Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 april 2015

Gepubliceerd: 16 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0165315
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a00c0098-5be4-4f3e-8c82-71c1c1f4acf6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2015%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33979, 33037, 32670, 32670, 32563, 26991, 28807, 33643, 27858, 28286, 28286, 30826, 30826, 27858, 30991, 31574, 30196, 21501, 29023, 33612, 30196, 32637, 31311, 32637, 32440, 34024, 34089, 34089, 29023, 32849, 29684, 29023, 33529, 30196, 22112, 21501, 32849, 30991, 33626

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 uit te stellen wanneer de staatssecretaris van I&M niet bij het algemeen overleg aanwezig kan zijn.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 15 april 2015. Verzoek van het lid Ouwehand het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 uit te stellen wanneer de staatssecretaris van I&M niet bij het algemeen overleg aanwezig kan zijn. - 2015Z06867

Besluit: Er zal worden nagegaan wanneer de evaluatie biovergisting aan de Kamer wordt gestuurd en of de staatssecretaris van I&M aanwezig kan zijn bij het algemeen overleg. Op basis van die informatie zal middels een e-mailprocedure worden besloten over het al dan niet doorgaan van het algemeen overleg op 23 april a.s.
Noot: Middels een e-mailprocedure is op 16 april jl. besloten het algemeen overleg Mestbeleid tot nader order uit te stellen. Op de volgende procedurevergadering zal een nieuwe datum voor dit algemeen overleg worden vastgesteld.14

Verzoek van het lid Leenders om het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) in een Wetgevingsoverleg te behandelen met een plenaire afronding voor het zomerreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 15 april 2015. Verzoek van het lid Leenders het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 333 48) in een Wetgevingsoverleg te behandelen eind mei met daarna een plenaire afronding. - 2015Z06866

Besluit: Er zal worden nagegaan op welk moment een Wetgevingsoverleg (eventueel met plenaire afronding) zou kunnen plaatsvinden, zodat op de volgende procedurevergadering EZ verder geprocedeerd kan worden over de behandeling van de Wet Natuurbescherming.
Noot: Na ommekomst van het onderzoek naar de regeldruk en de kabinetsreactie op dit onderzoek zal (zoals besloten tijdens de procedurevergadering EZ van 27 januari jl.) een inbrengdatum voor het nader verslag worden vastgesteld.

Verzoek Van het lid Heerema om een reactie op de brief van 1 oktober 2014 van het Netwerk Groene Bureaus met als onderwerp Stagnatie ontheffingsverlening (nieuwe natuurwet)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 14 april 2015. Verzoek Van het lid Heerema om een reactie op de brief van 1 oktober 2014 van het Netwerk Groene Bureaus met als onderwerp Stagnatie ontheffingsverlening (nieuwe natuurwet) - 2015Z06779

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal de staatssecretaris een reactie worden verzocht op het brief van het Netwerk Groene Bureaus van 1 oktober 2014.

Verzoek van het lid Jacobi tot het inplannen van een algemeen overleg Visserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 8 april 2015. Verzoek van het lid Jacobi tot het inplannen van een algemeen overleg visserij. - 2015Z06348

Besluit: Er wordt een algemeen overleg Visserij ingepland op 10 juni 2015 van 15.30 tot 17.30 uur.

Verzoek van het lid Jacobi de algemeen overleggen Landbouw- en Visserijraad te splitsen in een deel landbouw en een deel visserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 8 april 2015. Verzoek van het lid Jacobi de algemeen overleggen Landbouw- en Visserijraad te splitsen in een deel landbouw en een deel visserij - 2015Z06347

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad blijft gehandhaafd zoals het nu is.13

Aanbieding aangepast concept Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 april 2015. Aanbieding aangepast concept Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-76

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 april 2015.Rondvraag Landbouw en Natuur

Beantwoording vragen commissie over ‘stallen’ in de landbouwtelling 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Beantwoording vragen commissie over ‘stallen’ in de landbouwtelling 2015 - 33037-149

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 1 april 2015.

Voorlopig advies commissie mer op de PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Voorlopig advies commissie mer op de PAS (Programma Aanpak Stikstof) - 32670-96

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 1 april 2015.

