Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 9 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A0207110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=69b89881-11a2-469a-981d-5a3e2e8be671&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%204%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34183, 34213, 30111, 34112, 31839, 34167, 30977, 34075, 29362

Inhoud


Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 2 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34183-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Raming 2016.RondvraagGeen agendapunten

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 1 april 2015. Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34183

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg d.d. 22 juni 2015 van 11.00-17.00 uur.

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Zijlstra (VVD) - 28 mei 2015. Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014 - 34213-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 30 juni 2015.Toegevoegde agendapunten

BOR-notitie -Jaarverslag en Slotwet BZK 2014

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 22 mei 2015. BOR-notitie -Jaarverslag en Slotwet BZK 2014 - 2015Z09339

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng feitelijke vragen inzake de Slotwet, het Jaarverslag en het rapport resultaten Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (34200-VII) d.d. 28 mei 2015.9

BOR-notitie - Decentralisaties

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 19 mei 2015. BOR-notitie - Decentralisaties - 2015Z08812

Besluit: De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 2 april 2015 (TK 34000 VII nr. 41) over de transformatie in het sociaal domein door de decentralisatie-operaties, en de toekomstige beleidsstukken over deze aangelegenheden, te behandelen conform het door de commissie aangepaste voorstel van het BOR. De minister zal via een brief van het besluit op de hoogte worden gesteld van de wensen van de commissie met het verzoek hierop te reageren.1. De minister zal worden verzocht om tenminste jaarlijks, de commissie systematisch en samenhangend te rapporteren, en zal daartoe2. worden verzocht, binnen de afspraken die met o.m. de VNG zijn gemaakt, een verdere concretiseringsslag te maken ten aanzien van het verantwoordingsaspect van de monitor, voordat de eerste overall monitor in mei 2016 zal verschijnen.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Provinciefonds (C)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Provinciefonds (C) - 34200-C-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Gemeentefonds (B)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Gemeentefonds (B) - 34200-B-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 34200-VII-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 34200-III-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.8

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB) - 34200-IIB-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Aanbieding van rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Staten-Generaal (IIA)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Staten-Generaal (IIA) - 34200-IIA-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Koning (I)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Koning (I) - 34200-I-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Aanbieding meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 juni 2015. Aanbieding meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 - 34000-B-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (WNT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (WNT) - 30111-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30111-86

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34112-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.7
Gerelateerde kamerstukken: 34112-7

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) - 34112

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur over ca. twee weken, zodat de leden de gelegenheid hebben kennis te nemen van de Integrale visie (rechts-)positie politieke ambtsdragers, die de minister van BZK vandaag aan de Kamer heeft doen toekomen, en zich desgewenst nog hebben kunnen verstaan met de onderscheiden koepelorganisaties.

Stand van zaken voor wat betreft een reactie inzake de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Stand van zaken voor wat betreft een reactie inzake de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen - 34000-VII-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp - 31839-470

Besluit: De commissie vaste commissie voor VWS verzoeken de behandeling over te nemen.

Groot onderhoud gemeentefonds 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Groot onderhoud gemeentefonds 2016 - 34000-B-25

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Begroting 2016 Gemeentefonds, en de minister verzoeken op korte termijn de Kamer het kabinetsstandpunt te doen toekomen over de aangehouden motie van de leden Veldman en Albert de Vries over de tijdelijke krimpmaatstaf voor gemeenten in gebieden die de officiële krimpstatus hebben (TK 31757 nr. 65)

Reactie op het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Reactie op het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 - 34167-3

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-VII

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-VII) d.d. 11 juni 2015.6

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-IIB

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IIB) d.d. 11 juni 2015.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-IIA

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IIA) d.d. 11 juni 2015.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-C

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-C) d.d. 11 juni 2015.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-B

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over afluisterpraktijken in ons land

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over afluisterpraktijken in ons land - 30977-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over overleg over een billijke oplossing voor het KNSF-terrein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 mei 2015. Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over overleg over een billijke oplossing voor het KNSF-terrein - 34075-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34075-14

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 - 34200-VII-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014 - 34200-IIB-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag Staten-Generaal 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag Staten-Generaal 2014 - 34200-IIA-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag Provinciefonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag Provinciefonds 2014 - 34200-C-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag Gemeentefonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag Gemeentefonds 2014 - 34200-B-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 - 34200-VII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet Gemeentefonds 2014

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet Gemeentefonds 2014 - 34200-B

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet Provinciefonds 2014

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet Provinciefonds 2014 - 34200-C

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet Staten-Generaal 2014

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet Staten-Generaal 2014 - 34200-IIA

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014 - 34200-IIB

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 mei 2015. Aanbieding Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2014 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29362-244

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag Nationale ombudsman over 2014 (TK 34167) met de minister van BZK.3

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-III

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-III) d.d. 11 juni 2015.Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-I

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-I) d.d. 11 juni 2015.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014 - 34200-III-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag van de Koning 2014

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2015. Jaarverslag van de Koning 2014 - 34200-I-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet van de Koning 2014

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2015. Slotwet van de Koning 2014 - 34200-I

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.2

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014 - 34200-III

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2015. Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014 - 34000-III-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag 2014 TK 3420. 0 III ministerie van Algemene Zaken.