Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 juni 2015

Gepubliceerd: 18 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A020727
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6e5b8042-9335-4dac-8fbd-75c0f04782ae&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2018%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34105, 34112, 31570, 33829, 32476, 30977, 29279, 33826, 28684, 28479

Inhoud


Reactie op de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (Kamerstuk 34 065)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2015. Reactie op de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (Kamerstuk 34 065) - 2015Z11611

Besluit: De commissie besluit tot een notaoverleg (van 2 a 3 uur) dat zo spoedig mogelijk wordt ingepland. Bij dit notaoverleg acht de commissie de aanwezigheid van de minister van BZK niet zonder meer noodzakelijk.Rondvraag

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 12 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34105-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Toegevoegde agendapunten

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 11 december 2014. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders - 34105

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: Indien de behandeling voor het zomerreces niet meer plenair kan plaatsvinden dan behandeling aanvragen in een WGO, maar niet op maandag 29 juni 2015.

ERRATUM Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk De Koning (I)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Aanbieding van een erratumpagina behorende bij het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk De Koning (I)" - 34200-I-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van een vraag en een antwoord aan de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34 200-VII, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Beantwoording vraag commissie over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)” - 34200-VII-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).5

Verslag conferentie over democratisch toezicht op inlichtingendiensten in de EU

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 16 juni 2015. Verslag conferentie over democratisch toezicht op inlichtingendiensten in de EU - 2015Z11395

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 1 juli 2015.
Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor ontvangst van de Italiaanse toezichthoudende commissie (na het zomerreces). De staf van de commissie zal t.b.v. de inventarisatie 2 notities opstellen: een notitie met bespreekpunten voor de ontvangst en een overzicht van parlementaire controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in andere landen.

Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Staphorst met betrekking tot de gevolgen van de invoering van een objectief model WMO en Jeugd

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 juni 2015. Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Staphorst met betrekking tot de gevolgen van de invoering van een objectief model WMO en Jeugd - 2015Z11274

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de behandeling van de begroting Gemeentefonds 2016.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juni 2015. Nota van wijziging - 34112-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) - 34112

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Stand van zaken aanvullende beschouwing positie burgemeester

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015. Stand van zaken aanvullende beschouwing positie burgemeester - 31570-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Afschrift van het antwoord op de brief van de Verenigde Pasfotomakers over aanbesteding pasfotoautomaten gemeente Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van de Verenigde Pasfotomakers over aanbesteding pasfotoautomaten gemeente Amsterdam - 2015Z10990

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Deskundigengroep elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015. Deskundigengroep elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal - 33829-11

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht te bewerkstelligen dat de Kamer uiterlijk 1 oktober 2015 de specificaties voor de wijze van stemmen en tellen, die is voorgesteld door de commissie Onderzoek elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal, zal kunnen ontvangen.

Afschrift van de brief aan Vewin inzake de brief over precariobelasting op nutsnetwerken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015. Afschrift van de brief aan Vewin inzake de brief over precariobelasting op nutsnetwerken - 2015Z10986

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bekrachtiging Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstuk 32 476)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015. Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling - 32476-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op Committee Study of the CIA`s detention and interrogation program

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 juni 2015. Nadere reactie op “Committee Study of the CIA’s detention and interrogation program” - 30977-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 1 juli 2015.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van het Gemeentefonds (Kamerstuk 34200 B, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Gemeentefonds 2014 - 34200-B-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag Gemeentefonds 2014.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34200-VII nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 34200-VII-6

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 2014 (Kamerstuk 34 200 VII, nr.1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken 2014 - 34200-VII-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 2014.

Informatie over het tijdstip concept-wetsvoorstel splitsing Raad van State en opheffing CRvB en CBb

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Informatie over het tijdstip concept-wetsvoorstel splitsing Raad van State en opheffing CRvB en CBb - 29279-245

Besluit: De commissie bevestigt het eerder genomen besluit de indiening van het wetsvoorstel ter zake af te wachten.

Decentralisatie en scholing i.r.t. het Nationaal Actieplan Mensenrechten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Decentralisatie en scholing i.r.t. het Nationaal Actieplan Mensenrechten - 33826-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg mensenrechten op 24 juni a.s.2

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het Rfv advies ‘Tussen betalen en bepalen’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Kabinetsstandpunt ten aanzien van het Rfv advies ‘Tussen betalen en bepalen’ - 34000-VII-48

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de behandeling van de begroting Gemeentefonds 2016.

Voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak (VPT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juni 2015. Voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) - 28684-441

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Integrale visie rechtspositie politieke ambtsdragers 'Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juni 2015. Integrale visie rechtspositie politieke ambtsdragers 'Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie' - 28479-73

Besluit: Agenderen voor gesprek met de koepelorganisaties die zich tot de commissie hebben gewend.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van de Koning 2014 (Kamerstuk 34 200 I, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 4 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2014 - 34200-I-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag van de Koning 2014