Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 april 2015

Gepubliceerd: 30 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A0192511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d9d06b12-e537-4589-8ddb-84985abf3f48&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2029%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 22112, 29838, 31839, 31839, 32317, 19637, 34088, 19637, 19637, 19637, 27062, 28741, 28741, 33199, 33199, 28684, 29628, 32824, 34193, 28638, 33542, 29398, 29279, 34178, 34011, 34096, 34088, 34097

Inhoud


Rondetafelgesprek problemen aangiftes zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 april 2015. Voorstel opzet rondetafelgesprek problemen aangiftes zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking - 2015Z07613

Besluit: Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Rondetafelgesprek wetsvoorstel kansspelen op afstand

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 23 april 2015. Voorstel opzet rondetafelgesprek wetsvoorstel kansspelen op afstand - 2015Z07612

Besluit: Het gewijzigde voorstel wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

Rapporteurschap Europees Openbaar Ministerie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 23 april 2015. Rapporteurschap Europees Openbaar Ministerie - 2015Z07609

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: Inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, de Slotwet 2014 en het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 van de nationale politie vastgesteld op donderdag 28 mei om 14.00 uur. De regering zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 aan de Kamer te sturen.
Besluit: De commissie maakt gebruik van het aanbod van de Algemene Rekenkamer een technische briefing te organiseren over het rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014.
Besluit: De commissie wijst geen rapporteur aan bij het jaarverslag.
Besluit: De commissie wenst een wetgevingsoverleg te voeren over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, Slotwet 2014 en Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 van de nationale politie.

Onderhandelingen gegevensbeschermingspakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 april 2015. Onderhandelingen gegevensbeschermingspakket - 2015Z07554

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 op 11 juni 2015.9

Uitstel toezending kabinetsappreciatie over de Mededeling het EU-scorebord voor justitie 2015 COM (2015) 116

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 april 2015. Uitstel toezending kabinetsappreciatie over de Mededeling het EU-scorebord voor justitie 2015 COM (2015) 116 - 22112-1960

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kostendekkend maken leges politie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 april 2015. Kostendekkend maken leges politie - 2015Z07519

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europese aangelegenheden

Resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 april 2015. Resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC - 2015Z07495

Besluit: Betrekken bij het debat over de uitkomsten van de onderhandelingen inzake bed, bad en brood op 30 april 2015.

Jaarverslag 2013 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 april 2015. Aanbieding Jaarverslag 2013 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten - 29838-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis - 31839-468

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 september 2014. Reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis - 31839-458

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regelingen van werkzaamheden van 15 april 2015, over een reactie op het bericht van 13 april jl. uit Foreign Policy dat Italië zonder registratie of screening Syrische asielzoekers doorlaat en reactie op verzoeken van de commissie Europese buitengrenzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 april 2015, over een reactie op het bericht van 13 april jl. uit Foreign Policy dat Italië zonder registratie of screening Syrische asielzoekers doorlaat en reactie op verzoeken van de commissie over Europese buitengrenzen - 32317-280

Besluit: Betrokken bij het debat over de extra Europese Top van donderdag 23 april over de vluchtelingenproblematiek in het Middellandse Zeegebied op 22 april 2015.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Schouw over de resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 april 2015. Uitstel toezending reactie op het verzoek van de leden Schouw en Voordewind over de resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC - 19637-1993

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt (34088, nr.14)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2015. Reactie op het amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt - 34088-22

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) (Kamerstuk 34088).
Gerelateerde kamerstukken: 34088-22

Landgebonden asielbeleid ten aanzien van Somalië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2015. Landgebonden asielbeleid ten aanzien van Somalië - 19637-1992

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.7

TBS en forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2015. TBS en forensische zorg - 2015Z07264

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Voortman en Kuiken over het voorkomen van onnodige en onveilige migratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2015. Reactie op de aangenomen motie van de leden Voortman en Kuiken over het voorkomen van onnodige en onveilige migratie - 19637-1991

Besluit: Betrokken bij het debat over de extra Europese Top van donderdag 23 april over de vluchtelingenproblematiek in het Middellandse Zeegebied op 22 april 2015.

