Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0210715
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e24b12b-3064-4b95-b206-9f671afcb662&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%209%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30196, 21501, 29675, 27625, 29446, 33348, 33348, 30862, 33037, 31532, 33037, 28973, 33979, 27924, 26407, 25295, 28286, 33348, 26991, 34214, 30991, 34024, 22112, 31239, 21501, 33561, 32851, 24095, 21501, 32637, 21501, 33529, 25422, 21501, 29023

Inhoud


Verzoek van het lid Heerema het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid op 25 juni 2015 om te zetten in een schriftelijk overleg op 25 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 9 juni 2015. Verzoek van het lid Heerema het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid op 25 juni 2015 om te zetten in een schriftelijk overleg op 25 juni 2015 - 2015Z10735

Besluit: Het verzoek om het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid op 25 juni a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 25 juni a.s. wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid De liefde het Kabinet voor te leggen of zowel de minister van VWS, de staatssecretaris van I&M als de staatssecretaris van EZ aanwezig moeten zijn bij het algemeen overleg op 17 juni 2015, van 13.00-14.00 uur inzake het EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's COM (2015) 177

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 9 juni 2015. Verzoek van het lid De liefde het Kabinet voor te leggen of zowel de minister van VWS, de staatssecretaris van I&M als de staatssecretaris van EZ aanwezig moeten zijn bij het algemeen overleg op 17 juni 2015, van 13.00-14.00 uur EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's COM (2015) 177 - 2015Z10732

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De commissie geeft de bewindspersonen in overweging om de vertegenwoordiging van het kabinet tijdens het bovengenoemde algemeen overleg over te laten aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.14

Voorstel van het lid Smaling om als commissie een werkbezoek aan de WUR te brengen in het najaar van 2015. Voorgestelde thema’s daarbij zijn: de verhouding landbouw-natuur-recreatie, het spanningsveld dier-maatschappij en het thema voeding & beleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 4 juni 2015. Voorstel van het lid Smaling om als commissie een werkbezoek aan de WUR te brengen in het najaar van 2015. Voorgestelde thema’s daarbij zijn: de verhouding landbouw-natuur-recreatie, het spanningsveld dier-maatschappij en het thema voeding & beleid - 2015Z10344

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal bij Wageningen UR worden nagegaan welke thema's tijdens een werkbezoek kunnen worden behandeld. Alle thema's zullen vervolgens in een stafnotitie aan de commissie worden voorgelegd tijdens een volgende procedurevergadering zodat besluitvorming kan plaatsvinden over de precieze invulling van het werkbezoek.

Verzoek van het lid Rik Grashoff om een kabinetsreactie op het rapport van BirdLife International waarin staat dat Nederland slecht presteert op het gebied van vogelbescherming

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 2 juni 2015. Verzoek van het lid Rik Grashoff om een kabinetsreactie op het rapport van BirdLife International waarin staat dat Nederland slecht presteert op het gebied van vogelbescherming - 2015Z10098

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische zaken wordt om een reactie verzocht op het rapport van BirdLife International over de prestaties van Nederland op het gebied van vogelbescherming.

Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretaris van EZ te vragen om de stand van zaken betreffende de uitbetaling van de compensatiegelden aan vissers op het IJsselmeer, de huidige ecologische situatie op het IJsselmeer en de afspraken voor 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 27 mei 2015. Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretaris van EZ te vragen om de stand van zaken betreffende de uitbetaling van de compensatiegelden aan vissers op het IJsselmeer, de huidige ecologische situatie op het IJsselmeer en de afspraken voor 2016 - 2015Z09611

Besluit: Dit rondvraagpunt is ingetrokken.13

Verzoek van het lid Smaling mede namens het lid Schouw de antwoorden op de Kamervragen over de kraambox voor zeugen (2015Z05679) en de position paper n.a.v. de conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn, die de staatssecretaris van EZ als bijlage bij het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 heeft meegestuurd (2015Z09613/2015D19691) te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 27 mei 2015. Verzoek van het lid Smaling mede namens het lid Schouw de antwoorden op de Kamervragen over de kraambox voor zeugen (2015Z05679) en de position paper n.a.v. de conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn, die de staatssecretaris van EZ als bijlage bij het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 heeft meegestuurd (2015Z09613/2015D19691) te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015. - 2015Z09601

Besluit: Het verzoek om de genoemde documenten te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni a.s. wordt gehonoreerd.

