Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 1 december 2015

Gepubliceerd: 3 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0211713
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb3ff680-5c84-47d8-bc98-041b3c9c76a1&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20zaken%201%20december%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34295, 27858, 30196, 30952, 33037, 34313, 33037, 28625, 27428, 33037, 32266, 22112, 21501, 21501, 24095, 24095, 33529, 21501, 32637, 32637, 21501, 34271, 34271, 21501, 32849, 34058, 33561, 33529, 34041

Inhoud


Verzoek van het lid Mulder zo spoedig mogelijk een brief te ontvangen van de staatssecretaris van Economische Zaken met de mestverwerkingspercentages voor 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 1 december 2015. Verzoek van het lid Mulder zo spoedig mogelijk een brief te mogen ontvangen over de mestverwerkingspercentages voor 2016 - 2015Z23214

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden verzocht om de mestverwerkingspercentages voor 2016 zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

Rondvraagpunt van de leden Smaling (SP) en Recourt (PvdA) om een brief te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. de recente rechterlijke uitspraak over de wet verbod pelsdierhouderij. Graag een overzicht van de uitbreidingen en mogelijke actie die hiertegen zal worden ondernomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 10 november 2015. Rondvraagpunt van de leden Smaling (SP) en Recourt (PvdA) om een brief te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. de recente rechterlijke uitspraak over de wet verbod pelsdierhouderij. Graag een overzicht van de uitbreidingen en mogelijke actie die hiertegen zal worden ondernomen. - 2015Z21089

Besluit: Na ommekomst van de tijdens de procedurevergadering van 24 november jl. verzochte brief over de huidige stand van zaken betreffende de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) (welke is verzocht uiterlijk 9 december 2015 te ontvangen) zal worden bezien of aanvullende informatie gewenst is.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Van Gerven om voor het AO Dierproeven een reactie aan de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het artikel in NRC "labmuis leert ons bijna niks over onszelf"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 17 november 2015. Verzoek van het lid Van Gerven om voor het AO Dierproeven een reactie aan de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het artikel in NRC "labmuis leert ons bijna niks over onszelf" - 2015Z21717

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een reactie worden gevraagd op het NRC-artikel "Een labmuis leert ons bijna niks over onszelf", te ontvangen voor het algemeen overleg Dierproeven op 17 december 2015 om 14:00 uur.12

Wetgevingsrapport additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (TK 34 295)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 november 2015. Wetgevingsrapport additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (TK 34 295) - 2015Z22556

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel, waarvan de inbrengdatum is gesteld op 1 december a.s. om 16.00 uur.Rondvraag Landbouw en Natuur

Aanbieding rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 november 2015. Aanbieding rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij - 34295-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng wetvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (34 295) op 1 december 2015 om 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 34295-5

Reactie op de vraag of de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, Kamerstuk 27 858, nr. 315) reeds voor advies aan de Raad van State is voorgelegd en eventuele toezending van het advies van de Raad van State

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 november 2015. Reactie op de vraag of de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw) reeds voor advies aan de Raad van State is voorgelegd en eventuele toezending van het advies van de Raad van State - 27858-339

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw (27 858, nr. 315) op 24 november 2015.

Reactie Europese Commissie op voorstel House of Lords European Union Committee over voedselverspilling

Zaak: Brief derden - House of Lords European Union Committee te London - 24 juni 2015. Voorstel House of Lords European Union Committee over voedselverspilling - 2015Z08609

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het rapport "Living Blue Planet Report" van het Wereld Natuur Fonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Reactie op het rapport "Living Blue Planet Report" van het Wereld Natuur Fonds - 30196-368

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, gepland in de week van 1-3 december 2015.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Wijzigingen van Bijlagen II en III bij het Protocol betreffende speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten bij het Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied; Cartagena de Indias, 9 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 november 2015. Wijzigingen van Bijlagen II en III bij het Protocol betreffende speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten bij het Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied; Cartagena de Indias, 9 december 2014 - 30952-219

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2015. Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters - 33037-166

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.10

Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over Wei voor de koe (Kamerstuk 34 313, nr. 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 november 2015. Uitstel toezending kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over Wei voor de koe - 34313-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector - 33037-165

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Betaalschema Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 november 2015. Betaalschema Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2015 - 28625-231

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 december 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.

Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 november 2015. Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen - 27428-318

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 december 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.

Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 november 2015. Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - 33037-164

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gehouden over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet waarvan de inbrengdatum voor het stellen van vragen wordt vastgesteld op 9 december 2015 te 12.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het Besluit naar genoegen met de Kamer is besproken.

