Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 mei 2015

Gepubliceerd: 29 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0196819
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=602a0501-5269-4add-94f3-03bbbe3302bf&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2028%20mei%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 33348, 21501, 21501, 32201, 34142, 33576, 28286, 33835, 29683, 28286, 29683, 27858, 27858, 27858, 27858, 29446, 27924, 27924, 31532, 34087, 22112, 27428, 21501, 30991, 29515, 21501, 21501, 21501, 33529, 34041, 33561, 32849, 33561, 33561, 32637, 34143, 30991, 24036, 34024, 30545, 32851, 33529, 33529, 30196, 34041, 25422

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de staatssecretaris van Economische Zaken te herinneren aan haar toezegging om de Kamer te informeren over de inhoud en de uitkomst van het gesprek met de sector inzake de landbouwtelling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 28 mei 2015. Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de staatssecretaris van Economische Zaken te herinneren aan haar toezegging om de Kamer te informeren over de inhoud en de uitkomst van het gesprek met de sector inzake de landbouwtelling - 2015Z09732

Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappelleerd op haar toezegging tijdens het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof om de Kamer te informeren over haar gesprek met de sector over stalgegevens c.q. de landbouwtelling.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretaris van EZ te vragen om de stand van zaken betreffende de uitbetaling van de compensatiegelden aan vissers op het IJsselmeer, de huidige ecologische situatie op het IJsselmeer en de afspraken voor 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 27 mei 2015. Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretaris van EZ te vragen om de stand van zaken betreffende de uitbetaling van de compensatiegelden aan vissers op het IJsselmeer, de huidige ecologische situatie op het IJsselmeer en de afspraken voor 2016 - 2015Z09611

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.18

Verzoek van het lid Smaling mede namens het lid Schouw de antwoorden op de Kamervragen over de kraambox voor zeugen (2015Z05679) en de position paper n.a.v. de conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn, die de staatssecretaris van EZ als bijlage bij het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 heeft meegestuurd (2015Z09613/2015D19691) te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 27 mei 2015. Verzoek van het lid Smaling mede namens het lid Schouw de antwoorden op de Kamervragen over de kraambox voor zeugen (2015Z05679) en de position paper n.a.v. de conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn, die de staatssecretaris van EZ als bijlage bij het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 heeft meegestuurd (2015Z09613/2015D19691) te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015. - 2015Z09601

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel van de leden Heerema en Leenders om het algemeen overleg EHS op 17 juni 2015 toe te voegen aan het AO Natuurbeleid en Biodiversiteit van 28 mei 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 28 mei 2015. Voorstel van de leden Heerema en Leenders om het algemeen overleg EHS op 17 juni 2015 toe te voegen aan het AO Natuurbeleid en Biodiversiteit van 28 mei 2015. - 2015Z09673

Besluit: Het algemeen overleg EHS op 17 juni 2015 van 17.00 tot 20.00 uur wordt geannuleerd. De agendastukken van dit geannuleerde AO worden gegagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS dat ingepland wordt op donderdag 24 september 2015 van 15.30 tot 18.30 uur.

Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Leenders (PvdA) om de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht (Kamerstuk 33 327) te behandelen in een algemeen overleg van 3 uur in de week voorafgaand aan het WGO over de Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 27 mei 2015. Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Leenders (PvdA) om de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht (Kamerstuk 33 327) te behandelen in een algemeen overleg van 3 uur in de week voorafgaand aan het WGO over de Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348) - 2015Z09521

Besluit: De eerste termijn (van de zijde van de commissie) van de behandeling van de initiatiefnota zal plaatsvinden in een algemeen overleg op donderdag 11 juni 2015 van 19.30 tot 20.30 uur. De beantwoording van de eerste termijn en de volledige tweede termijn zullen plaatsvinden in een notaoverleg voorafgaand aan het WGO over de Wet Natuurbescherming op maandag 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur.17

Geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 mei 2015. Geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei t/m 2 juni 2015 - 21501-32-841

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng t.b.v. het schriftelijk overleg op 22 mei 2015 ter voorbereiding van de Informele Landbouw- en Visserijraad op 1 en 2 juni 2014.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 mei 2015. Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015 - 21501-32-840

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 22 mei 2015 t.v.v. de informele Landbouw en Visserijraad op 1 en 2 juni 2015.

