Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 11 mei 2015

Gepubliceerd: 13 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A020962
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=285e761d-4ea2-4653-81f8-bba52aeb378c&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2011%20mei%202015%20m.b.t.%20AO%2020%20mei%202015%20Voortgang%20uitbetalingsproblematiek%20PGB%27s%20door%20de%20SVB%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek m.b.t. AO Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB d.d. 20 mei 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 mei 2015. Verzoek m.b.t. AO Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB d.d. 20 mei 2015 - 2015Z08529

Besluit: Het verzoek van het lid Leijten (SP) is komen te vervallen. Zie nieuwe emailprocedure d.d. 12 mei 2015.
Noot: Van: Teunissen TonVerzonden: dinsdag 12 mei 2015 10:33Aan: GC-Commissie-VWSOnderwerp: FW: Geachte leden,Onder het motto “Nieuwe ronde, nieuwe prijzen” leg ik namens uw voorzitter graag het volgende aan u voor. Gisteren heeft de Algemene Rekenkamer bij nader inzien besloten alsnog volgende week een technische briefing te verzorgen over het op woensdag 20 mei 2015 te publiceren Verantwoordingsstuk Uitvoering trekkingsrechten PGB. Er is slechts één tijdstip in de aanbieding: woensdag 20 mei van 15.00 tot 16.00 uur.Omdat wellicht bij fracties behoefte bestaat aan enige voorbereiding van het algemeen overleg stelt uw voorzitter voor het algemeen overleg aansluitend om 18.00 uur te doen aanvangen (tot 21.00 uur).Graag ontvang ik, kan het zijn per omgaande dan wel uiterlijk heden 13.00 uur, de reactie van uw fractie op het voorgaande. Met vriendelijke groet,Ton TeunissenPlaatsvervangend GriffierGriffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport *ToelichtingDe e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in