreinen onderwijs en cultuur en audiovisueel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2015. Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 mei en 19 mei 2015, met betrekking tot de beleidsterreinen onderwijs en cultuur en audiovisueel - 21501-34-250

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. inzake de OJCS-raad van 23 en 24 november a.s.

Themaconferentie tijdens EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 10 september 2015.
Noot: De Voorzitter heeft uitdrukkelijk verzocht om alleen onderwerpen te noemen waarbij de actualiteit noopt tot het organiseren van een derde themaconferentie (naast de twee reeds geplande conferenties inzake Mensenhandel en Energie).

Aanbieding eindrapportage “Signaleren en tegengaan van pesten: het KiVa antipestprogramma”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 augustus 2015.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa

Aanbieding afschrift van de reactie op de burgerbrief aangaande de toegankelijkheid van de regionale netwerken van het techniekpact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 augustus 2015. Aanbieding afschrift van de reactie op een brief aangaande de toegankelijkheid van de regionale netwerken van het techniekpact - 2015Z15044

Besluit: Algemeen overleg Techniekpact plannen en hiervoor ook het onderwijsgedeelte uit de tweede voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 agenderen (32637-195).
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015 D26332.

Aanbieding Onderzoeksrapport De Netwerkschool

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2015. Aanbieding Onderzoeksrapport De Netwerkschool - 31524-249

Besluit: Betrekken bij het dossier Toekomstagenda mbo.

Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015. Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland - 31288-484

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 10 september 2015.
Noot: Betreft een reactie op commissiebrief met kenmerk Parlis.nr. 2015D08080Eind 2016 vindt een midterm review plaats waarover de minister de Kamer zal informeren.

Inspectierapporten Aloysius College

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015. Inspectierapporten Aloysius College - 31289-252

Besluit: Agenderen voor zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg (vóór 1 oktober a.s.).

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015. Tweede nota van wijziging - 34184-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 34184-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34184-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34184-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 april 2015. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs - 34184

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, af te doen vóór het kerstreces.
Noot: Onderhavig wetsvoorstel staat op de lijst van wetsvoorstellen af te doen in de Kamer voor het kerstreces.

Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015. Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling - 31289-251

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Krimp in het onderwijs. Hierbij zal eveneens de initiatiefnota van het lid Straus betrokken worden (Kamerstuk 34 226, nrs. 1-2) evenals de nog te ontvangen kabinetsreactie hierop.

Leergroei en toegevoegde waarde in het VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015. Leergroei en toegevoegde waarde in het Voortgezet Onderwijs (VO) - 31289-250

Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33661).
Noot: •In het najaar ontvangt Kamer een voortgang over het verloop van de pilot Diagnostische tussentijdse toets (DTT), waaraan inmiddels ruim 200 scholen meedoen. De staatssecretaris gaat dan nader in op de wijze waarop dit project een bijdrage levert aan meer datagebruik in de klas.•De Kamer heeft op 5-9-2013 verslag ingediend bij het wetsvoorstel 33661 inzake leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs. Het wachten is op de nota n.a.v. het verslag.

Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2015. Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs - 31293-267

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 10 september 2015.
Noot: In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over hetonderzoek doen naar de ongewenste effecten van het sturen op cijfers en rendementen in het voortgezet onderwijs.

Aanbieding rapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’, een onderzoek naar pabo-gediplomeerden in het vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 augustus 2015. Aanbieding rapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’, een onderzoek naar pabo-gediplomeerden in het vmbo - 30079-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leraren en lerarenopleidingen van 18 november a.s.
Noot: De uitkomst van gesprekken met organisaties betrekt de staatssecretaris bij het plan van aanpak ‘Tegengaan onbevoegd lesgeven’ dat hij dit najaar aan de Kamer stuurt.10

Toezending reactie op de e-mail van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 augustus 2015. Toezending reactie op de e-mail van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen - 2015Z14725

Besluit: Bertekken bij schriftelijk overleg inzake Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23, Kamerstuk 31135, nr. 53 (zie agendpunt 26)
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D21734 .

