Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag21 mei 2015

Gepubliceerd: 21 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A020704
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=051b5a25-2dea-486b-8b43-a5c6fdaaf904&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2021%20mei%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32140, 33268


Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport "Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD; Gevolgen van de budgettaire turbulentie in de periode 2012-2015"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 mei 2015. Aanbieding van het rapport "Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD; Gevolgen van de budgettaire turbulentie in de periode 2012-2015" - 2015Z08920

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn in te plannen algemeen overleg over het rapport "Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD".

BOR-notitie - Decentralisaties

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 19 mei 2015. BOR-notitie - Decentralisaties - 2015Z08812

Besluit: De notitie wordt in de fracties besproken en komt ter bespreking in de eerstvolgende procedurevergadering.Toegevoegde agendapunten

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 mei 2015. Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 - 2015Z08746

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij het Jaarverslag Gemeentefonds over 2014.

Test met internetstemmen kiezers buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 mei 2015. Test met internetstemmen kiezers buitenland - 2015Z08603

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding en kabinetsreactie tweede rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 mei 2015. Aanbieding en kabinetsreactie tweede rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein - 34000-VII-45

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg decentralisatie en participatie waarvoor nog geen datum is vastgesteld, nadat de commissie over de verdere behandeling van het decentralisatiedossier zal hebben besloten (zie agenda-punt 10).2

Reactie op een brief van het Rfv met betrekking tot uitbreiding van het lokaal belastinggebied

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 mei 2015. Reactie op een brief van het Rfv met betrekking tot uitbreiding van het lokaal belastinggebied - 32140-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2015. Ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein - 34000-VII-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg decentralisatie en participatie waarvoor nog geen datum is vastgesteld, nadat de commissie over de verdere behandeling van het decentralisatiedossier zal hebben besloten (zie agendapunt 10).

Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad van Adel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2015. Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad van Adel - 34000-VII-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2015. Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen - 33268-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33268-29