Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 december 2015

Gepubliceerd: 17 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0211817
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ed9dfb5-52af-4e15-a339-0dea8e862502&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2015%20december%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34284, 34284, 34284, 21501, 21501, 21501, 33835, 32201, 29664, 33043, 33576, 33576, 33037, 32336, 28973, 33037, 33037, 34284, 33037, 30826, 30826, 22112, 22112, 21501, 31239, 31239, 30196, 32849, 32637, 32637, 29697, 26231, 26231, 34300, 31490, 34260, 34260, 26485, 24095, 33910, 33561, 30196, 33626, 33612, 29023, 33529, 33529, 33529, 33952, 32849, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken de commissie te informeren over de uitbraak van Vogelgriep in Frankrijk en de gevolgen hiervan voor Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 15 december 2015. Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken de commissie te informeren over de uitbraak van Vogelgriep in Frankrijk en de gevolgen hiervan voor Nederland - 2015Z24609

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om zo spoedig mogelijk een reactie te geven op de recente vogelgriepuitbraken in Frankrijk en de gevolgen hiervan voor Nederland.

Verzoek van het lid Lodders de antwoorden op het schriftelijk overleg over de Evaluatie vogelgriep (TK 28 807, nr. 193 en nr. 194) per ommegaande te mogen ontvangen waarbij wordt aangegeven waarom de antwoorden de commissie niet tijdig hebben bereikt (de commissie heeft verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 4 december 2015 te ontvangen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 15 december 2015. Verzoek van het lid Lodders de antwoorden op het schriftelijk overleg over de Evaluatie vogelgriep (TK 28 807, nr. 193 en nr. 194) per ommegaande te mogen ontvangen. - 2015Z24608De commissie heeft verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 4 december 2015 te ontvangen.

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om de beantwoording van het schriftelijk overleg Vogelgriep per ommegaande naar de Kamer te sturen en daarbij aan te geven wat de reden is dat de beantwoording zo lang op zich laat wachten.

Verzoek van het lid Wassenberg om een reactie van het Kabinet te vragen op de motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser en soortgelijke alternatieven (Nr. 34300-XIII-152)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 15 december 2015. Verzoek van het lid Wassenberg om reactie van het Kabinet op de motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser en soortgelijke alternatieven (Nr. 34300-XIII-152) - 2015Z2456416

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een kabinetsreactie worden verzocht op de motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser en soortgelijke alternatieven (TK 34300-XIII, nr. 152)Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Dik-Faber aan de staatssecretaris van Economische Zaken om een schriftelijke reactie op de inhoud van het wetsvoorstel dat door het Franse Parlement is aangenomen om voedselverspilling tegen te gaan en in hoeverre dit voor Nederland van toepassing kan zijn.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 14 december 2015. Verzoek van het lid Dik-Faber aan de staatssecretaris van Economische Zaken om een schriftelijke reactie op de inhoud van het wetsvoorstel dat door het Franse Parlement is aangenomen om voedselverspilling tegen te gaan en in hoeverre dit voor Nederland van toepassing kan zijn. - 2015Z24379

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een reactie worden gevraagd op de inhoud van het wetsvoorstel dat door het Franse Parlement is aangenomen om voedselverspilling tegen te gaan, en om in zijn reactie ook in te gaan op de vraag of het betrekking heeft op alleen de supermarkten of op de hele keten en in hoeverre dit voor Nederland van toepassing kan zijn. De staatssecretaris wordt tevens verzocht zijn reactie voorafgaand aan het rondetafelgesprek over het Nederlandse voedselbeleid op 3 februari 2016 naar de Kamer te sturen.

Verzoek van de leden Van Gerven en Van Dekken om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op een artikel van "Bont voor Dieren" over het (niet) nakomen van de verplichting voor textielfabrikanten om te melden of hun producten echt bont bevatten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 10 december 2015. Verzoek van de leden Van Gerven en Van Dekken om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op een artikel van "Bont voor Dieren" over het (niet) nakomen van de verplichting voor textielfabrikanten om te melden of hun producten echt bont bevatten. - 2015Z24184

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een reactie worden verzocht op het artikel van 'Bont voor Dieren'.

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2016 - 2015Z24417

Besluit: In de procedurevergadering van 1 december 2015 is reeds besloten om van 14 t/m 16 januari 2016 een bezoek te brengen aan de Internationale Grüne Woche.Rondvraag Landbouw en Natuur

Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s” - 34284-4

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de begroting voor Economische zaken voor 2016.

Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2015. Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-1

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken voor 2016.

Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de begroting voor Economische zaken voor 2016.