Vaststellen lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek over de analyse van de ACM betreffende de Kip van Morgen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 9 april 2015. Notitie staf commissie programma rondetafelgesprek over de analyse van de ACM betreffende de Kip van Morgen - 2015Z06434

Besluit: Het blok 'ACM en wetenschappers/mededingingsexperts' wordt met een kwartier verlengd en zal plaatsvinden van 13.30 tot 14.15 uur. Het blok 'Maatschappelijke organisaties' zal plaatsvinden van 14.15 tot 14.45 uur. Het blok 'Retail, producenten en consumentenorganisaties' zal plaatsvinden van 14.45 tot 15.30 uur. Verder akkoord met het voorstel.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Reactie op verzoek van het lid Rudmer Heerema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015 over de uitspraken van Eurocommissaris Timmermans over onnodige Nederlandse Natuurregels bovenop Europese regels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Rudmer Heerema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over de uitspraken van Eurocommissaris Timmermans over onnodige Nederlandse Natuurregels bovenop Europese regels - 32670-98

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving.

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over het eindadvies van de BeheerAdviesCommissie Oostvaardersplassen over het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer van de grote grazers (Kamerstuk 32 563, nr. 54)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2015. Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over het eindadvies van de BeheerAdviesCommissie Oostvaardersplassen over het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer van de grote grazers (Kamerstuk 32 563, nr. 54) - 32563-55

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Eindrapportage Taskforce Voedselvertrouwen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2015. Eindrapportage Taskforce Voedselvertrouwen - 26991-471

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 30 juni 2015 van 17.30 tot 20.30 uur.

Vogelgriep in Milheeze

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 april 2015. Vogelgriep in Milheeze - 28807-189

Besluit: Na ommekomst van de evaluaties over de vogelgriep zal worden bezien of er een apart algemeen overleg Vogelgriep wordt ingepland of dat dit onderwerp wordt toegevoegd aan het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibiotica in de veehouderij.

Verslag rapporteur plant- en diergezondheidspakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 april 2015. Informatie over aanbieding van verslagen van de rapporteur plant- en diergezondheidspakket - 33643-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.11

Reactie op het door de Partij voor de Dieren (PvdD) aangeboden ‘Actieplan uitvoering aangenomen moties’ van 17 december 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Reactie op het door de Partij voor de Dieren (PvdD) aangeboden ‘Actieplan uitvoering aangenomen moties’ van 17 december 2014 - 27858-303

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het middel RoundUp.

Uitstel reactie op het rapport “Stropen met lange honden in Nederland” van de Stichting DutchGalgoLobby

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 april 2015. Uitstel toezending reactie op het rapport “Stropen met lange honden in Nederland” van de Stichting DutchGalgoLobby - 28286-801

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Stand van zaken beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Stand van zaken beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013 - 28286-799

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015 van 17.30 tot 19.30 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 38)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-40

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, waarmee de voorhangprocedure is afgerond.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-40

Reactie op het verzoek met betrekking tot het ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 maart 2015. Reactie op het verzoek met betrekking tot het ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-39

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-39

Reactie Europese Commissie op maatregelen om bedrijven met ernstige muizenschade tegemoet te komen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 april 2015. Reactie Europese Commissie op maatregelen om bedrijven met ernstige muizenschade tegemoet te komen - 2015Z06747

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid.
Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal een overzicht worden opgesteld van de ongeplande algemeen overleggen op het onderdeel landbouw/dierhouderij ten behoeve van het plannen van een mogelijk verzamel algemeen overleg Landbouw dat plaats zal vinden tussen het mei- en zomerreces.10

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland (27858, nr. 298)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 maart 2015. Uitstel toezending reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland - 27858-302

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (zie ook het volgende agendapunt).
Noot: Het zal aan het lid Ouwehand worden overgelaten of en wanneer het reeds aangevraagde VSO doorgang zal vinden.

Notitie inzet voor de Interparlementaire commissievoorzittersbijeenkomst Economische en Digitale Zaken, 19-20 April 2015, RigaBesluitEr wordt ingestemd met de inzet zoals verwoord in de notitie.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.H. Beun - 13 april 2015. Inzet Interparlementaire Conferentie Digitale Economie te Riga - 2015Z06681

Besluit: Er wordt ingestemd met de inzet zoals verwoord in de notitie.