Aanbieding advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2015. Aanbieding advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming - 33348-17

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng nader verslag wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) op 1 mei 2015 om 12.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 33348-17

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2015. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015 - 21501-32-837

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 28 april 2015 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2015. Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015 - 21501-32-838

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 28 april 2015 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015.

Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende biologische productie

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 20 april 2015. Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende biologische productie - 2015Z08984

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 juni 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.

EU-stafnotitie Green Week van 3-5 juni a.s. in Brussel (conferentie EC in het teken van natuur en biodiversiteit)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 19 mei 2015. EU-stafnotitie - Deelname Kamerleden EU Green Week 2015 - 2015Z08917

Besluit: Het lid Heerema zal namens de commissie als rapporteur (een deel van) de Green Week bijwonen en na afloop schriftelijk verslag uitbrengen.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 juni 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.

Voorstel voor spreektijdenverdeling tijdens Wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 333 48)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 21 mei 2015. Voorstel voor spreektijdenverdeling tijdens Wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 333 48) - 2015Z09148

Besluit: De spreektijden worden vastgesteld conform de uitgangspunten in het voorstel. Aangezien het WGO 2 uur wordt ingekort (i.v.m. de behandeling van de inititiatiefnota van het lid Thieme van 10.00 tot 12.00 uur) zullen de spreektijden conform dezelfde uitgangspunten worden herberekend. De spreektijden zullen worden toegevoegd aan de convocatie.15

Reactie op de brief van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) over stagnatie ontheffing verlening (nieuwe) natuurwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Reactie op de brief van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) over stagnatie ontheffing verlening (nieuwe) natuurwet - 2015Z08614

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) op maandag 15 juni 2015 van 13.00 tot 22.00 uur.

Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34142-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34142-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2015. Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) - 34142

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nederlandse inzet in de Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 mei 2015. Nederlandse inzet in de Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn - 33576-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 juni 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid en biodiversiteit op 28 mei 2015 van 19.00 tot 22.00 uur.

Reactie op het rapport “Stropen met lange honden in Nederland”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 mei 2015. Reactie op het rapport “Stropen met lange honden in Nederland” van de Stichting Dutch Galgo Lobby - 28286-812

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Jacht.14

Informatie over het jaarverslag 2014 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Aanbieding jaarverslag 2014 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 33835-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 30 juni 2015.
Besluit: Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd van 17.30 tot 21.30 uur.

Zeehondensterfte in Nederland als gevolg van griepvirus is voorbij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Zeehondensterfte in Nederland als gevolg van griepvirus is voorbij - 29683-199

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid en biodiversiteit op 28 mei 2015 van 19.00 tot 21.00 uur.

Reactie op het artikel over een uitbraak van hazenpest (tularemie)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Reactie op het artikel over een uitbraak van hazenpest (tularemie) - 28286-810

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

Aanbieding "Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 mei 2015. Aanbieding "Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten" - 29683-198

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

Stand van zaken toezeggingen omwonenden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 mei 2015. Stand van zaken toezeggingen omwonenden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - 27858-311

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

Gelijk speelveld van Nederland met omringende landen en wederzijdse erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Gelijk speelveld van Nederland met omringende landen en wederzijdse erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen - 27858-310

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Moties en toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2015. Moties en toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen - 27858-309

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Kassacheck voor bestrijdingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2015. Kassacheck voor bestrijdingsmiddelen - 27858-308

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Reactie over de gesignaleerde problematiek in de brief van de werkgroep "Stop het Zwanendriften"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 mei 2015. Reactie over de gesignaleerde problematiek in de brief van de werkgroep "Stop het Zwanendriften" - 29446-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015.

