Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het groenboek kapitaalmarktunie’ en consultatiedocumenten over securitisaties en herziening van prospectusrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1950)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het groenboek kapitaalmarktunie’ en consultatiedocumenten over securitisaties en herziening van prospectusrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1950) - 2015Z08355

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven behoefte te hebben aan een verdere behandeling van de stukken: VVD, PvdA, CDA en PVV. Dat betekent dat de Financiënreactie naar Brussel wordt gestuurd onder het beslag van een parlementair voorbehoud. Zie verder de noot.
Noot: Onderstaande stukken worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering van de commissie Financiën die is gepland op woensdag 20 mei 2015. In die vergadering kan dan worden besloten over de verdere wijze van behandeling. In de e-mailprocedure is reeds de suggestie gedaan de stukken toe te voegen aan de agenda van het AO met de minister van Financiën dat is gepland op 4 juni 2015. •De kabinetsreactie op het groenboek kapitaalmarktunie’ en consultatiedocumenten over securitisaties en herziening van prospectusrichtlijn (22 112, nr. 1950);•Het verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie (2015Z08355); en•De - nog te ontvangen - brief van de minister van Financiën met zijn formele reactie aan de Europese Commissie.