Aanbieding resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2014, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 november 2015. Aanbieding resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2014, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - 32266-8

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, gepland in de week van 1-3 december 2015.9

Middellange termijn-notities EU-beleid op het terrein van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie respectievelijk onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 november 2015. EU-Stafnotitie: Middellange termijn-notitie EU-beleid op het terrein van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie - 2015Z22883

Besluit: Betrekken bij o.a. de technische briefing over het Nederlandse EU-Voorzitterschap 2016 op 9 december 2015 van 16:00 tot 17:00 uur.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 november 2015. EU-Stafnotitie: Middellange termijn-notitie EU-beleid op het terrein van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur - 2015Z22940

Besluit: Betrekken bij o.a. de technische briefing over het Nederlandse EU-Voorzitterschap 2016 op 9 december 2015 van 16:00 tot 17:00 uur.

Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 november 2015. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2015Z15445

Besluit: Ter informatie.

Vaststellen prioriteiten met betrekking tot de lijst van voorstellen uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 november 2015. Notitie staf commissie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie onderdeel Economische Zaken - 2015Z22725

Besluit: Er wordt ingestemd met het prioritair verklaren van voorstel 7 (Energy Union Package), voorstel 9 (Follow-up to Single Market Strategy), REFIT voorstel 6 (EU Nature Legislation) en het plaatsen van een behandelvoorbehoud op

Verzoek van de vaste commissie voor Financiën waarin de mogelijkheid wordt geboden een keuze te maken van Focusonderwerpen bij de rijksbrede verantwoording

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 13 november 2015. Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording - 2015Z21517

Besluit: Het focusonderwerp dat zal worden doorgegeven aan de vaste commissie voor Financiën is 'effectiviteit, efficiency en kosten van inspectie'.

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de Minister van Economische Zaken te verzoeken zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor het einde van het jaar, uitvoering te geven aan motie 33 529-152, over het onderzoek naar de verjaring van mijnbouwschade, gezien het wetsvoorstel wijziging mijnbouwwet (dat op 27 november 2015 is aangeboden aan de Kamer).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 30 november 2015. Verzoek van het lid Agnes Mulder om de Minister van Economische Zaken te verzoeken zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor het einde van het jaar, uitvoering te geven aan motie 33 529-152, over het onderzoek naar de

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk aan het eind van dit jaar) uitvoering te geven aan de motie Mulder (TK 33 529 nr.152) waarin de minister wordt verzocht om voorafgaand aan de wijziging van de Mijnbouwwet de voor- en nadelen van het eventueel verlengen of opheffen van de verjaringstermijn van het vergoeden van mijnbouwschade naar de Kamer te sturen.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Reactie minister EZ vragen naar aanleiding van oordeel Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 12 november 2015. Reactie minister EZ vragen naar aanleiding van oordeel Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten - 2015Z21407

Besluit: Aangehouden tot de procedurevergadering op 15 december a.s.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Jan Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten genomen om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 16 november 2015. Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten genomen om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales. - 2015Z21556

Besluit: Aangehouden tot de procedurevergadering op 15 december 201

Verzoek van het lid Gesthuizen om de regering te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22) over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 17 november 2015. Verzoek van het lid Gesthuizen om de regering te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22) over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving - 2015Z21745

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22), waarin de regering wordt verzocht al het mogelijke te doen om de Europese Octrooi Organisatie te houden aan internationale wet- en regelgeving.

Fiche: De eengemaakte markt verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 november 2015. Fiche: De eengemaakte markt verbeteren - 22112-2029

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 23 november 2015 ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015.

Wetgevingsrapport inzake Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2015. Wetgevingsrapport inzake Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 2015Z21761

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel (inbrengdatum verslag is vastgesteld op 3 december 2015)

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 november 2015. Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015 te Brussel - 21501-30-360

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg t.v.v. de Raad voor Concurrentievermogen op 23 november 2015 om 12.00 uur.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015. Aanbieding geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel - 21501-33-566

Besluit: Reeds geagendeerd voor het SO op 19 november 2015 ter voorbereiding van de Energie Raad op 26 november 2015.

Digitale ethertelevisie en 700 MHz band

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2015. Digitale ethertelevisie en 700 MHz band - 24095-394

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 18 november 201

Reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 oktober 2015 in de door Sky Radio, Radio 538 en Q-Music ingestelde hogere beroepen tegen de in 2011 opgelegde verlengingsprijzen van de landelijke commerciële FM-vergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015. Reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 oktober 2015 in de door Sky Radio, Radio 538 en Q-Music ingestelde hogere beroepen tegen de in 2011 opgelegde verlengingsprijzen van de landelijke commerciële FM-vergunningen - 24095-395

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 18 november 2015.