Pachtnormen 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 mei 2015. Pachtnormen 2015 - 27924-64

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Pacht.12

Verslag van een schriftelijk overleg over over Pacht (Kamerstuk 27 924, nr. 61)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over over Pacht - 27924-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pacht, in te plannen na ontvangst van de resultaten van het overleg tussen de initiatiefnemers van het akkoord van Spelderholt en pachters en verpachters.

Derde Monitor Voedselverspilling in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2015. Derde Monitor Voedselverspilling in Nederland - 31532-148

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om voor de eerstvolgende procedurevergadering de Kamer te informeren wanneer de kabinetsreactie op het WRR-rapport ’Naar een voedselbeleid’ naar de Kamer gestuurd zal worden.

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2015. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling” - 34087-3

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg over de initiatiefnota "Aanpak Voedselverspilling".

Uitstel toezending BNC-fiche over herziening besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Uitstel toezending BNC-fiche over herziening besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde organismen - 22112-1969

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 mei 2015. Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen - 27428-30111

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op woensdag 17 juni 2015 van 13.00 tot 14.00 uur.
Besluit: Betrekken bij de inbreng voor de subsidiariteitstoets over het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (zie het besluit bij agendapunt 47)

EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 22 mei 2015. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-prioriteit: herziening besluitvormingsprocedure ggo’s - 2015Z09330

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 april 2015. EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 2015Z07905

Besluit: Er zal een subsidiariteitstoets worden uitgevoerd na ontvangst van het BNC-fiche. De deadline voor de inbreng van de subsidiariteitstoets zal kort (twee dagen) na ontvangst van het BNC-fiche worden gesteld.
Besluit: Er zal een technische briefing worden georganiseerd met ambtenaren van het ministerie van VWS.
Besluit: De commissie plaatst een behandelvoorbehoud. Het EU-voorstel wordt geagendeerd voor het algemeen overleg EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op woensdag 17 juni 2015 van 13.00 tot 14.00 uur. De minister van VWS, de staatssecretaris van EZ en de staatssecretaris van I&M zijn bij dit algemeen overleg aanwezig.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2015 - 21501-32-839

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 juni 2015 van 11.00 tot 13.30 uur

Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Agro

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 mei 2015. Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Agro - 30991-22

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal nogmaals worden verzocht het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Agro en de kabinetsreactie zo spoedig mogelijk en zeker voor aanvang van het zomerreces aan de Kamer te sturen.

Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: Ter informatie.

Spreektijden t.b.v. het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 Ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 25 juni 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 21 mei 2015. Stafnotitie spreektijdenverdeling Wetgevingsoverleg d.d. 25 juni 2015 over de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds - 2015Z09205

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Kabinetsreactie op de motie van het lid Lodders over het experiment "Regels wieden"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 april 2015. Kabinetsreactie op de motie van het lid Lodders over het experiment "Regels wieden" - 29515-360

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 25 juni 2015.

Verzoek van het lid J. Vos om een kabinetsreactie op een rapport van IMF "Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 19 mei 2015. Verzoek van het lid J. Vos om een kabinetsreactie op een rapport van IMF "Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem" - 2015Z08880

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Overige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Slotwet Diergezondheidsfonds 2014

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2015. Slotwet Diergezondheidsfonds 2014 - 34200-F

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Slotwet Diergezondheidsfonds 2014 op 28 mei 2015 en voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 26 juni 2015.Rondvraag Economie en Innovatie

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 - 34200-XIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 op 28 mei 2015 en voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 26 juni 2015.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Diergezondheidsfonds (F)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Diergezondheidsfonds (F) - 34200-F-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2014 en voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 26 juni 2015.8

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Economische Zaken (XIII) - 34200-XIII-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2014 en voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 26 juni 2015.

Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2015. Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2014 - 34200-F-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 op 28 mei 2015 en voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 26 juni 2015.

