Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 2 juni 2015

Gepubliceerd: 2 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02526
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5235ce57-185b-435f-a061-7dc142bd06b2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26M%20-%20Verzoek%20tot%20omzetting%20AO%20Milieuraad%20d.d.%203%20juni%202015%20in%20SO.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van de leden Agnes Mulder (CDA) en Jan Vos (PvdA) om het AO Milieuraad d.d. 3 juni 2015 om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 juni 2015. Verzoek van de leden Agnes Mulder (CDA) en Jan Vos (PvdA) om het AO Milieuraad d.d. 3 juni 2015 om te zetten in een schriftelijk overleg - 2015Z10063

Besluit: Het AO Milieuraad d.d. 3 juni wodt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum woensdag 3 juni 2015 om 16.00 uur.
Noot: De fracties van de VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, CU en Partij voor de Dieren hebben gereageerd op het voorstel. De fracties van de VVD, SP, PVV en ChristenUnie steunden het voorstel, waarbij de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben ingestemd met het voorstel om de inbrengtermijn te verplaatsen naar 3 juni 2015 om 16.00 uur. Daarmee is het voorstel aangenomen.