Rapportage die Nederland naar de Europese Commissie heeft gestuurd in het kader van de EU Houtverordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juni 2015. Rapportage die Nederland naar de Europese Commissie heeft gestuurd in het kader van de EU Houtverordening - 30196-316

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 juni 2015 van 11.00 tot 12.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 juni 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 (Kamerstuk 21501-32, nr. 841)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 - 21501-32-843

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 juni 2015, van 11.00 tot 12.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 juni 201

Voorstel voor een tijdstip voor het notaoverleg over de initiatiefnota "Aanpak Voedselverspilling".

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 8 juni 2015. Notitie staf commissie met Spreektijdenverdeling Notaoverleg d.d. 21 september 2015 over de initiatiefnota “Aanpak Voedselverspilling” - 2015Z10531

Besluit: De commissie gaat akkoord met het voeren van een notaoverleg op 21 september 2015 van 10.00 tot 14.30 uur, met de opzet van het notaoverleg en met de spreektijdenverdeling.12

Stappenplan voor de invoering van de aanlandplicht in de Nederlandse demersale visserij in de Noordzee en het Kanaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juni 2015. Stappenplan voor de invoering van de aanlandplicht in de Nederlandse demersale visserij in de Noordzee en het Kanaal - 29675-180

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015 van 15.30 tot 17.30 uur.Overig Landbouw en Natuur

Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2015. Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde - 27625-339

Besluit: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op agendering voor het algemeen overleg Water op 24 juni 2015 van 13.30 tot 17.30 uur.

Aanbieding jaarverslag van het Faunafonds 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 mei 2015. Jaarverslag Faunafonds 2014 - 29446-92

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 25 juni 2015 van 19.00 tot 23.00 uur.

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2015. Derde nota van wijziging - 33348-19

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33348-1811

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 augustus 2012. Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - 33348

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) op 15 juni 2015 van 13.00 tot 22.00 uur.
Besluit: Moties zullen niet tijdens het wetgevingsoverleg, maar tijdens de plenaire afronding worden ingediend.

Voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 mei 2015. Voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde - 30862-109

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS op 24 september 2015 van 15.30 tot 18.30 uur.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juni 2015. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - 33037-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Natuur

Informatie over toezending van de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juni 2015. Informatie over toezending van de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ - 31532-149

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel aanvullende brief over het programma aanpak stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 mei 2015. Uitstel toezending aanvullende brief over het programma aanpak stikstof (PAS) - 33037-153

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en de staatssecretaris verzoeken deze nadere informatie voor of uiterlijk op 1 juli a.s. aan de Kamer te sturen. Ook indien er dan nog geen duidelijkheid is, wil de Kamer daarover worden geïnformeerd.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om op zo kort mogelijke termijn, indien mogelijk op 10 juni a.s., een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht op Boerderij.nl 'Stikstof-calculator deze maand uit de lucht'.

Resultaat gesprek landbouwsectoren inzake uitgebreide stallenvraag landbouwtelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juni 2015. Resultaat gesprek landbouwsectoren inzake uitgebreide stallenvraag landbouwtelling - 2015Z10234

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Landbouw (incl. mestbeleid) op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

Stand van zaken wat betreft afspraken over import van duurzame soja

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juni 2015. Stand van zaken wat betreft afspraken over import van duurzame soja - 28973-166

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Landbouw (incl. mestbeleid) op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juni 2015. Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 - 33979-96

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding LEI-rapport ‘Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juni 2015. Aanbieding LEI-rapport ‘Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief’ - 27924-65

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Pacht.

Resultaten van de onderzoeken naar de invasiviteit van de wasbeerhond in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juni 2015. Resultaten van de onderzoeken naar de invasiviteit van de wasbeerhond in Nederland - 26407-97

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

Aanbieding Rapportage SDa Veterinair antibioticumgebruik over 20149

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2015. Aanbieding Rapportage SDa Veterinair antibioticumgebruik over 2014 - 2015Z09656

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2015 over de opmars van het gevaarlijke Hepatitis E virus uit de varkensindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2015 over de opmars van het gevaarlijke Hepatitis E virus uit de varkensindustrie - 25295-27

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

Nadere informatie over de paardenhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 mei 2015. Nadere informatie over de paardenhouderij - 28286-813

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015 van 17.30 tot 19.30 uur.

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het vergassen van ganzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het vergassen van ganzen - 33348-21

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015 van 17.30 tot 19.30 uur.

Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2015, over het bericht ‘Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2015, over het bericht ‘Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees’ - 26991-472

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 30 juni 2015 van 17.30 tot 21.30.

