Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 24 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A017718
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=414468d0-9a97-48f9-96ea-212ec2aefbea&title=Besluitenlijst%20VWS%2023%20april%202105.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30545, 31839, 31839, 29689, 29538, 33897, 29538, 29689, 34104, 29282, 29323, 34104, 34104, 25657, 34104, 29282, 27428, 29689, 29282, 33654, 29477, 31757, 29509, 32824, 29389, 32772, 21501

Inhoud


Verzoek tot uitbreiding interruptiemogelijkheid tijdens algemeen overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 23 april 2015. Verzoek tot uitbreiding interruptiemogelijkheid tijdens algemeen overleg - 2015Z07558

Besluit: De voorzitter van de commissie zal worden verzocht de nodige coulance te betrachten waar het het aantal interrupties betreft tijdens het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz

Voorstel voor rondetafelgesprek over fusietoets zorginstellingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 23 april 2015 - Voorstel voor rondetafelgesprek over fusietoets zorginstellingen - 2015Z07508

Besluit: Voorstel gehonoreerd. Er zal een extra PV worden gehouden.

Verzoek om een reactie op het bericht van Leeftijdgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 22 april 2015 - Verzoek om een reactie op het bericht van Leeftijdgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten - 2015Z07461

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om kabinetsreactie op het rapport van het NJI over broers en zussen van gehandicapten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 april 2015 - Verzoek om kabinetsreactie op het rapport van het NJI over broers en zussen van gehandicapten - 2015Z06605

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015 (14/1807 WWB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2015. Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015 - 30545-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 2015.

Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Stand van zaken eerste maanden van het nieuwe Jeugdstelsel - 31839-465

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Decentralisatie jeugdzorg op 29 april 2015.

Aanbieding van het rapport 'Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2015. Aanbieding van het rapport 'Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid' - 31839-464

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Kindermishandeling/Gia op 15 april 2015.

Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 maart 2015 over de status van de zorghervorming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over de status van de zorghervorming - 29689-597

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat (Dijkstra) inzake de Status van de zorghervorming op 15 april 201

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 15 april 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Zorg beter begrepen’ en signalen over verwarde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 15 april 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Zorg beter begrepen’ en signalen over verwarde personen - 29538-180

Besluit: Betrokken bij plenair 30-ledendebat (Siderius) inzake het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij

Visiedocument Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Informatie over toezending van een reactie op het Visiedocument Lyme Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC - 33897-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Reactie op verzoek op de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Reactie op verzoek op de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête) - 29538-183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.

Onderzoek dementieketens en casemanagement Nivel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Onderzoek dementieketens en casemanagement Nivel - 29689-599

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Dementiezorg

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 7 april 2015, over het bericht ‘Wachtlijst dreigt in wijkverpleging Twente’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015 Wijkverpleging - 34104-38

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

Informatie over het actueel houden van het BIG-register en de bilaterale afspraken met andere Europese landen over disfunctionerende zorgverleners

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015 - Informatie over het actueel houden van het BIG-register en de bilaterale afspraken met andere Europese landen over disfunctionerende zorgverleners - 29282-224

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector
Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair 30-ledendebat (Bruins Slot) inzake het volgen van foute artsen op 16 april 201

Aanbieding van het rapport van de Gezondheidsraad ‘Neonatale screeningen, nieuwe aanbevelingen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015 - Aanbieding van het rapport van de Gezondheidsraad ‘Neonatale screeningen, nieuwe aanbevelingen’ - 29323-93

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg over Zwangerschap en geboorte

Evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015 - Evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector - 34000-XVI-108

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 21 mei 2015 te 14.00 uur

Aanbieding voorlopige duiding van het eerstelijns verblijf van het Zorginstituut Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Aanbieding voorlopige duiding van het eerstelijns verblijf van het Zorginstituut Nederland - 34104-37

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 18 juni 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015, over bezuinigingen op beschermd wonen die niet waren afgesproken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015, over bezuinigingen op beschermd wonen die niet waren afgesproken - 34104-36

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Siderius) over de Bezuinigingen op beschermd wonen
Noot: Na het algemeen overleg van 30 april 2015 zal worden bezien of het dertigledendebat kan worden ingetrokken