Planning besluit gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015. Planning besluit gaswinning Groningen - 33529-207

Besluit: Reeds besproken in de PV EZ d.d. 24 november 2015, ten aanzien van de behandeling van het gaswinningsbesluit is de volgende planning vastgesteld:•Inbreng feitelijke vragen: Woensdag 6 januari te 12.00 uur (reces) (beantwoording uiterlijk dinsdag 12 januari)•Technische briefing: Woensdag 13 januari van 10.00 tot 13.00 uur•Werkbezoek Groningen: Vrijdag 15 januari (gehele dag)•RTG/hoorzitting: Maandag 18 januari van 10.00 tot 14.00 uur•Schriftelijk overleg: Dinsdag 19 januari te 17.30 uur (beantwoording uiterlijk maandag 25 januari)•Plenair debat: Week van dinsdag 26 januari

Verslag schriftelijk overleg over de formele Raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2015. Verslag schriftelijk overleg over de formele Raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015 - 21501-30-362

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) op 20 januari 2016 te 12.00 uur.

Onderzoek door het CPB naar sociaal ondernemerschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2015. Onderzoek door het CPB naar sociaal ondernemerschap - 32637-212

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Wijziging vervaldata Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Innovatiekredieten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2015. Wijziging vervaldata Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Innovatiekredieten - 32637-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Verslag van de ingelaste Raad voor Concurrentievermogen over de staalindustrie op 9 november 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2015. Verslag van de ingelaste Raad voor Concurrentievermogen over de staalindustrie op 9 november 2015 te Brussel - 21501-30-361

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) op 20 januari 2016 te 12.00 uur.

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2015. Nota van wijziging - 34271-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34271-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34271-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34271-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 augustus 2015. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) - 34271

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de Energie op 17 november 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.M.H. Lemaier - 24 november 2015. Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 17 november 2015 - 2015Z22369

Besluit: Ter informatie

Conceptprogramma werkbezoek Gaswinning Groningen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 december 2015. Conceptprogramma werkbezoek Gaswinning Groningen - 2015Z23159

Besluit: Op basis van het concept programma zal er een schriftelijke inventarisatie voor suggesties worden uitgezet.
Besluit: Na afronding van de schriftelijke inventarisatie voor het werkbezoek zal de inventarisatie voor suggesties van deelnemers aan het rondetafelgesprek worden uitgezet zodat zoveel als mogelijk overlap met gesprekspartners wordt voorkomen (zie ook agendapunt 10).3
Noot: Op basis van de aangeleverde suggesties zal een conceptprogramma worden opgesteld die ter besluitvorming in de pv van 15 december 2016 voorgelegd zal worden

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2015. Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel - 21501-33-567

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 2 maart 2016 van 10.00 tot 11.30 uur

Reactie op de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 30)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2015. Reactie op de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 30) - 32849-41

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 16 december van 10.00 tot 14.00 uur.
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om vóór het verzamel AO Energie op 16 december a.s. uitvoering te geven aan de toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties (op o.a. kwaliteit grondwater) en de beoordeling van deze consequenties waar tijdens de procedurevergadering van 24 november jl. om is gevraagd.2

EU-voorstel: Staat van de Energie-Unie 2015 COM (2015) 572

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 november 2015. EU-voorstel: Staat van de Energie-Unie 2015 COM (2015) 572 (Engelstalige versie) - 2015Z21894

Besluit: BNC-fiche afwachten, na ontvangst van het BNC-fiche agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 2 maart 2016 van 10.00 tot 11.30 uur

Verslag over het jaar 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2015. Verslag over het jaar 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen - 34300-XIII-82

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw

Uitstel oplevering onderzoek naar regionale effecten windparken op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2015. Uitstel oplevering onderzoek naar regionale effecten windparken op zee - 34058-38

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 34058-38

Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015. Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid - 33561-22

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 9 december 2015 te 12.00 uur
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het besluit naar voldoening van de Kamer is besproken.

Gaswinning Noordzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2015. Gaswinning Noordzee - 33529-206

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Voorlichting van de Raad van State inzake het wetsvoorstel betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (Kamerstuk 34 041)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2015. Voorlichting van de Raad van State inzake het wetsvoorstel betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 34041-43

Besluit: Het onderdeel aangaande het amendement inzake omkering bewijslast bij mijnbouwschade (TK 34 041, nr.12) betrekken bij de nog te ontvangen novelle wetsvoorstel veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (TK 34 041)
Besluit: De onderdelen aangaande de amendementen op wetsvoorstel 34 041 nr. 35 (informatieverplichting voor mijnbouwbedrijven); nr. 36 (Verruiming van de weigeringsgronden); nr. 38 (Advisering gemeenten en waterschappen) betrekken bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet inzake veiligheid en regie (naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport "Aardbevingsrisico's in Groningen" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) dat op 27 november jl. is ontvangen.
Gerelateerde kamerstukken: 34041-43