Afschrift van reactie op brief van Stichting Een Dier, Een Vriend (EDEV) over dierproeven bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 mei 2015. Afschrift van reactie op brief van Stichting Een Dier, Een Vriend (EDEV) over dierproeven bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) - 2015Z09249

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Verzoek Comité Dierennoodhulp en meerdere organisaties tot aanbieding zwartboek over risico-assessment voor honden in opslag d.d. 23 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Comité Dierennoodhulp te Amsterdam - 4 juni 2015. Verzoek Comité Dierennoodhulp en andere organisaties tot aanbieding zwartboek over risico-assessment voor honden in opslag d.d. 23 juni 2015 - 2015Z10318

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 23 juni 2015 om 13.45 uur.8

Verzoek Kattengedragsadviesbureau tot aanbieding rapport m.b.t. scheidingsleeftijd van kittens

Zaak: Brief derden - Kattengedragsadviesbureau te Amsterdam - 21 mei 2015. Verzoek Kattengedragsadviesbureau tot aanbieding rapport m.b.t. scheidingsleeftijd van kittens - 2015Z09185

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 23 juni 2015 om 13.30 uur.

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34 210 XIII) te agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 25 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 10 juni 2015. Verzoek van het lid Mulder om de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34 210 XIII) te agenderen voor het wetgevingsoverleg op 25 juni 2015, van 15.00 tot 17.00 uur over de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds - 2015Z10755

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd; de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZ en het Diergezondheidsfonds 2015, inclusief de beantwoording van de feitelijke vragen over deze wijziging zullen worden geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen en verantwoordingsstukken, gepland op donderdag 25 juni 2015 van 19.00 tot 23.00 uur.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 25 t/m 44 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Landbouw en Natuur

Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 3 juni 2015. Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 34214-1

Besluit: Ter informatie.

Beantwoording vragen over de brief naar aanleiding van de motie van het lid Harbers c.s. over de beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de brief naar aanleiding van de motie van het lid Harbers c.s. over de beleidsdoorlichtingen - 30991-24

Besluit: Agenderen voor de inbreng feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid: begrotingsartikelen 12 en 13 op donderdag 25 juni a.s. te 12:00 uur.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een werkbezoek aan de ACM te brengen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 8 juni 2015. Verzoek van het lid Gesthuizen om een werkbezoek aan de ACM te brengen. - 2015Z10554

Besluit: Er zal worden geinventariseerd welke leden willen deelnemen waarna het bezoek zal worden ingepland (om het bezoek door te laten gaan dienen minimaal vier leden zich aan te melden)Overige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Van Tongeren om een algemeen overleg kernenergie in te plannen omdat plenaire debat over dit onderwerp niet ingepland wordt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 5 juni 2015. Verzoek van het lid Van Tongeren om een algemeen overleg kernenergie in te plannen omdat plenaire debat over dit onderwerp niet ingepland wordt. - 2015Z10474

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op de aangenomen schaliegasmotie bij het VNG-congres.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 5 juni 2015. Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op de aangenomen schaliegasmotie bij het VNG-congres. - 2015Z10446

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op de aangenomen motie betreffende schaliegas bij het VNG-congres wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Mei Li Vos om het algemeen overleg Post uit te stellen tot na het zomerreces. Daarnaast het verzoek om voorafgaand aan het algemeen overleg een technische briefing te organiseren over de kostenopbouw van de UPD

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 4 juni 2015. Verzoek van het lid Mei Li Vos om het algemeen overleg Post uit te stellen tot na het zomerreces. Daarnaast het verzoek om voorafgaand aan het algemeen overleg een technische briefing te organiseren over de kostenopbouw van de UPD - 2015Z10337

Besluit: Het algemeen overleg Post, dat gepland stond op donderdag 11 juni van 17.30 tot 19.30 uur, wordt verplaatst naar donderdag 18 juni a.s. van 19.00 tot 20.00 uur5

Verzoek van het lid J. Vos om een kabinetsreactie op een rapport van IMF "Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 19 mei 2015. Verzoek van het lid J. Vos om een kabinetsreactie op een rapport van IMF "Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem" - 2015Z08880

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van het IMF "Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem" wordt gehonoreerd. Verzocht zal worden om gelijktijdig met de kabinetsreactie de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Smaling over dit rapport naar de Kamer te sturen.

Postmarkt: kosten en baten van de universele postdienst (UPD) en aansprakelijkheid aangetekende brieven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2015. Postmarkt: kosten en baten van de universele postdienst (UPD) en aansprakelijkheid aangetekende brieven (invulling motie van het lid Mei Li Vos, Kamerstuk 34 024, nr. 19) - 34024-28

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Post op 11 juni 2015 van 17.30 tot 19.30 uur.Rondvraag Economie en Innovatie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-XIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) op 11 juni 2015.

