Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 19 mei 2015

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02197
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=20998129-29ec-4444-86d9-9577722ae9f2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2019%20mei%202015%20-%20Verzoek%20m.b.t.%20algemeen%20overleg%20d.d.%2021%20mei%202015%20inzake%20Ziekenhuiszorg%20en%20eerstelijnszorg%20in%20krimpregio%E2%80%99s%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek ten aanzien van AO d.d. 21 mei 2015 ziekenhuiszorg in krimpregio's

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 19 mei 2015. Verzoek ten aanzien van AO d.d. 21 mei 2015 ziekenhuiszorg in krimpregio's - 2015Z08871

Besluit: Gelet op de ingekomen reacties op de emailprocedure stelt de voorzitter van uw commissie voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s op donderdag 21 mei a.s., waarvoor 4 uur is uitgetrokken, terstond na afloop van het dertigledendebat “Zorgspotjes van het ministerie van VWS” te doen aanvangen, en in ieder geval de eerste termijn van de kant van de commissie en het antwoord van de minister in eerste termijn te behandelen. Als de tijd het toelaat zou aansluitend de tweede termijn kunnen plaatsvinden, dan wel op een later moment. Het algemeen overleg dient tot uiterlijk 18.00 uur