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2014 - 34200-XIII-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over het Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2014 en voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 26 juni 2015.

Geannoteerde agenda van de energieraad op 8 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2015. Geannoteerde agenda van de energieraad op 8 juni 2015 - 21501-33-542

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 26 mei 2015 t.v.v. de Energieraad (formeel) op 6 juni 2015.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2015. Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2015 - 21501-30-349

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 27 mei 2015 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2015.

Verslag van de informele Energieraad op 15 en 16 2015 te Riga

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2015. Verslag van de informele Energieraad op 15 en 16 2015 te Riga - 21501-33-540

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 26 mei 2015 t.v.v. de Energieraad (formeel) op 6 juni 2015.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' (Kamerstuk 33 529 nr. 123) en over de kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen (Kamerstuk 33 529 nr. 143)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' en over de kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-170

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland op 28 april 201

Nadere informatie inzake Wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2015. Nadere informatie inzake Wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 34041-39

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (TK 34 041).
Gerelateerde kamerstukken: 34041-39

SDE+ Wind op Zee 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2015. SDE+ Wind op Zee 2015 - 33561-19

Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

Zoutwinning onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2015. Zoutwinning onder de Waddenzee - 32849-38

Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

Aanbieding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2015. Aanbieding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust - 33561-16

Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.
Noot: Deze brief is op 29 april 2015 overgedragen door cie I&M aan de commissie EZ.

Benutten gebied IJmuiden Ver voor windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 april 2015. Benutten gebied IJmuiden Ver voor windenergie op zee - 33561-18

Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

Voorstel programma rondetafelgesprek over te late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB en ZZP’ers

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 20 mei 2015. Voorstel programma rondetafelgesprek over te late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB en ZZP’ers - 2015Z09113

Besluit: Het programma is ongewijzigd vastgesteld. De uitnodigingen zullen conform het programma worden verstuurdReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt COM (2015) 192

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.H. Beun - 21 mei 2015. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-prioriteit Digitale Interne Markt - 2015Z09222

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 mei 2015. EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt COM (2015) 192 - 2015Z08623

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op woensdag 27 mei 2015 van 10.00 tot 11.30 uur
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op woensdag 10 juni 2015 van 14.00 - 15.30 uur

Reactie op het eindrapport van de Taskforce Wientjes inzake de voorgenomen sluiting van de Philips Lighting-vestiging in Emmen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2015. Reactie op het eindrapport van de Taskforce Wientjes inzake de voorgenomen sluiting van de Philips Lighting-vestiging in Emmen - 32637-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bedrijfslevenbeleid en innovatie op donderdag 11 juni 2015 van 14.30 tot 16.30 uur5

Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34143-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34143-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2015. Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) - 34143

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid: begrotingsartikelen 12 en 13

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 mei 2015. Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid: begrotingsartikelen 12 en 13 - 30991-23

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 juni 2015 te 12.00 uur.

Aanbieding handleiding combinatieovereenkomsten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 mei 2015. Aanbieding handleiding combinatieovereenkomsten - 24036-410

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 18 juni 2015 van 14.00 tot 17.00 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Postbesluit 2009 in verband met de modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) (Kamerstuk 34 024, nr. 24)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Postbesluit 2009 in verband met de modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) - 34024-27

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Post op donderdag 11 juni2015 van 14.30 tot 16.30 uur
Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om een schriftelijke reactie te geven op de motie Mei Li Vos over de aansprakelijkheid bij zoekgeraakte aangetekende brieven (TK 34 024 nr. 19) en de motie van het Eerste Kamerlid Koning over inzage in kosten- en batenopbouw en rendement van de UPD (EK 34024 G), te ontvangen uiterlijk vrijdag 5 juni 2015.
Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het ontwerpbesluit naar tevredenheid van de Kamer is besproken.
Gerelateerde kamerstukken: 34024-27

Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015. Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen - 34000-VII-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 30 september 2015 van 10.00 tot 12.00 uur

