Gepubliceerd: 15 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A021149
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=66ee3b09-d41a-4dcc-a195-5e96a63b279e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20van%20Economische%20Zaken%2013%20oktober%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 28286, 33979, 33979, 34199, 21501, 29826, 29697, 32637, 34041, 33529, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Lodders om de ministeries van respectievelijk I&M en EZ te verzoeken een technische briefing te organiseren over meetmethodes voor fosfaatgehaltes en over het instrument Mineralen Aangiftesysteem (MINAS)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 13 oktober 2015. Verzoek van het lid Lodders om de ministeries van respectievelijk I&M en EZ te verzoeken een technische briefing te organiseren over meetmethodes voor fosfaatgehaltes en over het instrument Mineralen Aangiftesysteem. - 2015Z19075

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zullen voorafgaand aan het Debat over de situatie in de melkveehouderij twee technische briefings worden georganiseerd: één over de meetmethoden van verschillende instanties (o.a. het RIVM en de Waterschappen) door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en één over het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Bijzondere Procedure inzake een uitvinding om dieren te redden tijdens een stalbrand

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 9 oktober 2015. Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Bijzondere Procedure inzake een uitvinding om dieren te redden tijdens een stalbrand - 2015Z18804

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het lid Graus zal de leden van de commissie nadere schriftelijke informatie doen toekomen voorafgaand aan de bijzondere procedure.

Verzoek van het lid Geurts aan de staatssecretaris van Economische Zaken om het rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij met een toelichting zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 12 oktober 2015. Verzoek van het lid Geurts aan de staatssecretaris van Economische Zaken om het rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij met een toelichting zo spoedig

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris wordt verzocht het rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB zo spoedig mogelijk met een toelichting naar de Kamer te sturen.
Noot: Zie ook agendapunt 19.

Verzoek van de leden Van Gerven en Van Dekken om spoedig een algemeen overleg Dierproeven in te plannen met staatssecretaris Dijksma en staatssecretaris Dekker.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 oktober 2015. Verzoek van de leden Van Gerven en Van Dekken om spoedig een algemeen overleg Dierproeven in te plannen met staatssecretaris Dijksma en staatssecretaris Dekker. - 2015Z18613

Besluit: Er zal een datum worden gezocht voor een algemeen overleg Dierproeven van 2 uur met de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

BOR-notitie ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2016 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur inclusief Diergezondheidsfonds

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 1 oktober 2015. BOR-notitie ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2016 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur inclusief Diergezondheidsfonds - 2015Z17900

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016, onderdeel Landbouw en Natuur inclusief Diergezondheidsfonds op 7 oktober om 16.00 uurRondvraag Landbouw en Natuur

Fiche 2: Verordening vangstmogelijkheden Oostzee 2016

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 oktober 2015. Fiche: Verordening vangstmogelijkheden Oostzee 2016 - 22112-2003

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 oktober 2015. Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe - 34313

Besluit: Er zal een kabinetsreactie op de initiatiefnota worden verzocht. Na ontvangst van de kabinetsreactie zal een schriftelijk overleg worden ingepland, gevolgd door een notaoverleg.NatuurGeen agendapunten7

Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 oktober 2015. Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821) - 28286-838

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland.

Verslag van een schriftelijk overleg over de situatie in de melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 oktober 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de situatie in de melkveehouderij - 33979-100

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) te Putten d.d. 24 juli 2015 met het verzoek tot het verstrekken van een vergoeding voor de onkosten van een GPS-meting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2015. Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) te Putten d.d. 24 juli 2015 met het verzoek tot het verstrekken van een vergoeding voor de onkosten van een GPS-meting - 2015Z18114

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (TK 34 295)

Reactie op verzoek commissie inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) - 33979-101

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (TK 34 295)6
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 september 2015. Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) - 34295

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt gesteld op twee weken na ontvangst van de bij agendapunt 28 verzochte informatie betreffende het rekenmodel grondgebondenheid.

Uitstel uiterste inzaaidatum vanggewassen vergroening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2015. Uitstel uiterste inzaaidatum vanggewassen vergroening - 2015Z18062

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

Werkbezoek aan de WUR.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 8 oktober 2015. voorstel van het WUR met een mogelijk programma voor een werkbezoek - 2015Z18520

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden deel wensen te nemen aan het werkbezoek in januari/februari 2016.
Besluit: Er zal bij de WUR worden nagegaan of het mogelijk is voor beleidsmedewerkers om deel te nemen aan het werkbezoek (indien een lid van hun fractie deelneemt aan het werkbezoek).Landbouw/Dierhouderij

Lijst met EU-voorstellen

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 september 2015. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2015Z15445

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Er zal een kabinetsreactie worden verzocht op het Verslag van de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020 (nr. 478), te ontvangen voor de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken 2016, Onderdeel Landbouw en Natuur (welke gepland staat in de week van 3-4-5 november 2015).LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 15 t/m 28 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)5

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 oktober 2015. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken - 34300-XIII-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het Ministerie van EZ 2016, gepland in week 13-15 oktober 2015.

Antwoorden op schriftelijke vragen EZ-begroting 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016, onderdeel Economie en Innovatie - 34300-XIII-6

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het Ministerie van EZ 2016, gepland in week 13-15 oktober 2015.4

Verzoek van het lid Van Veldhoven om de Nationale Energieverkenning (NEV) ook te betrekken bij een te zijner tijd te houden algemeen overleg over deze NEV, het aankomende energie rapport en de energievisie van de minister van Economische Zaken te houden, zodat we deze belangrijke stukken goed inhoudelijk en in samenhang kunnen bespreken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 7 oktober 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven om de Nationale Energieverkenning (NEV) ook te betrekken bij een te zijner tijd te houden algemeen overleg over deze NEV, het aankomende energie rapport en de energievisie van de minister van Economische Zaken te houden, zodat we deze belangrijke stukken goed inhoudelijk en in samenhang kunnen bespreken - 2015Z18366

Besluit: De NEV, het aankomende energie rapport en de energievisie zullen tevens geagendeerd worden voor het verzamel AO Energie op woensdag 16 december van 10.00 tot 14.00 uurOverige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Reactie op enkele mondelinge vragen en amendementen over het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Kamerstuk 34 199)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2015. Reactie op enkele mondelinge vragen en amendementen bij het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet - 34199-42

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (STROOM 34199) op 6 oktober 2015. Rondvraag Economie en Innovatie
Gerelateerde kamerstukken: 34199-42

Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) (34271)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 2 oktober 2015. Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) (34271) - 2015Z18097

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng verslag Wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) (34271) op 8 oktober 2015 om 12.00 uur3

Verslag van de informele Energieraad van 22 en 23 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2015. Verslag van de informele Energieraad van 22 en 23 september 2015 - 21501-33-564

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad (formeel) op 19 november 2015 van 10.00 tot 11.30 uur

Actieagenda Smart Industry

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 oktober 2015. Actieagenda Smart Industry - 29826-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Voortgang van de regioversterking Vierkant voor Werk en over de situatie rond Philips Lighting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2015. Voortgang van de regioversterking Vierkant voor Werk en over de situatie rond Philips Lighting - 29697-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015 van 13.00 tot 16.00 uur

Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 oktober 2015. Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015 - 32637-201

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015 van 13.00 tot 16.00 uur

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een tijdlijn te geven over de verdere behandeling van het wetsvoorstel inzake de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 oktober 2015. Notitie bureau wetgeving versnellen behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer - 2015Z18914

Besluit: Ter informatie.Overig EnergieGeen agendapuntenEconomie en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een tijdlijn te geven over de verdere behandeling van het wetsvoorstel inzake de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 34041-42

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om de voorlichting van de Raad van State d.d. 8 oktober 2015 zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, desnoods zonder appreciatie.
Gerelateerde kamerstukken: 34041-42

Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2015. Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-200

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Groningen.

Verslag bezoek rapporteurs Energie-Unie aan Brussel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 8 oktober 2015. Verslag werkbezoek co-rapporteurs Energie-Unie Brussel 21 september j.l. - 2015Z18528

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling onderdeel E&I incl. energie) voorzien in week van 13-15 oktober (en betrekken bij de verdere behandeling van het dossier Energie-Unie).

Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 september 2015, over de uitspraak van de rechter dat de NAM de waardevermindering van huizen als gevolg van aardbevingen nu al moet compenseren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2015. Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 september 2015, over de uitspraak van de rechter dat de NAM de waardevermindering van huizen als gevolg van aardbevingen nu al moet compenseren - 33529-199

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Groningen
Gerelateerde kamerstukken: 33529-19