Beantwoording vragen gesteld bij de behandeling van de begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken, deel Landbouw en Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 december 2015. Beantwoording vragen gesteld bij de behandeling van de begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken, deel Landbouw en Natuur - 2015Z23419

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de resterende vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 16 november 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de resterende vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 16 november 2015 - 21501-32-887

Besluit: Reeds behandeld tijdens het VSO Landbouw en Visserijraad op dinsdag 1 december 2015.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 & 15 december 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 december 2015. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 & 15 december 2015 - 21501-32-889

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 december 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 december 2015. Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 - 21501-32-888

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 9 december 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2015.

Reactie op het bericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) inzake de inspectie- en toezichttarieven van de NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 december 2015. Reactie op het bericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) inzake de inspectie- en toezichttarieven van de NVWA - 2015Z23839

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 10 december 2015 van 10:00 tot 14:00 uur.

Financieel kader NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 november 2015. Financieel kader NVWA - 33835-18

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 10 december 2015 van 10:00 tot 14:00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-XIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 3 december 201

Vaststellen lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek op 3 februari 2016, van 10.00 tot 13.00 uur over het Nederlands voedselbeleid, n.a.v. de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Voorstel programma rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid - 2015Z2414113

Besluit: De lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid is ongewijzigd vastgesteld. De uitnodigingen zullen worden verstuurd.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2015. Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-78

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 20 januari 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Visserij met korven in Oosterschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 november 2015. Visserij met korven in Oosterschelde - 29664-135

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Voortgang Tijdelijke Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 december 2015. Voortgang Tijdelijke Natuur - 33043-46

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.Visserij

Voortgang Programma Nationale Parken en toezending eindrapport ‘Monumenten: Inspiratiebron voor natuur!’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 november 2015. Voortgang Programma Nationale Parken en toezending eindrapport ‘Monumenten: Inspiratiebron voor natuur!’ - 33576-57

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

Nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en weidevogels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 november 2015. Nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en weidevogels - 33576-56

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Kamerstuk 33037, nr. 164)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) - 33037-172

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om uiterlijk 16 december 2015 om 12.00 uur een brief naar de Kamer te sturen waarin hij aangeeft wat het zal betekenen als het Besluit niet op 1 januari 2016 in werking kan treden.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.12

Uitstel aanbieding jaarverslag ‘Zodoende 2014’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Uitstel aanbieding jaarverslag ‘Zodoende 2014’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 32336-43

Besluit: Het algemeen overleg Dierproeven (oorspronkelijk gepland op 17 december 2015 van 14.00 tot 16.00 uur) zal worden uitgesteld tot na ontvangst van het jaarverslag 'Zodoende 2014'. Het algemeen overleg Dierproeven zal plaatsvinden op 2 maart 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Kabinetsreactie op het artikel over de toekomst van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en het Brabantse veehouderijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Kabinetsreactie op het artikel over de toekomst van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en het Brabantse veehouderijbeleid - 28973-168

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland.

Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-170

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

Afschrift van het antwoord op de brief van Agro Limburg BV m.b.t gezamenlijke reactie mestverwerkers op brief over fraudemaatregelen meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van Agro Limburg BV m.b.t gezamenlijke reactie mestverwerkers op brief over fraudemaatregelen meststoffenwet - 2015Z24421

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.11

Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2015. Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-168

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal om een aanvullende brief worden verzocht over de invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet met meer informatie over de elementen die bij de ex ante evaluatie doorgerekend worden en de beleidsopties die meegenomen worden.

Aanbieding besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Aanbieding besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum - 34284-5

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gehouden over de inhoud van het Besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum, waarvan de inbrengdatum voor het stellen van vragen wordt vastgesteld op 19 januari 2016 om 12.00 uur. De staatssecretaris wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het besluit voldoende met de Kamer is besproken.
Besluit: Er zal geen verzoek worden gedaan om dit besluit bij wet te regelen in het kader van de zware nahangprocedure op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Percentages verplichte mestverwerking 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Percentages verplichte mestverwerking 2016 - 33037-169

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de acties die inmiddels zijn ondernomen inzake de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 december 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de acties die inmiddels zijn ondernomen inzake de Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-42

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.10
Gerelateerde kamerstukken: 30826-42

Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 november 2015. Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) - 30826-41

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-41

Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2015. Uitstel toezending BNC-fiche inzake de mededeling COM(2015) 633 “Digital contracts for Europe – Unleashing the potential of e-commerce” en de voorstellen COM(2015) 634 “on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content” en COM(2015) 635 “on certain aspects concerning contracts for the online and other ditance sales of goods” - 22112-2035

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2015. Uitstel BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 701 – verordening ‘tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013’ - 22112-2034

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 december 2015. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2015Z15445

Besluit: Ter informatie.9

Overzicht met data Europese raden tijdens het Nederlands Voorzitterschap de eerste helft van 2016

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Overzicht Raden onder Nederlands voorzitterschap eerste half jaar 2016 - 2015Z24124

Besluit: - Het AO Telecomraad (formeel) op 1 juni 2016 gaat niet door, maar wordt samengevoegd met het AO Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 19 mei 2016. Het gecombineerde AO Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) en Telecomraad (formeel) zal dan worden gehouden op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Er wordt ingestemd met het laten vervallen van het AO Energieraad op 2 maart omdat de Energieraad die op 3 maart zou plaatsvinden geannuleerd is.

Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 16 november 2015. Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales. - 2015Z21556

Besluit: Het lid Vos zal desgewenst tijdens het AO Energie op woensdag 16 december de minister van EZ vragen naar de uitvoering van de motie TK 32 813 nr. 115
Besluit: De brief "Stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016" blijft gehandhaafd op de agenda van het AO Energie op woensdag 16 december zodat desgewenst nog voor het kerstreces een VAO (inclusief stemmingen) gevoerd kan worden over de SDE+ regeling ivm de publicatie van de SDE+ regeling in de Staatscourant in januari.8

Reactie minister EZ vragen naar aanleiding van oordeel Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 12 november 2015. Reactie minister EZ vragen naar aanleiding van oordeel Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten - 2015Z21407

Besluit: De minister van EZ en de staatssecretaris van IenM worden verzocht om een reactie te geven op het oordeel van het Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten. Verzocht wordt om de reactie voor het klimaatdebat naar de Kamer te sturen zodat het bij dit debat kan worden betrokken.

Geannoteerde agenda van de Telecomraad op 11 december 2015 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 december 2015. Geannoteerde agenda van de Telecomraad op 11 december 2015 in Brussel - 21501-33-570

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel) op 9 december 2015 van 14.00-15.30 uur

Stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2015. Stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016 - 31239-208

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur7

Maatregelen negatieve elektriciteitsprijzen in SDE+

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2015. Maatregelen negatieve elektriciteitsprijzen in SDE+ - 31239-207

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur

Stand van zaken inzake het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2015. Stand van zaken inzake het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) - 30196-369

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur

Uitvoering aan toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties en de beoordeling van deze consequenties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Uitvoering aan toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties en de beoordeling van deze consequenties - 32849-43

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur

Report IMCO delegation to NL 5 November 2015.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 november 2015. Report IMCO delegation to NL 5 November 2015 - 2015Z23038

Besluit: Ter informatie.Reeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Toetsingskader risicoregelingen garantie EIB Qredits

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2015 Toetsingskader risicoregelingen garantie EIB Qredits - 32637-218

Besluit: Agenderen voor het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op donderdag 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en Innovatie

Stand van zaken Philips Emmen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Stand van zaken Philips Emmen - 32637-217

Besluit: Agenderen voor een schriftelijk overleg op woensdag 6 januari 2016 te 12.00 uur.6

Instelling Commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Instelling Commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland - 29697-22

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2013-2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Aanbieding vertrouwelijke bijlagen bij Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2013-2014 - 26231-28

Besluit: De commissie voor Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2013-2014 - 26231-27

Besluit: De commissie voor Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op de motie van de leden Nijboer en Harbers over het instellen van een Studiegroep Duurzame Groei (Kamerstuk 34 300, nr. 54)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Reactie op de motie van de leden Nijboer en Harbers over het instellen van een Studiegroep Duurzame Groei - 34300-68

Besluit: Agenderen voor het AO Groene groei op woensdag 16 maart 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 34300-68

Reactie op verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015 over het betaalgedrag van de rijksoverheid en lagere overheden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015 over het betaalgedrag van de rijksoverheid en lagere overheden - 31490-194

Besluit: Betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over overheden die steeds later rekeningen betalen.

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Nota van wijziging - 34260-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.5
Gerelateerde kamerstukken: 34260-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34260-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34260-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 augustus 2015. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU - 34260

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Evaluatie kennis- en voorlichtingsfunctie MVO Nederland en resultaten Transparantiebenchmark

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 december 2015. Evaluatie kennis- en voorlichtingsfunctie MVO Nederland en resultaten Transparantiebenchmark - 26485-214

Besluit: Agenderen voor het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op donderdag 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Verruiming eigendomsbeperkingen landelijke commerciële radio

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2015. Verruiming eigendomsbeperkingen landelijke commerciële radio - 24095-396

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Telecommunicatie.

Tussenrapportage oprichting en erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2015. Tussenrapportage oprichting en erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren - 33910-24

Besluit: Agenderen voor het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op donderdag 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33910-24

Aanbieding van het jaarverslag 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2015. Aanbieding van het jaarverslag 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek - 34300-XIII-87

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (34 248).

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de Energie op 1 december 2015.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 december 2015. Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 1 december 2015 - 2015Z24357

Besluit: Ter informatie.

