Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 juni 2015

Gepubliceerd: 2 juni 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2015A02433
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4a5a3b87-1180-4071-b3d5-c8b76cadb709&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20commissie%20voor%20de%20Rijksuitgaven.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Brief werkgroep vacaturevervulling collegelid Algemene Rekenkamer en voorstel voor een concept-voordracht

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 29 mei 2015. Brief werkgroep vacaturevervulling collegelid van de Algemene Rekenkamer - 2015Z09446

Besluit: Op voorstel van de uit leden van de commissie samengestelde werkgroep 'vacaturevervulling collegelid Algemene Rekenkamer' besluit de commissie voor de Rijksuitgaven unaniem over de conceptvoordracht in volgorde van voorkeur:1. drs. F.C. Giskes2. prof. dr. E.M. Sent3. mr. A. Roelvink-VerhoeffDe conceptvoordracht zal worden doorgeleid ter plenaire besluitvorming door de Kamer, met als doel dat daarna een door de Kamer vastgestelde voordracht met drie personen wordt gezonden aan de regering met als doel dat de eerste op de voordracht geplaatste persoon bij koninklijk besluit wordt benoemd tot lid van de Algemene Rekenkamer.OverigGeen agendapuntenRondvraagGeen agendapunten