Reactie op de motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Welp P. - 8 april 2015. BOR-notitie Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 - 2015Z06332

Besluit: Betrekken bij de reactie op de motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen (2015P04998)8

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2015. Reactie op de motie van het lid Harbers c.s. bij de beleidsdoorlichtingen Economische Zaken - 30991-21

Besluit: De bewindspersonen van EZ zullen worden verzocht om schriftelijk in te gaan op de vragen die in de BOR-notitie zijn opgenomen en tevens zal worden verzocht het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Agro en de bijbehorende kabinetsreactie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 april a.s. aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid van Dekken om een brief over het bericht over de voorgenomen sloop van 43 woningen in Loppersum vanwege aarbevingsschade.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 16 april 2015. Verzoek van het lid van Dekken om een brief waarin wordt aangegeven wanneer de sloop van 43 woningen in Loppersum zal aanvangen en in welk tempo. Tevens zou hij graag vernemen of sloop van woningen als gevolg van Mijnbouw centraal wordt bijgehouden. - 2015Z06972

Besluit: Er wordt verzocht om een kabinetsreactie op het bericht over de voorgenomen sloop van 43 woningen in Loppersum vanwege aarbevingsschade en waarin tevens wordt ingegaan op de vraag of er centraal wordt bijgehouden hoeveel woningen er in totaal gesloopt zijn/worden vanwege aardbevingsschade.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van de leden Bosman en Van Tongeren om een rondetafelgesprek te houden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aardbevingsproblematiek.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 10 april 2015. Verzoek van de leden Bosman en Van Tongeren om een rondetafelgesprek te houden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aardbevingsproblematiek. - 2015Z06508

Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden gehouden op dinsdag 21 april 2015 van 18.00 tot 21.15 uur. Zie ook agendapunt

Verzoek van het lid Verhoeven om een kabinetsreactie op de publicatie ‘Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 14 april 2015. Verzoek van het lid Verhoeven om een kabinetsreactie op de publicatie ‘Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019’ - 2015Z06769

Besluit: Er zal worden verzocht om een kabinetsreactie op de publicatie ‘Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019’7

Verzoek van het lid Van Veldhoven (rapporteur) om een rondetafelgesprek over het EU-voorstel “Kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid”

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 9 april 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een rondetafelgesprek over het EU-voorstel “Kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid” - 2015Z06461

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over het EU-voorstel "Kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid” wordt gehonoreerd met dien verstande dat er naast de kansen ook naar de bedreigingen wordt gekeken. De fracties zullen via een emailprocedure worden verzocht om suggesties voor genodigden aan te leveren.

Verzoek van het lid Mulder om de brief met de onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingsrichtingen van de mobiele bereikbaarheid van 112 binnen één week (vóór 21 april) naar de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 9 april 2015. Verzoek van het lid Mulder om de brief met de onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingsrichtingen van de mobiele bereikbaarheid van 112 binnen één week (vóór 21 april) naar de Kamer te sturen. - 2015Z06433

Besluit: Het rapport is inmiddels ontvangen

Ondergrondse aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Ondergrondse aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen - 31574-37

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april 2015.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant op 7 april 2015.Rondvraag Economie en Innovatie

Beantwoording vragen commissie over het antwoord op vragen van de leden Leegte, De Liefde en Ziengs over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s, over het Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, over toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën, over ‘Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015’, en ‘over de reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het antwoord op vragen van de leden Leegte, De Liefde en Ziengs over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s, over het Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, over toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën, over ‘Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015’, en ‘over de reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied - 30196-306

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie op 9 april 2015.6

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Energieraad die op 15 en 16 april plaatsvindt in Riga, Letland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Energieraad die op 15 en 16 april plaatsvindt in Riga, Letland - 21501-33-538

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 april 2015 t.v.v. de Energieraad op 15 en 16 april 2015.

Informatie over grootschalige stroomuitval in de regio Noord-Holland en Flevoland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2015. Informatie over grootschalige stroomuitval in de regio Noord-Holland en Flevoland - 29023-183

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april 2015.

Voortgang windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 april 2015. Voortgang windenergie op land en reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over het windmolenbesluit Veenkoloniën - 33612-49

Besluit: Reeds betrokken bij het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april 2015.

Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder en van de motie van de leden Mei Li Vos en Ziengs en toezegging over duurzaam inkopen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 april 2015. Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder en van de motie van de leden Mei Li Vos en Ziengs en toezegging over duurzaam inkopen - 30196-307

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering dat wordt ingepland op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur
Besluit: Het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie zal worden ingepland op donderdag 11 juni 14.30 tot 16.30 uur5

Oprichting van een Achtergestelde Leningenfonds en een Bedrijfsleningenfonds door de Nederlandse Investeringsinstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 april 2015. Oprichting van een Achtergestelde Leningenfonds en een Bedrijfsleningenfonds door de Nederlandse Investeringsinstelling - 32637-175

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering dat wordt ingepland op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur

Voortgang versterking van zelfregulering franchisesector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Voortgang versterking van zelfregulering franchisesector - 31311-149

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering dat wordt ingepland op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur

Uitstel toezending SER-advies inzake sociaal ondernemerschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Uitstel toezending SER-advies inzake sociaal ondernemerschap - 32637-174

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2015. Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-89

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering dat wordt ingepland op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur
Besluit: Tijdens het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering kan het onderwerp 'retail' desgewenst aan de orde worden gesteld
Gerelateerde kamerstukken: 32440-89

Toezeggingen inzake arbeidsovereenkomsten en nettokostensystematiek op de postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 maart 2015. Toezeggingen inzake arbeidsovereenkomsten en nettokostensystematiek op de postmarkt - 34024-25

Besluit: Agenderen voor het AO Postmarkt dat ingepland wordt op donderdag 11 juni van 17.30 tot 19.30 uur
Gerelateerde kamerstukken: 34024-25

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 april 2015. Nota van wijziging - 34089-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34089-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34089-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34089-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2014. Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) - 34089

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 - 29023-185

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen verzamel algemeen overleg Energie.

Uitstel reactie m.b.t. het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015 over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 april 2015. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden - 32849-36

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.3

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de plannen van het bedrijf Tulip Oil voor gaswinning op of nabij Terschelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de plannen van het bedrijf Tulip Oil voor gaswinning op of nabij Terschelling - 29684-122

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en SDE+op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015, over de import van Russisch gas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015, over de import van Russisch gas - 29023-184

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het OVV rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

Kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-143

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op woensdag 15 april te 16.00 uur
Besluit: Conform het voorstel van de leden Bosman (VVD) en Van Tongeren (GL) (zie agendapunt 30) zal op dinsdag 21 april van 18.00 tot 21.15 uur een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het aanleveren van suggesties voor genodigden is vastgesteld op woensdag 15 april te 16.00 uur
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat OVV rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over de kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over de mislukte kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord - 30196-304

Besluit: Betrekken bij het plenaire dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord.
Besluit: Inbreng feitelijke vragen Energie en SDE+ vaststellen op 23 april 2015 om 14.00 uur.2
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en SDE+op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om in aanvulling op deze brief de Kamer te informeren wat het kost om kolencentrales eerder te sluiten.

Fiche: Mededeling Energie Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2015. Fiche: Mededeling Energie Unie - 22112-1952

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie-Unie op 16 april 2015 van 10.30 tot 12.00 uur.

Europese mededeling inzake 10% interconnectie elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Reactie over de mededeling Europese Commissie inzake het bereiken van streefcijfer 10% interconnectie elektriciteit - 21501-20-968

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie-Unie op 16 april 2015 van 10.30 tot 12.00 uur. Dit overleg zal worden gevoerd met de minister van Economische Zaken.

Stand van zaken mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2015. Stand van zaken mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning - 32849-35

Besluit: Inbreng feitelijke vragen Energie en SDE+ vaststellen op 23 april 2015 om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en SDE+op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Voor de eerstvolgende procedurevergadering zal een voorstel komen ten aanzien van de mogelijkheid om twee keer per jaar een algemeen overleg Mijnbouw te plannen.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van het energieartikel (Kamerstuk 30 991 nr. 17)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 maart 2015. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van het energieartikel - 30991-20

Besluit: Inbreng feitelijke vragen Energie en SDE+ vaststellen op 23 april 2015 om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en SDE+op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

Tijdlijn besluitvorming Pallas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2015. Tijdlijn besluitvorming Pallas - 33626-4

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kernreactor in Petten.

Uitnodiging NAG voor bezoek aan Paris Air Show 2015 d.d. 15 t/m 21 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Netherlands Aerospace Group (NAG) te Zoetermeer - 7 april 2015. Uitnodiging NAG voor bezoek aan Paris Air Show 2015 d.d. 15 t/m 21 juni 2015 - 2015Z06394

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.