Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 november 2015

Gepubliceerd: 11 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A015998
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e5b53d93-57b1-40ae-8593-c9a9604fab0a&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2010%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30545, 33161, 30950, 33161, 28719, 24515, 26448, 24515, 32043, 32043, 32043, 25834, 29515, 29544, 29544, 26448, 32144, 30982, 30950

Inhoud


Verzoek Campagne Onderhuids tot aanbieding Maatschappelijk Akkoord Onderhuids over racisme en raciale discriminatie d.d. 17 november 2015.

Zaak: Brief derden - Campagne Onderhuids te Den Haag - 4 november 2015.

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

EU-Stafnotitie: EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 november 2015. EU-Stafnotitie: EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie - 2015Z20825

Besluit: Via emailprocedure een selectie van prioriteiten inventariseren

EU-Stafnotitie: Behandelvoorstel agenda Sociale Raad 7 december 2015.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 november 2015. EU-Stafnotitie: Behandelvoorstel agenda Sociale Raad 7 december 2015 - 2015Z20800

Besluit: Het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2015 op 3 december 2015 wordt omgezet in schriftelijk overleg

Uitkomsten van het bestuurlijk overleg integratie en werk op 12 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015. Uitkomsten van het bestuurlijk overleg integratie en werk op 12 oktober 2015 - 2015Z20045

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 29 oktober 2015.

Verdeling van de bijstandsbudgetten 2016 over gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 oktober 2015. Verdeling van de bijstandsbudgetten 2016 over gemeenten - 30545-192

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 oktober 2015.
Noot: •Adressanten reactie toezenden.

Toezeggingen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 oktober 2015. Toezeggingen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 33161-198

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 oktober 201

Beleidsreactie discriminatie en antisemitisme

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2015. Beleidsreactie discriminatie en antisemitisme - 30950-79

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 29 oktober 201

Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 oktober 2015. Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers - 33161-197

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Participatiewet op 29 oktober 201

Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Geldbelangen over ‘Pensioenknip en (verlenging) fiscaal acceptabele aankooptermijn pensioen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 november 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Geldbelangen over ‘Pensioenknip en (verlenging) fiscaal acceptabele aankooptermijn pensioen’ - 2015Z21027

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 26 november 2015. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Effectiviteit re-integratie en bevorderen professionele uitvoering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 november 2015. Effectiviteit re-integratie en bevorderen professionele uitvoering - 28719-94

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen4

Aanbieding onderzoek ‘Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 november 2015. Aanbieding onderzoek ‘Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden’ - 24515-320

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Reactie op vragen n.a.v. het algemeen overleg van 29 oktober 2015 over de indruk die de Raad voor de financiële verhoudingen gewekt heeft dat het nieuwe verdeelmodel door politieke druk te snel ingevoerd zou zijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 november 2015. Reactie op vragen n.a.v. het algemeen overleg van 29 oktober 2015 over de indruk die de Raad voor de financiële verhoudingen gewekt heeft dat het nieuwe verdeelmodel door politieke druk te snel ingevoerd zou zijn - 2015Z20835

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW 201

Onderzoek naar de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 november 2015. Onderzoek naar de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 2015Z20568

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320)

Openbaarheid onderzoek College Bescherming Persoonsgegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 november 2015. Openbaarheid onderzoeken die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verricht naar SUWInet - 26448-544

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

Reactie op de motie van het lid Voortman over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren (Kamerstuk 24515, nr. 314)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 november 2015. Reactie op de motie van het lid Voortman over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren - 24515-317

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de motie

Afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting van de Arbeid over indexatiedepots bij pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 oktober 2015. Afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting van de Arbeid over indexatiedepots bij pensioenfondsen - 32043-289

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 26 november 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320)3
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 augustus 2015. Aanbieding SCP-rapport 'Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid' - 32043-266

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over hoofdlijnen herziening pensioenstelsel op 20 januari 2016, 13.00-17.00 uur
Noot: •Aangehouden in procedurevergadering van 8 september 2015 tot na ontvangst van het voorstel van de Werkgroep woordvoerders pensioenen over rondetafelgesprek en tijdsplanning behandeling.•In procedurevergadering van 27 oktober 2015 is ingestemd met het voorstel rondetafelgesprek Toekomst pensioenstelsel op 23 november en 9 december 201

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 juli 2015. Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel - 32043-263

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over hoofdlijnen herziening pensioenstelsel op 20 januari 2016, 13.00-17.00 uur
Noot: •Aangehouden in procedurevergadering van 8 september 2015 tot na ontvangst van het voorstel van de Werkgroep woordvoerders pensioenen over rondetafelgesprek en tijdsplanning behandeling.•In procedurevergadering van 27 oktober 2015 is ingestemd met het voorstel rondetafelgesprek Toekomst pensioenstelsel op 23 november en 9 december 2015.

Tijdspad invoering grenswaarde asbest amfibolen en certificatieschema's

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 november 2015. Tijdspad invoering grenswaarde asbest amfibolen en certificatieschema's - 25834-102

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Noot: •Algemeen overleg plannenStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsreactie op de Actal rapportage “Regeldruk door Inkomenskoppelingen en Inkomensdrempels”2

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 november 2015. Kabinetsreactie op de Actal rapportage “Regeldruk door Inkomenskoppelingen en Inkomensdrempels” - 29515-370

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW 201

Doorrekening door het CPB over collectivisering van loondoorbetaling bij ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 november 2015. Reactie op de motie van het lid Voortman over onderzoeken van collectivisering van loondoorbetaling bij ziekte (Kamerstuk 29 544, nr. 633) - 29544-666

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in januari 201

Monitor Arbeidsmarkt van oktober 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 november 2015. Monitor Arbeidsmarkt oktober 2015 - 29544-655

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Stand van zaken handhaving en dienstverlening WIA door UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 oktober 2015. Stand van zaken handhaving en dienstverlening WIA door UWV - 26448-543

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over UWV-onderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (2 uur) plannen voor begrotingsbehandeling SZW

Reactie op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over het boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015. Reactie op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over het boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen (Wav) - 32144-26

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW

Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting van artikel 6 (Ziekte en zwangerschap) van de SZW-begroting (Kamerstuk 30 982, nr. 24)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van artikel 6 (Ziekte en zwangerschap) van de SZW-begroting - 30982-25

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW

Afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015. Afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) - 2015Z20063

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen.

Kabinetsreactie op de aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2015. Kabinetsreactie op de aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie - 30950-80

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 november 2015. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) - 34336

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 december 2015 te 14.00 uurStukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid