Besluitenlijst van de e-mailprocedure commissie EZ van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A01849
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f78c44c0-609b-4cea-9508-8b108b26709e&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie%20EZ%20algemeen%20overleg%20op%2028%20april%20t.v.v.%20LNV-raad%20op%2011%20en%2012%20mei%202015%20omzetten%20in%20schriftelijk%20overleg%20op%2028%20april%202015%20-%2023%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van de leden Dikkers (PvdA) en De Liefde (VVD) om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april a.s. ter voorbereiding op de Raad van 11 en 12 mei a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg te houden voor het meireces.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 22 april 2015. Verzoek van de leden Dikkers (PvdA) en De Liefde (VVD) om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april a.s. ter voorbereiding op de Raad van 11 en 12 mei a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg te houden voor het meireces. - 2015Z07444

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april a.s. ter voorbereiding op de Raad van 11 en 12 mei a.s. zal worden omgezet in een schriftelijk overleg op 28 april 2015 om 15.00 uur.
Noot: De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en PvdD.