Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 20 april 2015

Gepubliceerd: 20 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A01787
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d8f2c35-14df-4cc4-96e5-5a12b683e0dc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%20TK%2033%20348%20-%2020%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van de leden Heerema en Leenders om een inbrengdatum voor het nader verslag Regels ter bescherming van de natuur (TK 33 348) vast te stellen op 1 mei 2015 om 12.00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 20 april 2015. Verzoek van de leden Heerema en Leenders om een inbrengdatum voor het nader verslag Regels ter bescherming van de natuur (TK 33 348) vast te stellen op 1 mei 2015 om 12.00 uur. - 2015Z07238

Besluit: De inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 1 mei a.s. om 12.00 uur.
Noot: Het betreft hier een verzoek dat reeds gesteund wordt door een meerderheid van de Kamer. **ToelichtingDe e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.