Beleidsreactie op het rapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 augustus 2015. Beleidsreactie op het rapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen” - 28753-37

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 september a.s. te 10.00 uur.

Aanbieding handreiking 'Puberaal, lastig of radicaliserend?'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juli 2015. Aanbieding handreiking 'Puberaal, lastig of radicaliserend?' - 29754-316

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Toezending handreiking was toegezegd in AO De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering, op 3 juni 2015.

Aanbieding van het rapport 'Schakelen van HBO-bachelor naar universitaire master'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juli 2015. Aanbieding van het rapport 'Schakelen van HBO-bachelor naar universitaire master' - 31288-483

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

Modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2015. Modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds in het primair onderwijs - 30183-30

Besluit: Aanhouden tot ontvangst toegezegde stukken, eind 2015
Noot: 1.Vervangingsfonds: Voor het einde van 2015 wordt de Kamer geïnformeerd over het voorstel met mogelijkheden voor besturen om samenwerkingsverbanden of vervangingspools op te zetten. "In het voorstel dient verder tot uiting te komen dat het publieke belang van een adequate vervanging in het primair onderwijs, in het nieuwe stelsel voldoende is geborgd. Bij de ontwikkeling van het voorstel word ik nauw betrokken."2.Participatiefonds: Voor het einde van 2015 wordt de Kamer geïnformeerd over het voorstel voor de modernisering van het Participatiefonds, uitgewerkt aan de hand van het genoemde besliskader privatisering van de POC. Voor de modernisering van het Participatiefonds wordt hetzelfde tijdpad nagestreefd als voor het Vervangingsfond, nl. streefdatum 1-1-9

Toekomst samenwerking Rotterdamse ROC’s

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2015. Toekomst samenwerking Rotterdamse ROC’s - 31524-248

Besluit: Algemeen overleg Governance in het mbo plannen. Hierbij kunnen ook worden betrokken: de in het najaar te ontvangen brief inzake 'gemeenschap van mbo-colleges' en de antwoorden op schriftelijke vragen inzake ROC Leiden (2015Z08284 en 2015. Z12289).

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juli 2015. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen - 34251

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober a.s.
Besluit: Technische briefing organiseren.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek. De leden Mohandis en Van Meenen bereiden opzet voor tbv OCW-procedurevergadering van 10 september a.s.
Noot: Een bekopt wetgevingsrapport is reeds verspreid.

Nieuwe regeling Beleggen en Belenen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 juli 2015. Nieuwe regeling Beleggen en Belenen - 34146-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 17 september a.s. te 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 34146-7

Nederlandse Taalunie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2015. Nederlandse Taalunie - 2015Z13839

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2016.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D21709.

Aanbieding van het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2015. Verslag schriftelijk overleg over het rapport “Verdere versterking, over het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs” - 31288-482

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Accreditatie d.d. 30 september 2015.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht in het onderwijs (Kamerstuk 34 251)8

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 april 2015. Aanbieding van het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs - 31288-434

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Accreditatie d.d. 30 september 2015.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht in het onderwijs (Kamerstuk 34 251)

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft van 2015 dan wel eerste kwartaal van 2016

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Besluit: Ter informatie.
Noot: •Wijziging van de Mediawet 2008 i.v.m. het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (inbreng 10 september a.s.). Behandeling gewenst vóór 20-10-2015. Een snelle ingreep is nodig ivm snelle verandering in het medialandschap. Per 1-1-2016 begint een nieuwe concessie- en erkenningperiode. Artikel 12 Wrr is van toepassing verklaard.•Wijziging van de Algemene wet erkenning EG beroepskwalificaties ivm implementatie gemoderniseerde richtlijn. Behandeling gewenst vóór 20-10-2015. Tijdige afdoening is gewenst i.v.m. de uiterste implementatietermijn van de richtlijn (18-1-2016). Deze wet is niet referendabel op grond van artikel 5, aanhef en onder e, Wrr.•Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijs ( 34251 ; inbreng 5 oktober a.s.?). Behandeling gewenst vóór 20-12-2015. Het is dringend gewenst om op dit thema maatregelen te nemen. In verband met de beoogde inwerkingtreding per 1-8-2016 is afdoening door TK voor het kerstreces gewenst.•Wet invoering profielen en vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's vmbo (34184 ; nota n.a.v. het verslag op 24-8-2015 ontvangen; zie ook de agenda van de pv van heden). Behandeling gewenst vóór 20-12-2015. Afdoening door TK voor kerst is gewenst i.v.m. tijdige voorbereidingen van het veld op inwerkingtreding.

