Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 28 mei 2015

Gepubliceerd: 29 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f7aa4e41-06c8-4d0b-b8c6-f0b6af6f0bd9&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20benoeming%20rapporteurs%20begrotingscyslus%20I%26M%20d.d.%2028%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) voor een meerjarig rapporteurschap ter verbetering van de kwaliteit van de producten uit de begrotingscyclus

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 27 mei 2015. Voorstel van de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) voor een meerjarig rapporteurschap ter verbetering van de kwaliteit van de producten uit de begrotingscyclus - 2015Z09530

Besluit: De commissie benoemt de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) tot rapporteurs begrotingscyclus voor de periode tot en met behandeling van de ontwerpbegroting 2017 en geeft hen het onderstaande actieplan/mandaat.
Noot: De rapporteurs begrotingscyclus zullen:1.Voor de periode tot en met behandeling van de ontwerpbegroting 2017:2.Vergelijkbaar met hoe dat in de commissie OCW is opgezet (2014Z19472), stapsgewijs/per fase in de begrotingscyclus,3.Voorstellen doen/adviezen geven aan de commissie voor de verbetering van de begrotings- en verantwoordingsinformatie,4.Te beginnen bij geven van een analyse/advies ten behoeve van de behandeling van de Jaarverslagen over 2014, die plaatsvindt op 25 juni 2015 vindt van 17.30 - 19.30 uur in het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu, met beide bewindspersonen.5.De leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) zullen ten behoeve van en bij aanvang van het genoemde WGO Jaarverslagen in hun analyse/advies voor de commissie in ieder geval aandacht besteden aan:•De informatiewaarde van beleidsconclusies in het jaarverslag I&M;•De informatiewaarde van toelichtingen in de jaarverslagen I&M, Infrastructuurfonds en Deltafonds;•De informatiewaarde van projectinformatie in het jaarverslag Infrastructuurfonds en/of het MIRT-projectenboek;•De instemming door de minister met vervolgoverleg over de kwaliteit van de begrotingen en jaarverslagen.