Asielbeleid Irak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2015. Asielbeleid Irak - 19637-1990

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Medezeggenschap NIDOS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 15 april 2015. Medezeggenschap NIDOS - 27062-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Matched care aanpak jeugdige delinquenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9 april 2015. Matched care aanpak jeugdige delinquenten - 28741-25

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over jeugdcriminaliteit.

Inspectierapport Halt Cluster Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9 april 2015. Aanbieding Inspectierapport Halt Cluster Zuid - 28741-24

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over jeugdcriminaliteit.6

Afschrift van de briefwisseling met de Eerste Kamer inzake motie Franken die ertoe strekt om kwaliteitseisen als uitgangspunt te nemen bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 april 2015. Afschrift van de briefwisseling met de Eerste Kamer inzake motie Franken die ertoe strekt om kwaliteitseisen als uitgangspunt te nemen bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht in Nederland - 2015Z07582

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO rechtspraak.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting art.33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie beleidsdoorlichting art.33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding - 33199-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 december 2014. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting art.33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding - 33199-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag De Rechtspraak 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april 2015. Aanbieding jaarverslag Rechtspraak 2014 - 34000-VI-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatierapport "Professionalisering milieuboa's; evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 april 2015. Aanbieding van het evaluatierapport "Professionalisering milieuboa's; evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2" - 28684-439

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Inspectie van Veiligheid en Justitie “Kwaliteitsonderzoek opleidingen Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation”

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 april 2015. Aanbieding van het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie “Kwaliteitsonderzoek opleidingen Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation” - 29628-522

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.5

Beantwoording vragen over mutaties van Veiligheid en Justitie na Najaarsnota 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 april 2015. Reactie op het verzoek van de commissie over mutaties van Veiligheid en Justitie na Najaarsnota 2014 - 34000-VI-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 april 2015. Stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen - 32824-92

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Reactie op verzoek commissie over een voorstel voor de onderzoeksopdracht inzake de schikkingsovereenkomst met Cees H.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 april 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een voorstel voor de onderzoeksopdracht inzake de schikkingsovereenkomst met Cees H. - 34000-VI-78

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over onderzoeksopzet schikkingsovereenkomst Cees H. op 23 april 2015.

Nulmeting wetsvoorstel Regulering prostitutie (Wrp) en inventarisatie pooierverbod

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 april 2015. Aanbieding nulmeting wetsvoorstel Regulering prostitutie (Wrp) en inventarisatie pooierverbod - 34193-1

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstuk 33885).
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Draagmoederschap: tekst rijksoverheid.nl en uitkomsten gesprek Openbaar Ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 april 2015. Draagmoederschap: tekst rijksoverheid.nl en uitkomsten gesprek Openbaar Ministerie - 28638-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 april 2015. Aanbieding Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 34000-VI-77

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geen hoger beroep tegen het vonnis van 11 maart 2015 ten aanzien van buitenwerkingstelling Wet bewaarplicht telecommunicatie (Wbt)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 april 2015. Geen hoger beroep tegen het vonnis van 11 maart 2015 ten aanzien van buitenwerkingstelling Wet bewaarplicht telecommunicatie (Wbt) - 33542-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33542-18

Brief naar aanleiding van de mondelinge vraag van het lid Oskam over valse kentekenplaten, gedaan op 13 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 april 2015. Brief naar aanleiding van de mondelinge vragen van het lid Oskam, gesteld op 13 januari 2015, over het bericht "40.000 valse kentekens op auto's" - 29398-462

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit.

Evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 april 2015. Aanbieding evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - 29279-230

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 mei 2015.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014 - 2014Z23070

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent
Noot: * Wacht op initiatiefnemer.3

Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34178-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34178-5

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 maart 2015. Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37) - 34178

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34011-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34011-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 september 2014. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) - 34011

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34096-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34096-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november 2014. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen - 34096

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

34088 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 10 april 2015. Tweede nota van wijziging - 34088-17

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34088-17

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 maart 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34097-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34097-5

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november 2014. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159) - 34097

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.