Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 november 2015

Gepubliceerd: 25 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A016005
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=facb8a1c-4557-45d4-ac11-8119d9d795a3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2024%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33972, 21501, 32043, 31322, 25883, 33566, 29544, 33566, 29544, 34320

Inhoud


Planning algemeen overleg over de hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 25 november 2015. Planning algemeen overleg over de hoofdlijnen herziening pensioenstelsel - 2015Z22546

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •Ambtelijk informeren naar verwachte publicatiedatum vervolgadvies SER over pensioenstelsel

Onderzoek pensioenfondsen naar aanleiding van motie Vermeij c.s. (33972-39)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 24 november 2015. Onderzoek pensioenfondsen naar aanleiding van motie Vermeij c.s. (33972-39) - 2015Z22444

Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken het gevraagde onderzoek hedenavond, 24 november 2015, toe te zenden
Noot: •De staatssecretaris van SZW is per brief op 5 november 2015 verzocht dit onderzoek zo spoedig mogelijk aan de Kamer toe te zenden zodat dit betrokken kan worden bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 26 november 201

Reactie PostNL n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Pakketbezorgers

Zaak: Brief derden - PostNL te Den Haag - 17 november 2015. Reactie PostNL n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Pakketbezorgers d.d. 10 september 2015 - 2015Z22074

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag

Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 13 november 2015. Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording - 2015Z21517

Besluit: De commissie benoemt als focusonderwerp: tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid (banenplannen/sectorplannen e.d.)
Noot: De commissie Financiën nodigt de overige vaste commissies uit om elk één commissie-specifiek focusonderwerp te benoemen voor de verantwoordingsstukken. De commissie Financiën zal dit onderwerp vervolgens onder de aandacht brengen van kabinet en Algemene Rekenkamer, zodat zij dit onderwerp extra aandacht kunnen geven in respectievelijk het jaarverslag en het rapport bij het jaarverslag over 2015.

Uitnodiging UWV voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - UWV te Amsterdam - 11 november 2015. Uitnodiging UWV voor werkbezoek - 2015Z21376

Besluit: Belangstelling voor een werkbezoek in 2016 via de email inventariseren

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 november 2015. Vaststelling EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie - 2015Z22199

Besluit: Prioriteiten van werkprogramma Europese Commissie vaststellen conform voorstelBrieven van overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 december 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2015. Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 december 2015 te Brussel - 21501-31-386

Besluit: In de procedurevergadering van 10 november jl. is besloten een schriftelijk overleg te voeren (inbrengdatum 25 november 2015 om 17.00 uur)

"Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners" (ter uitvoering van een van de aanbevelingen van het rapport Voorop in Europa)3

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 12 oktober 2015. Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners - 2015Z18933

Besluit: Ter informatie.

Verbetering indicatoren begroting SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 november 2015. Verbetering indicatoren begroting SZW - 34300-XV-12

Besluit: Betrokken bij het Begrotingsonderzoek SZW 2016 d.d. 18 november 2015. Europese aangelegenheden

Kabinetsreactie op het onderzoek over verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 november 2015. Kabinetsreactie op het onderzoek over verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 32043-291

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de algemene wet pensioenfonds (34320)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 26 november 2015.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noot: •Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds is aangemeld voor plenaire behandeling

Tweede Verzamelbrief van 2015 van oktober 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 november 2015. Tweede verzamelbrief gemeenten 2015 - 2015Z21468

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet

Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 november 2015. Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang - 31322-285

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in voorjaar 2016.

Bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2015.

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeid en zorg van 30 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2015. Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeid en zorg van 30 september 2015 - 25883-264

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeid en zorg

Voortgang van de sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 november 2015. Voortgang van de sectorplannen - 33566-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in het eerste kwartaal

Stand van zaken en de toekomst van de cao in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2015. Stand van zaken en de toekomst van de cao in Nederland - 29544-669

Besluit: Betrekken bij plenair debat over de toekomst van de CAO
Noot: •Debat aangevraagd door het lid Van Weyenberg tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari

Hoofdlijnen vervolg sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2015. Hoofdlijnen vervolg sectorplannen - 33566-83

Besluit: Inbreng schriftelijk overleg door middel van een e-mailprocedure vastgesteld op 18 november 2015 om 12.00 uur
Noot: •Minister van SZW is verzocht de vragen vóór de begrotingsbehandeling te beantwoorden.•Ambtelijk informeren wanneer de beantwoording van de vragen zal worden toegezonden.

Rapportage ‘Cao-afspraken 2014’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2015. Rapportage ‘Cao-afspraken 2014’ - 29544-668

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 november 2015. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2016. Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-XV-13

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW voor het jaar

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 november 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34320-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 oktober 2015. Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds - 34320

Besluit: Reeds door middel van een e-mailprocedure aangemeld voor plenaire behandeling