Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 14 april 2015

Gepubliceerd: 14 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A01675
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=07a22ece-96f5-4a48-aa09-cc9b58260346&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2014%20april%202015%20%28Verzoek%20inplannen%202e%20termijn%20algemeen%20overleg%20Notitie%20antidemocratische%20groeperingen%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek inplannen 2e termijn algemeen overleg Notitie antidemocratische groeperingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.H.P. van Dam (PvdA) - 13 april 2015. Verzoek inplannen 2e termijn algemeen overleg Notitie antidemocratische groeperingen - 2015Z06679

Besluit: Verzoek van het lid Van Dam (PvdA) is aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Groep Kuzu/Öztürk.•Het algemeen overleg Notitie antidemocratische groeperingen 2e termijn wordt zo spoedig mogelijk ingepland.