Beantwoording vraag over social return en de aanbestedingsregelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Beantwoording vraag over social return en de aanbestedingsregelgeving - 30545-161

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 30 september 2015 van 10.00 tot 12.00 uur

Stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat grenseffectentoets van 4 februari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2015. Stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat grenseffectentoets van 4 februari 2015 - 32851-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bedrijfslevenbeleid en innovatie op donderdag 11 juni 2015 van 14.30 tot 16.30 uur

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op 28 april 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.M.H. Lemaier - 21 mei 2015. Vastgestelde besluitenlijst PVG Energie d.d. 28 april 2015 - 2015Z09202

Besluit: Ter informatie.

Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 20 mei 2015. Stafnotitie ten behoeve van het debat over de kernreactor in Petten - 2015Z09111

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 april 2015. Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 34000-XII-67

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Het verzoek om de minister van I&M uit te nodigen voor dit debat is doorgeleid naar de plenaire griffie. De ministers van VWS en EZ zijn reeds bij dit debat aanwezig.

Ontwikkelingen in Groningen met betrekking tot afhandeling van schade, preventief versterken van woningen en de woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 mei 2015. Ontwikkelingen in Groningen met betrekking tot afhandeling van schade, preventief versterken van woningen en de woningmarkt - 33529-172

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de chaos rondom het preventief versterken c.q. herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in GroningenOverig Energie

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 mei 2015. Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) - 34199

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 juni 2015 om 14.00 uur.
Besluit: Zoals gebruikelijk zal voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag een (beknopt) wetgevingsrapport worden opgesteld. Ambtelijk zal worden nagegaan op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan het verzoek de inhoudelijke wijzigingen in het wetsvoorstel nader in kaart te brengen en te omschrijven.
Besluit: Een voorstel voor een rondetafelgesprek, te houden voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering. Initiatiefnemer voor dit rondetafelgesprek is het lid Jan Vos.

Nationaal Coördinator Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Nationaal Coördinator Groningen - 33529-171

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het gaswinningsbesluit Groningen tweede helft 20152
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om een brief te sturen waarin wordt aangegeven op welke datum de stukken omtrent het gaswinningsbesluit Groningen voor het tweede deel van 2015 naar de Kamer worden gestuurd

Reactie op verzoek om aanvullende informatie over de kosten van het vervroegd sluiten van kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om aanvullende informatie over de kosten van het vervroegd sluiten van kolencentrales - 30196-309

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord.

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (Kamerstuknummer 34 041)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (Kamerstuk 34 041) - 34041-40

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34041-40

Stand van zaken betreffende de aanvraag tot financiële zekerheidstelling van de vergunninghouder van Kerncentrale Dodewaard

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015. Stand van zaken betreffende de aanvraag tot financiële zekerheidstelling van de vergunninghouder van Kerncentrale Dodewaard - 25422-120

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kernreactor in Petten.
Noot: Zie ook agendapunt 11.

Uitnodiging Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland voor lunchbijeenkomst over digitale eengemaakte markt d.d. 11 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland te Den Haag - 26 mei 2015. Uitnodiging Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland voor lunchbijeenkomst over digitale eengemaakte markt d.d. 11 juni 2015 - 2015Z09537

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zorgen Gemeente Molenwaard over uitkoopregeling woningen hoogspanningslijnen en tevens uitnodiging voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - Gemeente Molenwaard te Bleskensgraaf - 4 mei 2015. Zorgen Gemeente Molenwaard over uitkoopregeling woningen hoogspanningslijnen en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2015Z08973

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Buma/Stemra en Rocket Group voor kijkje achter de schermen bij Toppers in Concert 2015: The Crazy Summer Edition d.d. 29 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Buma/Stemra te Den Haag - 1 mei 2015. Uitnodiging Buma/Stemra en Rocket Group voor kijkje achter de schermen bij Toppers in Concert 2015: The Crazy Summer Edition d.d. 29 mei 2015 - 2015Z08425

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.