Monitoring Wet studievoorschot hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2015. Monitoring Wet studievoorschot hoger onderwijs - 24724-139

Besluit: Toevoegen aan het dossier Monitoring studievoorschot. Vragen over aantal aanmeldingen en schuldpositie worden aan de orde gesteld bij de feitelijke vragenronde bij OCW-begroting 2016.

Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek ’De waarde(n) van weten’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2015. Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek ’De waarde(n) van weten’ - 31288-481

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen 'intensieve visiegesprekken'.
Noot: De minister heeft de Sociaal Economische Raad (SER) en de Onderwijsraad (OR) om advies gevraagd. Deze adviezen zullen voor de behandeling van de strategische agenda in de Kamer toegezonden worden.

Privacy en informatiebeveiliging in het primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juli 2015. Privacy en informatiebeveiliging in het primair en voortgezet onderwijs - 32034-17

Besluit: Een algemeen overleg plannen en het dossier doorbraakproject op het gebied van 'onderwijs en ict' hieraan toevoegen.

Aanbieding advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 8 juli 2015. Aanbieding advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad - 2015Z14135

Besluit: Aanhouden tot procedurevergadering d.d. 10 september 2015. Het lid Siderius levert aanzet voor wijze van behandeling in OCW en SZW.
Noot: Zie ook brief OCW d.d. 3 juli jl. inzake het wegnemen van ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs, o.a. op het punt van het oprichten van kindcentra.

Wegnemen ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Wegnemen ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs - 31135-54

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 17 september a.s. te 10.00 uur.

Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 2 juli 2015. Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen - 34246

Besluit: Ter informatie (nader rapport n.a.v. Raad van State-advies afwachten).

Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito : ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-111

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (2032).6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015. Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-92

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (2032)

Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 - 31135-53

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 16 september a.s. te 14.00 uur.
Noot: In het najaar van 2016 wordt een wetsvoorstel bij het parlement aanhangig gemaakt.

Reactie op verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over het bericht ‘Middelbare scholen laten Cito-toets nog steeds meewegen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Reactie op verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over het bericht ‘Middelbare scholen laten Cito-toets nog steeds meewegen’ - 31289-248

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenair debat inzake toetsen in het onderwijs (Samenvoeging van debat Nut en noodzaak van toetsen en debat Rekentoets; in afwachting van nadere rapportages over de rekentoets).

Beleidsregel macrodoelmatigheid mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2015. Aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-15

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 16 september a.s. te 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33948-15

Beleidsreactie op onderzoek naar ervaringen leraren bij het gesprek in de klas over maatschappelijke thema

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2015. Beleidsreactie op onderzoek naar ervaringen leraren bij het gesprek in de klas over maatschappelijke thema's - 27923-208

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Burgerschapsvorming op 23 september a.s.
Besluit: Agenderen voor een na de rondetafel te plannen algemeen overleg.5

Reactie op een brief derden aangaande digitale leeromgeving Noordhoff

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Reactie op een brief derden aangaande digitale leeromgeving Noordhoff - 2015Z12901

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D19351.

