Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 december 2015

Gepubliceerd: 9 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A0160110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=08f65641-c959-4335-be9a-5d1c621005b6&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%208%20december%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34275, 32163, 29544, 34352, 24515, 29544, 28719, 34083, 33566, 29544, 29544, 33566, 29544, 34351, 29544, 25883, 31322, 32824, 19637, 34256, 31322, 33566, 29407, 33566, 34227

Inhoud


Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over zelfbeschikking in de praktijk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 9 december 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over zelfbeschikking in de praktijk - 2015Z23993

Besluit: Aangehouden tot een volgende procedurevergadering.
Noot: •De leden Yucel (PvdA) en Karabulut (SO) zullen een uitgewerkt voorstel indienen voor een mogelijk rondetafelgesprek over zelfbeschikking in de praktijkAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek om reactie van de staatssecretaris van SZW op de rechterlijke uitspraak dat de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht is

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 9 december 2015. Verzoek om reactie van de staatssecretaris van SZW op de rechterlijke uitspraak dat de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht is - 2015Z23978

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Staatssecertaris verzoeken de reactie vóór de volgende procedurevergadering toe te zenden.9

Verzoek namens minister VenJ ten aanzien van het AO preventie radicalisering op 10 december 2015.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 december 2015. Verzoek namens minister VenJ t.a.v. woordvoerderschap bij AO preventie radicalisering op 10 december 2015 - 2015Z23490

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Het algemeen overleg over preventie radicalisering op 10 december 2015 wordt gevoerd met de minister van SZW. De minister van SZW voert ook het woord namens de minister van V&J.•De geagendeerde brief over onderzoeken quickscan gemeenten en triggerfactoren radicalisering, d.d. 12 oktober 2015 (29754-323) kan desgewenst ook worden betrokken bij het algemeen overleg van de commissie V&J met de minister van V&J over terrorismebestrijding op 9 december 2015.Rondvraag

Verslag werkbezoek Engeland en Duitsland 18 - 22 oktober 2015.

Zaak: Stafnotitie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.I. van der Burg (VVD) - 3 december 2015. Verslag werkbezoek Engeland en Duitsland 18 - 20 oktober 2015 - 2015Z23488

Besluit: Verslag vaststellen

Reactie Stichting Pensioenbehoud met betrekking tot toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenaanspraken, aan handvest van de EU

Zaak: Brief derden - Stichting Pensioenbehoud te Veenendaal - 13 november 2015. Reactie Stichting Pensioenbehoud m.b.t. toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenaanspraken, aan handvest van de EU - 2015Z21570

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering met een toelichting van het lid Krol (50PLUS).
Noot: •Aangehouden in de procedurevergadering van 24 november 2015 en 8 december 2015.

Verzoek om de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten instellen naar de omvang en oorzaken van de achterstanden bij het UWV8

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 27 november 2015. Verzoek om de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten instellen naar de omvang en oorzaken van de achterstanden bij het UWV - 2015Z22901

Besluit: Agendapunt wordt ingetrokken

Planning algemeen overleg over de hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 25 november 2015. Planning algemeen overleg over de hoofdlijnen herziening pensioenstelsel - 2015Z22546

Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken wanneer de toegezegde planningsbrief en haar reactie op het vervolgadvies SER over pensioenstelsel zullen worden toegezonden. Bij de SER zal nogmaals worden geïnformeerd of er een preciezere datum is te geven omtrent de publicatie van het rapport.
Noot: •Aangehouden in procedurevergadering van 24 november 2015 in verband met informatie over verwachte publicatiedatum vervolgadvies SER over pensioenstelsel. Ambtelijk is inmiddels vernomen dat het advies niet voor het voorjaar 2016 wordt verwacht.•Het algemeen overleg over hoofdlijnen herziening pensioenstelsel op 20 januari 2016, 13.00-17.00 uur, wordt uitgesteld tot nadere informatie omtrent de planning van diverse stukken is ontvangen.

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2015 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2015 in Brussel - 21501-31-389

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven van overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg (Kamerstuk 34 300 XV, nr. 80) dat de capaciteit van de Inspectie SZW uitbreidt, zodat de controle op schijnconstructies en arbeidsmarktfraude wordt geïntensiveerd7

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 december 2015. Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg (Kamerstuk 34 300 XV, nr. 80) dat de capaciteit van de Inspectie SZW uitbreidt, zodat de controle op schijnconstructies en arbeidsmarktfraude wordt geïntensiveerd - 2015Z23484

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Begroting SZW 2016Europese aangelegenheden

Schriftelijke antwoorden, gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2015. Schriftelijke antwoorden, gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016 - 2015Z23281

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Nota van wijziging - 34300-XV-15

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Stemmingen over het de Begroting SZW 2016 hebben op 3 december 2015 plaatsgevonden.

34275 Tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 november 2015. Tweede nota van wijziging - 34275-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Stemmingen over het wetsvoorstel hebben plaatsgevonden op 26 november 2015.