Voorstel programma rondetafelgesprek gaswinning Groningen op maandag 18 januari 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Conceptprogramma rondetafelgesprek gaswinning Groningen op maandag 18 januari 2016 - 2015Z24217

Besluit: Het programma zal tijdens een apart overleg op woensdag 16 december van 09.45 tot 10.00 uur (voorafgaand aan het AO Energie) met de woordvoerders Energie definitief worden vastgesteld

Voorstel programma werkbezoek Groningen op vrijdag 15 januari 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 december 2015. Voorstel programma werkbezoek Groningen vrijdag 15 januari 2016 - 2015Z24288

Besluit: Programma is conform voorstel vastgesteld

Voorstel programma technische briefing gaswinning Groningen op woensdag 13 januari 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Conceptprogramma technische briefing gaswinning Groningen op 13 januari 2016 - 2015Z24214

Besluit: Programma is conform voorstel vastgesteld

Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid (Kamerstuk 33561, nr. 22)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid - 33561-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig Energie

Aanbieding van het rapport "Energiebeleid: op weg naar samenhang. Terugblik op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006-2015)"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2015. Aanbieding van het rapport "Energiebeleid: op weg naar samenhang. Terugblik op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006-2015)" - 30196-3703

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari a.s. van 13.00 tot 17.00 uur

Besluit over de tweede tranche lening Pallas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Besluit over de tweede tranche lening Pallas - 33626-6

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie

Resultaten verkenning gebiedscoördinator windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2015. Resultaten verkenning gebiedscoördinator windpark De Drentse Monden en Oostermoer - 33612-60

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 16 december

Nadere informatie over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 en haar gevolgen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2015. Nadere informatie over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 en haar gevolgen - 29023-200

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig.

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 december 2015, over het bericht dat het gaswinningsbesluit een half jaar wordt uitgesteld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 december 2015. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 december 2015, over het bericht dat het gaswinningsbesluit een half jaar wordt uitgesteld - 33529-210

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Groningen

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, over uitlatingen van de heer Wallage dat het gasoverleg in Groningen is mislukt door de opstelling van NAM en overheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2015. Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, over uitlatingen van de heer Wallage dat het gasoverleg in Groningen is mislukt door de opstelling van NAM en overheid - 33529-209

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Groningen

Uitspraak Raad van State inzake gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2015. Uitspraak Raad van State inzake gaswinning Groningen - 33529-208

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de uitspraak Raad van State inzake gaswinning Groningen .2

Uitstel beantwoording vragen over de Onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2015. Uitstel beantwoording vragen over de onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 32) - 33952-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Versterking van de onafhankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 november 2015. Versterking van de onafhankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen - 32849-42

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK 34 348)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 november 2015. Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) - 34348

Besluit: Er zal een technische briefing worden georganiseerd die in januari / begin februari 2016 zal worden ingepland
Besluit: Er zal een voorstel voor een rondetafelgesprek worden gemaakt die tijdens de procedurevergadering op 12 januari 2016 zal worden besproken
Besluit: De inbrengdatum voor het verslag zal worden vastgesteld nadat de datum voor het rondetafelgesprek is bepaald

Tijdstip van aanbieding van de eerste jaarlijkse ‘Staat van de Energie Unie’ rapport

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2015. Tijdstip van aanbieding van de eerste jaarlijkse ‘Staat van de Energie Unie’ rapport - 21501-33-571

Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om een appreciatie te geven op de mededeling 'Stand van de energie-unie 2015' (COM (2015) 572); te ontvangen in een afzonderlijke brief.

Verzoek Ambassade van Frankrijk, namens Franse Raad van State, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken tijdens werkbezoek aan Nederland d.d. 11-13 januari 2016.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Frankrijk (NL) te Den Haag - 11 december 2015. Verzoek Ambassade van Frankrijk, namens Franse Raad van State, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken tijdens werkbezoek aan Nederland d.d. 11-13 januari 2016 - 2015Z24391

Besluit: Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling (minimaal vier leden) is voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Franse Raad van State op woensdag 13 januari 2016 van 13.30 tot 14.30 uur.

Verzoek directeur-generaal van ESA om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken m.b.t. ruimtevaartbeleid en de deelname van Nederland in ESA d.d. 20 januari 2016.

Zaak: Brief derden - European Space Agency (ESA) te Paris Cedex 15 - 11 december 2015. Verzoek directeur-generaal van ESA om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken m.b.t. ruimtevaartbeleid en de deelname van Nederland in ESA d.d. 20 januari 2016 - 2015Z24387

Besluit: Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling (minimaal vier leden) is voor een gesprek met de directeur-generaal van de European Space Agency (ESA) op woensdag 20 januari 2016 van 14.00 tot 15.00 uur.