Reactie op commissiebrief Onderwijsraadadvies inzake het wetsvoorstel lerarenregister

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 24 april 2015. Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel lerarenregister - 2015Z09230

Besluit: T.z.t. betrekken bij het eind 2015 te ontvangen wetsvoorstel inzake het lerarenregister.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Reactie op het advies van de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel lerarenregister - 27923-207

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Aanbieding eindrapport inzake monitoring en evaluatie Duurzame Geesteswetenschappen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Aanbieding eindrapport inzake monitoring en evaluatie Duurzame Geesteswetenschappen - 31288-476

Besluit: Aanhouden in afwachting van kabinetsreactie en een reactie op een nadere toekomstvisie op de talenopleidingen. De griffier zal ambtelijk nagaan wanneer precies de kabinetsreactie te verwachten is.

Aanbieding van de derde kennismeting studievoorschot

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding van de derde kennismeting studievoorschot - 24724-138

Besluit: Toevoegen aan het dossier Monitoring studievoorschot.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2015. Aanbieding van de derde kennismeting studievoorschot - 24724-137

Besluit: Toevoegen aan het dossier Monitoring studievoorschot.

Eindrapport effectonderzoek InnovatieImpuls Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Aanbieding eindrapport effectonderzoek InnovatieImpuls Onderwijs - 27923-206

Besluit: Betrekken bij het dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (2032).4

Plannen van aanpak onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2014 m.b.t. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Plannen van aanpak onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2014 m.b.t. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34200-VIII-11

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer in 2016 te informeren of de voor 2015 gestelde doelen zijn behaald.Tevens wordt verzocht om een inschatting te geven van de kosten van de onrechtmatigesubsidies die niet teruggevorderd worden.

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 juni 2015. Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - 34242-1

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen en deze te agenderen voor de SZW-procedurevergadering van 8 september a.s.
Besluit: Te zijner tijd wordt een AO over de herziening van de gewichtenregeling gepland, nadat de in het najaar verwachte stukken zijn ontvangen.

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2015. Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet - 34266

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 28 september te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 augustus 2015. Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst - 34264-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.3
Gerelateerde kamerstukken: 34264-5

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 augustus 2015. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst - 34264

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag conform eerdere afspraak vaststellen op donderdag 10 september a.s. om 10.00 uur
Noot: •In de procedurevergadering van 2 juli jl. is reeds het volgende tijdstip afgesproken voor de limiet inbreng voor het verslag wetsvoorstel nl. donderdag 10 september a.s. om 10.00 uur.•Het wetsvoorstel staat op de lijst van wetsvoorstellen van het kabinet met als verzoek onderhavig wetsvoorstel voor het herfstreces in de Kamer af te handelen (zie ook de begeleidende brief van de staatssecretaris in onderstaand agendapunt).•Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015. Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-166

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 14 september a.s. te 10.00 uur.

Aanbieding afschrift van de beantwoording van het verzoek van de gemeente Dalfsen ten aanzien van archeologie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 augustus 2015. Aanbieding afschrift van de beantwoording van het verzoek van de gemeente Dalfsen ten aanzien van archeologie - 2015Z14585

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D19540.

Reactie op een brief van M. H. te A. met een klacht over einde vrije ontvangst publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 augustus 2015. Reactie op een brief met een klacht over einde vrije ontvangst publieke omroep - 2015Z14536

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D2356

Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente ’s Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente ’s Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen - 2015Z13850

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de brief van de minister van 29 juni jl. over de subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten(Kamerstuk 32156, nr. 58) (Schriftelijk overleg, zie agendapunt 6)
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D19284.2

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de status van NPO 1 als nationale rampenzender

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2015. Status van NPO 1 als nationale rampenzender - 32827-77

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel media van de OCW-begroting 2016.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D19985.

Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2015. Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving - 32820-161

Besluit: Betrokken bij het verzamel algemeen overleg cultuur.

Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) - 32156-58

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 14 september a.s. te 10.00 uur.

Rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO over programmagegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO over programmagegevens - 32827-76

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2016, onderdeel media.

Reactie op de motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid" - 31434-7

Besluit: Betrekken bij het dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (2032)