Opvolgende cijfermatige ontwikkelingen betreffende de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) inclusief een toelichting op de realisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Opvolgende cijfermatige ontwikkelingen betreffende de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) inclusief een toelichting op de realisaties - 32163-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoering toezeggingen pensioencommunicatie en uniformering begrip partner

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 november 2015.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 201

Maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak - 29544-675

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet

Eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet - 34352-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet

Toezeggingen armoede- en schuldenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Toezeggingen armoede- en schuldenbeleid - 24515-322

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201
Noot: •algemeen overleg plannen in maart/april 2016

Aanbieding Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Aanbieding Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak - 29544-672

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de Participatiewet

Stand van zaken inzake het project ‘Mensenwerk’, ter bevordering van participatie van mensen met psychische aandoeningen en reactie op de motie van de leden Ulenbelt en Karabulut over de positie van mensen met psychische klachten (Kamerstuk 30 545, nr. 153)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Stand van zaken inzake het project ‘Mensenwerk’, ter bevordering van participatie van mensen met psychische aandoeningen en reactie op de motie van de leden Ulenbelt en Karabulut over de positie van mensen met psychische klachten - 28719-95

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de Participatiewet
Noot: •Algemeen overleg plannen in februari/maart 2016

Onderzoek pensioenfondsen n.a.v. motie Vermeij c.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 november 2015.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen.

Uitvoering motie Export AOW-uitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 november 2015. Uitvoering motie Export AOW-uitkeringen - 34083-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Bevallings- en vaderschapsverlof Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 november 2015. Bevallings- en vaderschapsverlof Caribisch Nederland - 34300-IV-29

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeid en zorg.

Antwoorden op vragen van de commissie over de hoofdlijnenbrief vervolg sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de hoofdlijnenbrief vervolg sectorplannen - 33566-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2016Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op inhoudingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op inhoudingen - 2015Z23046

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2016
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 201

Reactie op het rapport “Werken aan de robotsamenleving” van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Reactie op het rapport “Werken aan de robotsamenleving” van het Rathenau Instituut - 29544-676

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over robotisering
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen

Aanpak langdurige werkloosheid ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Aanpak langdurige werkloosheid ouderen - 29544-677

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 20164
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 201

Doorstart naar nieuw werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Doorstart naar nieuw werk - 33566-86

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-674

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2016

Opzet evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz) en eerste beeld invoering Wwz

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Opzet evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz) en eerste beeld invoering Wwz - 34351-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Wet werk en zekerheid (Wwz).
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen•Door het lid Mulder zal mogelijk nog een voorstel voor een rondetafelgesprek worden ingediend ter bespreking in een volgende procedurevergadering.

Voortgang loondoorbetaling bij ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Voortgang loondoorbetaling bij ziekte - 29544-673

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte op 14 januari 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

Aanbieding drie rapporten inzake arbeidsgerelateerde zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Aanbieding drie rapporten inzake arbeidsgerelateerde zorg - 25883-266

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte op 14 januari 2016.

Stand van zaken over de uitvoering van de motie Yücel/Tellegen en concrete voorstellen voor Kindcentra 2020

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Stand van zaken over de uitvoering van de motie Yücel/Tellegen en concrete voorstellen voor Kindcentra 2020 - 31322-287

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

Invoering van het instrument participatieverklaring voor nieuwkomers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Invoering van het instrument participatieverklaring voor nieuwkomers - 32824-115

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Integratieonderwerpen
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na kerstreces

Integratie en participatie van vergunninghouders

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Integratie en participatie van vergunninghouders - 19637-2085

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over Integratieonderwerpen
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na kerstreces

Aanbieding jubileumboek 125 jaar Rijkstoezicht op de Arbeid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2015. Aanbieding jubileumboek 125 jaar Rijkstoezicht op de Arbeid - 2015Z22559

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 26 november 2015. Verzoek om de onderzoeksopdracht van het onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's), zoals verwoord in de brief van de minister van SZW, d.d. 25 november 2015 (2015Z22540), voor het kerstreces aan de Kamer te zenden - 2015Z22674

Besluit: Verzoek honoreren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2015. Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) - 34256-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 2016.

Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 november 2015. Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang - 31322-286

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

Afronding Sociaal Akkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 november 2015. Afronding Sociaal Akkoord - 33566-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2016.2

Aanbieding SCP-rapport Roemenen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 november 2015. Aanbieding SCP-rapport Roemenen in Nederland - 29407-205

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmigratie

Kabinetsreactie SER advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en werkloosheidswet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 november 2015. Kabinetsreactie SER advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en werkloosheidswet - 33566-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voor arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2016.
Noot: •Algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2015, 10.00-13.00 uur, wordt met een uur verlengd.•Ter bespreking in de volgende procedurevergadering een lijst met tot nu toe geagendeerde brieven voor dit algemeen overleg.

Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 december 2015. Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw - 34227-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 3 december 2015 te 14.00 uur
Noot: •Het behandelschema is door het Presidium vastgesteld;•Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 10 december 2015, uiterlijk voor 14.00 uur. De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van 15 t/m 17 december 2015 (week 51).

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 14 juli 2015. Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) - 34255

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2016 om 14.00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 november 2015. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering) - 34344

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2016 om 14.00 uur.
Noot: •Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2016•Aangehouden in procedurevergadering van 24 november