Fiche: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 mei 2015. Fiche: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa - 22112-1967

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 26 mei 2015 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2015 en voor het algemeen overleg Telecomraad op 12 juni 2015 van 14.00 tot 15.30 uur.

Beantwoording schriftelijke vragen over energie en SDE+

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over energie en SDE+ - 31239-188

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

Aanbieding Geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid op 9 juni te Riga

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 mei 2015. Geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid op 9 juni te Riga - 21501-08-564

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 27 mei 2015 t.v.v. de (Informele) Raad Cohesiebeleid op 9-10 juni 2015.

Wetgevingsrapport Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van EZ, houdende een verhoging van voor ACM geldende boetemaxima

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 21 mei 2015. Wetgevingsrapport Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van EZ, houdende een verhoging van voor ACM geldende boetemaxima - 2015Z09253

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng van het verslag wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (TK34910) op 28 mei 201

Reactie op de brief over de gang van zaken rond de informatievoorziening over de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 mei 2015. Reactie op de brief over de gang van zaken rond de informatievoorziening over de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken op zee - 33561-20

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015 en het vervolg op dit algemeen overleg.

Uitstelbrief over werkgroep grensarbeid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2015. Uitstelbrief over werkgroep grensoverschrijdende arbeid - 32851-26

Besluit: Aangekondigde informatie afwachten.Overig Economie en Innovatie

Jaarbericht Agentschap Telecom 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2015. Jaarbericht Agentschap Telecom 2014 - 24095-382

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 25 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele raad Cohesiebeleid op 9 en 10 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de informele raad Cohesiebeleid op 9 en 10 juni 2015 - 21501-08-566

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg over de informele raad Cohesiebeleid, datum nog onbekend

Positieve ontwikkelingen in deelname van Nederlands midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2015. Positieve ontwikkelingen in deelname van Nederlands midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 - 32637-183

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 juni a.s. van 14.30 tot 16.30 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad voor het concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2015 (Kamerstuk 21501-30, nr. 349)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Raad voor het concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2015 - 21501-30-350

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op dinsdag 14 juli a.s. te 12.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de Energie op 26 mei 2015.

Zaak: Overig - griffier, E.M.H. Lemaier - 3 juni 2015. Besluitenlijst PVG Energie d.d. 26 mei 2015 - 2015Z10122

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van het lid Jan Vos ten behoeve van een rondetafelgesprek voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Elektriciteits- en gaswet (TK 34 199) en een technische briefing voorafgaand aan de inbreng voor het verslag op 25 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 4 juni 2015. Verzoek van het lid J. Vos om een rondetafelgesprek te houden over het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (34 199) - 2015Z10342

Besluit: Een technische briefing ten behoeve van dit wetsvoorstel zal plaatsvinden op donderdag 11 juni 2015 van 13.00 tot 14.30 uur.
Besluit: Het verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren wordt door de initiatiefnemer ingetrokken.

Besluitvormingsproces en reactie op plan SP inzake gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juni 2015. Besluitvormingsproces en reactie op plan SP inzake gaswinning Groningen - 33529-173

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Gaswinningsbesluit Groningen tweede helft 2015, voor dit debat heeft de griffie plenair woensdag 1 juli 2015 gereserveerd
Besluit: Het AO Telecommunicatie dat op woensdag 1 juli staat gepland en daardoor overlap heeft met het plenaire debat over het gaswinningsbesluit Groningen dat gepland staat op dezelfde dag, wordt verplaatst naar donderdag 25 juni van 10.00 tot 13.00 uur.Overig Energie

Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-121

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kernreactor in Petten.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 8 juni 2015 (Kamerstuk 21501-33, nr. 542)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 8 juni 2015 - 21501-33-544

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Energieraad d.d. 22 en 23 september 2015 waarvan de inbrengdatum is gesteld op 10 september 2015 om 12.00 uur.

Rapport over de integratie van de Nederlandse elektriciteitsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2015. Rapport over de integratie van de Nederlandse elektriciteitsmarkt - 29023-196

Besluit: Agenderen voor een eerstvolgend algemeen overleg Energie.

Uitnodiging LTO Noord en Tegengas voor excursie naar Noordoost Polder over alternatieven voor schaliegas d.d. 25 of 26 augustus 2015.

Zaak: Brief derden - LTO Noord te Zwolle - 1 juni 2015. Uitnodiging LTO Noord en Tegengas voor excursie naar Noordoost Polder over alternatieven voor schaliegas d.d. 25 of 26 augustus 2015 - 2015Z10068

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Energie