Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 2 juni 2015

Gepubliceerd: 2 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02523
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1ca93bb8-8e53-4ca0-98f9-15cedb4423bc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20d.d.%202%20juni%202015%20inzake%20vervolg%20v.d.%20behandeling%20van%20de%20Omgevingswet%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


E-mailprocedure inzake 1. Uitnodigen bewindspersonen voor WGO Omgevingswet d.d. 8 juni en 2. Plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 2 juni 2015. E-mailprocedure inzake 1. Uitnodigen bewindspersonen voor WGO Omgevingswet d.d. 8 juni en 2. Plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet. Reactie uiterlijk heden, dinsdag 2 juni te 14.00 uur. - 2015Z10017

Besluit: Voor het Wetgevingsoverleg Omgevingswet d.d. 8 juni 2015 zal alleen de minister van Infrastructuur en Milieu worden uitgenodigd (eerste termijn regering en mogelijk tweede termijn Kamer en/of regering).
Besluit: De Voorzitter zal worden verzocht om een plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet - te houden na het Wetgevingsoverleg Omgevingswet d.d. 8 juni 2015 en vóór het Zomerreces - toe te voegen aan de plenaire agenda. Over de vorm van deze plenaire afronding (tweede termijn Kamer en regering en/of een derde termijn en/of alleen behandeling amendementen) zal op basis van het verloop van het WGO op 8 juni 2015 nadere besluitvorming plaatsvinden.
Noot: Van de volgende fracties is een reactie op deze e-mailprocedure ontvangen:•VVD•PvdA•SP•CDA•D66•Houwers