Aanbieding van het vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude van de NZa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Aanbieding van het vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude van de NZa - 25657-159

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Fraude in de zorg

Voortgangsrapportage transitie HLZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Voortgangsrapportage transitie HLZ - 34104-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om tijdig voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz de in de voortgangsrapportage genoemde brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken toe te sturen en te duiden op welke wijze gemeenten actief zijn geïnformeerd over rechterlijke uitspraken

Eindrapporten bestpractices physician assistant en verpleegkundig specialist 2012-2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Eindrapporten bestpractices physician assistant en verpleegkundig specialist 2012-2014 - 29282-220

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Uitspraak van het College van beroep van de Reclame Code Commissie (RCC) over de klacht rondom de uitingen op radio en televisie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Uitspraak van het College van beroep van de Reclame Code Commissie (RCC) over de klacht rondom de uitingen op radio en televisie - 34000-III-11

Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Leijten) over de zorgspotjes van het ministerie van VWS4

Aanbieding van het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Aanbieding van het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) - 27428-300

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Voorgenomen reizen minister van VWS tot en met september 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2015. Voorgenomen reizen minister van VWS tot en met september 2015 - 34000-XVI-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Opnieuw in te plannen AO's:•AO Patiëntveiligheid (was: 16 april): plannen vóór zomerreces•AO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's (was: 27 mei): samenvoegen met AO Ziekenhuiszorg op 21 mei (AO met 1 uur verlengen)•AO Evaluatie Zorginstituut Nederland (was: 28 mei): plannen vóór zomerrecesNog te plannen AO:•NZa: plannen vóór zomerreces (3 uur)•Arbeidsmarktbeleid: plannen na zomerreces•Governance in de zorg (plannen vóór zomerreces)•Slachtoffers loverboys (plannen na zomerreces)

Reactie op het advies van Zorginstituut Nederland inzake het ‘zittend ziekenvervoer’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2015. Reactie op het advies van Zorginstituut Nederland inzake het ‘zittend ziekenvervoer’ - 29689-598

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 18 juni 201

Aanbieding rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2015. Aanbieding rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ - 29282-221

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Aanbieding van de rapportage ‘Eerste resultaten substitutiemonitor’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Aanbieding van de rapportage ‘Eerste resultaten substitutiemonitor’ - 33654-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg in het algemeen en Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's in het bijzonder op 21 mei 2015.

Ontwerpregeling tot correctie van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Ontwerpregeling tot correctie van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-318

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Factsheet Leefomgeving, Gezondheid en zorg in de Noordelijke regio's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Aanbieding factsheet Leefomgeving, Gezondheid en zorg in de Noordelijke regio's - 31757-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg in het algemeen en Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's in het bijzonder op 21 mei 201

Aanbieding van het KNMG rapport 'Niet alles wat kan, hoeft'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2015. Aanbieding van het KNMG rapport 'Niet alles wat kan, hoeft' - 29509-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kwaliteitszorg d.d. 24 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Aanbieding van het beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 april 2015. Aanbieding van het beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland - 32824-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015 over het bericht ‘Bizar dilemma voor ouderen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015, over het bericht ‘Bizar dilemma voor ouderen’ - 29389-89

Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Keijzer) inzake het verhuizen van ouderen naar verzorgingshuizen

Uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Overig - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 15 april 2015. BOR-notitie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen VWS 2015 en 2016 (32 772 nr. 4) - 2015Z06915

Besluit: Zie hierboven2

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2015. Uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32772-4

Besluit: De door het BOR geformuleerde vragen worden integraal opgenomen in een commissiebrief aan de bewindspersoon met het verzoek om een reactie

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015) - 34191

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 21 mei 2015 te 14.00 uur

Initiatiefnota van het lid Leijten “Wmo 2015 in betere banen"

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 april 2015. Initiatiefnota van het lid Leijten “Wmo 2015 in betere banen" - 34192

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 20-21 april 2015 te Riga

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 april 2015. Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 20-21 april 2015 te Riga - 21501-31-369

Besluit: Schriftelijk overleg heeft plaatsgevonden op 16 april 2015.