Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 mei 2015

Gepubliceerd: 22 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A0208611
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8ef7c748-4cee-4f89-823c-e46cd7f1438d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2021%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 29521, 31125, 28686, 28686, 30952, 26488, 26488, 26488, 33763, 33763, 21501, 33864

Inhoud


OVerzicht herdenkingen 2015

Zaak: Overig - griffier, G.F.C. van Leiden - 23 april 2015. OVerzicht herdenkingen 2015 - 2015Z07594

Besluit: De staf zendt het overzicht van de bij de staf bekende deelname van Kamerleden aan herdenkingsbijeenkomsten Tweede Wereldoorlog van dit jaar rond aan de commissieleden ter agendering in de fracties om een compleet overzicht te krijgen en eventuele aandachtspunten voor volgend jaar te inventariseren.

Rondetafelgesprek reservistennota 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 oktober 2014. Reservistennota 2014 - 34000-X-34

Besluit: Rondetafelgesprek, waartoe eerder is besloten plannen in week 41 (6, 7 of 8 oktober) van 2015, omdat de buitenlandse genodigden dan reeds in Nederland verblijven voor een internationale conferentie over reservistenbeleid. Waarschijnlijk is de eerder door de commissie aan de minister verzochte internationale vergelijking dan beschikbaar.

Medaille-uitreiking missies MINUSMA en Afghanistan te Zwolle op 4 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 18 mei 2015. Uitnodiging Ministerie van Defensie voor medaille-uitreiking aan militairen die uitgezonden zijn geweest bij missies in Mali en Afghanistan d.d. 4 juni 2015 - 2015Z08803

Besluit: Inventarisatie loopt tot 26 mei 2015, maar waarschijnlijk is deelname niet mogelijk gezien agenda in de Kamer.Uitgaande commissiebrieven waarvan de reactietermijn verstreken isGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Airpower Symposium Vliegkamp Valkenburg op 29 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Luchtmacht te Breda - 18 mei 2015. Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor symposium 'Airpower in the Information Age' te Vliegkamp Valkenburg d.d. 29 mei 2015 - 2015Z09130

Besluit: Inventarisatie liep tot 21 mei 2015. Er zullen geen leden deelnemen.8

Conferentie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in Brussel op 28 en 29 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 23 april 2015. Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire conferentie over democratisch toezicht op de inlichtingendiensten in de Europese Unie d.d. 28 en 29 mei 2015 - 2015Z07860

Besluit: Het lid Van Bommel neemt namens de vaste commissies voor Defensie en Binnenlandse Zaken deel aan de conferentie.

Uitreiking herinneringsmedaille/gesp Baltic Air Policing op Vliegbasis Leewarden op 13 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Luchtmacht te Breda - 28 april 2015. Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking herinneringsmedaille/gesp Baltic Air Policing (BAP) d.d. 13 mei 2015 - 2015Z08810

Besluit: Inventarisatie liep tot 7 mei 2015. Er hebben geen leden deelgenomen.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Luchtmacht te Breda - 28 april 2015. Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking herinneringsmedaille/gesp Air Task Force Middle East (ATFME-1) d.d. 13 mei 2015 - 2015Z08813

Besluit: Inventarisatie liep tot 7 mei 2015. Er hebben geen leden deelgenomen.

Uitnodiging Fokker Technologies Holding BV voor werkbezoek aan aan Fokker Landing Gear in Helmond

Zaak: Brief derden - Fokker Technologies te Papendrecht - 6 mei 2015. Uitnodiging Fokker Technologies Holding BV voor werkbezoek aan aan Fokker Landing Gear in Helmond - 2015Z08375

Besluit: Overlaten aan individuele leden/ fracties en de belangstelling inventariseren onder de leden.

Aanbieding voorkopie advies "Instabiliteit rond Europa: confrontatie met een nieuwe werkelijkheid" van AIV

Zaak: Brief derden - Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te Den Haag - 28 april 2015. Aanbieding voorkopie advies "Instabiliteit rond Europa: confrontatie met een nieuwe werkelijkheid" van AIV - 2015Z08257

Besluit: T.z.t. betrekken bij de kabinetsreactie op de motie Van der Staaij over het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht in de komende jaren (Kamerstuk 34000, nr. 23)
Noot: De minister van Defensie heeft in het algemeen overleg op 30 april jl. toegezegd dat de Kamer nog wordt geïnformeerd of de kabinetsreactie eerder dan na de gebruikelijke drie maanden aan de Kamer kan worden gezonden.

Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Overlaten aan individuele leden.7

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X) - 34200-X-2

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 op 11 juni 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 28 mei 2015 te 12.00 uur. De Algemene Rekenkamer verzoeken om de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 naar de Kamer te sturen.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Defensie vaststellen op 28 mei 2015 te 12.00 uur. De minister verzoeken om de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 naar de Kamer te sturen.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 en de Voorjaarsnota 2015

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: Naar aanleiding van deze notitie is over de op 20 mei jl. ontvangen documenten, waaronder het jaarverslag van het Ministerie van Defensie, een aantal besluiten genomen. Zie daartoe elders op de agenda van de procedurevergadering. Daarnaast heeft de commissie de inbrengdatum voor feitelijke vragen inzake de suppletoire begroting Defensie, samenhangend met de Voorjaarsnota 2015, vastgesteld op 11 juni 2015, 14.00 uur en besloten de minister van Defensie te verzoeken de antwoorden uiterlijk 19 juni 2015 aan de Kamer te zenden.

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: voor kennisgeving aangenomen.6

Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: De voorgelegde cijfers voor 2014 zijn besproken. Gezien de verschillen tussen commissies verschilt ook het aantal activiteiten. Bij de commissie Defensie is het aantal feitelijke vragenrondes en technische briefings relatief hoog. Andere activiteiten organiseert de commissie weer minder dan andere commissies. Afgesproken wordt dat de leden van de commissie elkaar in voorkomende gevallen tijdens de procedurevergaderingen scherp houden m.b.t. de (te ondernemen) activiteiten van de commissie.
Noot: Evenals vorig jaar zal de uitkomst van de bespreking van dit overzicht van activiteiten van de commissies worden besproken tijdens het volgende Voorzittersoverleg in juni.

1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 29 april 2015. 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 - 2015Z08043

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de voortgangsrapportage groot project vervanging F-16/verwerving F-35.
Besluit: De in de BOR-notitie opgenomen vragen zijn eerder op basis van een e-mailprocedure op 30 april jl. ter beantwoording aan de minister van Defensie voorgelegd vooruitlopend op de feitelijke vragenronde op 21 mei.

Uitstel toezending beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei 2015. Uitstel toezending beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij - 2015Z08908

Besluit: De commissie besluit het op 1 juli 2015 geplande algemeen overleg Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij met vier bewindslieden (vooralsnog) te handhaven en t.z.t. te besluiten over de behandeling van het beleidsstandpunt, zodra dit beschikbaar is.

Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 - 29521-291

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 juni 2015 te 12.00 uur.

Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 34000-X-91

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied op 11 juni 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 mei 2015 te 12.00 uur.

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2014 - 34000-X-90

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGK en IMG op 1 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor het gesprek IGK 2014 op 3 juni 2015.

Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2014 - 34000-X-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGK en IMG op 1 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor het gesprek IMG 2014 op 3 juni 2015.

Slotwet Ministerie van Defensie 2014

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Defensie 2014 - 34200-X

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 mei 2015 te 12.00 uur. En de minsiter verzoeken om de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 aan de Kamer te sturen.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Defensie 2014 op 11 juni 2015.

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 - 34200-X-1

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 op 11 juni 2015 (2,5 uur). De commissie besluit om geen rapporteur te benoemen t.b.v. het wetgevingsoverleg.
Besluit: Reeds geagendeerd voor de technische briefings met het Ministerie van Defensie en de Algemene Rekenkamer op 21 mei 2015.
Besluit: Het BOR verzoeken om t.b.v. het wetgevingsoverleg een notitie te schrijven over het jaarverslag 2014.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 mei 2015 te 12.00 uur. En de minsiter verzoeken om de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 naar de Kamer te sturen.

Uitstel toezending reactie over de inzet door Defensie van trainingsacteurs onder het minimumloon

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 mei 2015. Uitstel toezending reactie over de inzet door Defensie van trainingsacteurs onder het minimumloon - 2015Z08725

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nadere brief wordt twee weken voor het algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015 verwacht.

Appreciatie GVDB-voortgangsrapportages en schematisch overzicht stand van zaken per cluster

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2015. Appreciatie GVDB-voortgangsrapportages en schematisch overzicht stand van zaken per cluster - 2015Z08685

Besluit: T.z.t. betrekken bij het debat ter voorbereiding op de Europese Raad van 25 en 26 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensieministeriële op 16 juni 2015.

Uitstelbrief IT-infrastructuurontwerp en herijking IT sourcingsaanpak

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 april 2015. Uitstel toezending van het IT-infrastructuurontwerp en van de herijking IT sourcingsaanpak - 31125-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelneming technische briefing openbaar jaarverslag MIVD over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 mei 2015. Toestemming voor deelneming technische briefing openbaar jaarverslag MIVD over het jaar 2014 - 2015Z08568

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 april 2015. Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie - 34000-X-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Chroomhoudende verf op 2 juni 2015.3

Zaak Spijkers

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 6 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt over de zaak Spijkers - 28686-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 januari 2015. Informatie over de beantwoording van vragen van het lid Omtzigt over vernietiging medisch dossier in de zaak-Spijkers (verzoek regeling van werkzaamheden van 14 januari 2015) - 28686-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 2 december 2014. De zaak-Spijkers - 2014Z22092

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Rapport Onderzoekraad Integriteit Overheid over een melding gedaan van een vermoede misstand inzake vliegveiligheidsincidenten bij een squadron van de Koninklijke Luchtmacht

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 april 2015. Rapport Onderzoekraad Integriteit Overheid over een melding gedaan van een vermoede misstand inzake vliegveiligheidsincidenten bij een squadron van de Koninklijke Luchtmacht - 34000-X-88

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om het rapport van de Onderzoekraad Integriteit Overheid en haar reactie alsnog aan de Kamer te zenden, zodat de Kamer hierover zoals gebruikelijk kan beschikken.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en dan samen met het rapport de verdere behandeling bespreken.

Verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009" (Trb. 2015, 61)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 april 2015. Verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009" (Trb. 2015, 61) - 30952-190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het verdrag wordt overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking ter kennis gebracht aan de Kamer. Ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de rijkswet behoeft dit verdrag niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Aanbieding tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage MINUSMA

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 mei 2015. Aanbieding tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage MINUSMA - 2015Z08483

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MINUSMA op 1 juli 2015 met vier bewindslieden.

Reactie op het Amerikaanse GAO-rapport (Government Accountability Office) over het F-35 programma

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 april 2015. Reactie op het vervolgrapport van de Amerikaanse Inspector General 'Rapport F-35 Lightning II Program Quality Assurance and Corrective Action Evaluation' - 26488-386

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing over de drie rapporten voorafgaand aan het algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 april 2015. Rapport en reactie op het F-35-rapport 'Selected Acquisition Report 2014' - 26488-385

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing over de drie rapporten voorafgaand aan het algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 mei 2015. Reactie op het Amerikaanse GAO-rapport (Government Accountability Office) over het F-35 programma - 26488-387

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing over de drie rapporten voorafgaand aan het algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee - 33763-73

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 maart 2015. Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee - 33763-70

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015 en daartoe het overleg met een half uur verlengen.

Stand van zaken brief Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 april 2015. Stand van zaken brief Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap - 21501-28-125

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU Defensieraad op 30 april 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensieministeriële op 16 juni 2015 en daartoe het overleg verlengen met een half uur.

Schatkistbankieren Stichting Defensiemusea

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 april 2015. Schatkistbankieren Stichting Defensiemusea - 33864-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Antwoord op het verzoek over de resultaten van het onderzoek van het Poolse OM naar afluisterapparatuur

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 april 2015. Antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de resultaten van het onderzoek van het Poolse Openbaar Ministerie naar afluisterapparatuur - 34000-X-86

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU Defensieraad op 30 april 2015.