Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 oktober 2015

Gepubliceerd: 28 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A015989
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=858590f6-21a3-4524-8710-f9edbf1318e2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2027%20oktober%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 19637, 21501, 22112, 22112, 26448, 29544, 32043, 32043, 32043, 34083, 32043, 34117, 33818, 32716, 25883, 29754, 26448, 25883, 31311, 34327, 34275, 34275, 34273, 34273

Inhoud


Verzoek om brief over uitkomsten overleg met werkgevers, werknemers, gemeenten en vluchtelingenorganisaties over integratie van vluchtelingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 16 oktober 2015. Verzoek om brief over uitkomsten overleg met werkgevers, werknemers, gemeenten en vluchtelingenorganisaties over integratie van vluchtelingen - 2015Z19401

Besluit: Verzoek honorerenAd-hoc besluitvorming8

Verzoek toevoegen agendapunt aan algemeen overleg over integratieonderwerpen van 29 oktober 2015 en plannen van een algemeen overleg over radicalisering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 28 oktober 2015. Verzoek toevoegen agendapunt aan algemeen overleg over integratieonderwerpen van 29 oktober 2015 en plannen van een algemeen overleg over radicalisering - 2015Z19993

Besluit: Verzoeken gehonoreerd
Noot: •1) Antwoorden op vragen van de leden Karabulut (SP) en Potters (VVD) aan de minister van SZW over import van imams uit Marokko en Turkije en bondgenootschap met de Marokkaanse en Turkse overheid voor integratie en de-radicalisering (2015Z11221) geagendeerd voor het AO integratieonderwerpen op 29 oktober 2015.•2) Algemeen overleg (3 uur) over radicalisering plannen.

Verzoek om de toegezegde brief van minister SZW en staatssecretaris V&J over de aangehouden motie Sjoerdsma over taalcursussen in de noodopvang (19637-2055) vóór het AO integratieonderwerpen (29 oktober 2015) naar de Kamer te sturen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 26 oktober 2015. Verzoek om de toegezegde brief van minister SZW en staatssecretaris V&J over de aangehouden motie Sjoerdsma over taalcursussen in de noodopvang (19637-2055) vóór het AO integratieonderwerpen (29 oktober 2015) naar de Kamer te sturen. - 2015Z19748

Besluit: Brief van de staatssecretaris van V&J, mede namens de minister van SZW, over start integratie in opvanglocaties, d.d. 27 oktober 2015 (2015Z19864) desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 29 oktober 2015.

Voorstel rondetafelgesprek langdurige werkloosheid onder ouderen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 oktober 2015. Voorstel rondetafelgesprek langdurige werkloosheid onder ouderen - 2015Z19677

Besluit: Instemmen met datum en conceptprogramma rondetafelgesprek conform besprokene in procedurevergadering

Verzoek wetgevingsoverleg Integratie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 15 oktober 2015. Verzoek wetgevingsoverleg Integratie - 2015Z19315

Besluit: Verzoek niet honoreren7

Voorstel rondetafelgesprek Toekomst pensioenstelsel

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 oktober 2015. Voorstel rondetafelgesprek Toekomst pensioenstelsel - 2015Z19308

Besluit: Instemmen met het voorstel rondetafelgesprek Toekomst pensioenstelsel
Besluit: Algemeen overleg (4 uur) plannen over de hoofdlijnenbrief herziening pensioenstelsel in januari 201

Verzoek Fit for Work platform tot aanbieding Fit for Work manifest d.d. 12 november 2015.

Zaak: Brief derden - Fit for Work te Amersfoort - 8 oktober 2015. Verzoek Fit for Work platform tot aanbieding Fit for Work manifest d.d. 12 november 2015 - 2015Z18781

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek om reactie minister SZW over uitspraak Hoge Raad t.a.v. kinderalimentatie n.a.v. wijzigingen in kindregelingen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 9 oktober 2015. Verzoek om reactie minister SZW over uitspraak Hoge Raad t.a.v. kinderalimentatie n.a.v. wijzigingen in kindregelingen. - 2015Z18774

Besluit: Verzoek honoreren

Aanbieding verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 5 oktober 2015 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015. Aanbieding verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 5 oktober 2015 te Luxemburg - 21501-31-385

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2015 op 3 december 2015.

Fiche: Aanbeveling Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 oktober 2015. Fiche: Aanbeveling Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt - 22112-2006

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2015 op 3 december 2015.

Voortgangsrapportage EU-rapporteurs arbo

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.W.M. Kerstens (PvdA) - 21 oktober 2015. Notitie van de leden Kerstens (PvdA) en Moors (VVD), rapporteurs EU Arbo: voortgangsrapportage naar aanleiding van EU-prioritering Werkprogramma EC - 2015Z19620

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Openbare raadpleging Europese Commissie coordinatie sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 oktober 2015. Openbare raadpleging Europese Commissie coordinatie sociale zekerheid - 22112-2005

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2015 op 3 december 2015.

UWV project IV-transitie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 oktober 2015. UWV project IV-transitie - 26448-541

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 8 oktober 2015. Europese aangelegenheden

Reactie op de Policy Brief Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid van het Centraal Planbureau (CPB)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 oktober 2015. Reactie op de Policy Brief Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid van het Centraal Planbureau (CPB) - 29544-653

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 7 oktober 201

Afschrift reactie brief van gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015. Afschrift reactie brief van gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 2015Z19592

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 29 oktober 2015.
Noot: •Adressant reactie toezenden.5

Uitkomsten verkenning mogelijkheid inzetten pensioen voor aflossing woningschuld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015. Uitkomsten verkenning mogelijkheid inzetten pensioen voor aflossing woningschuld - 32043-288

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Stand van zaken inzake pensioenknip

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2015. Stand van zaken inzake pensioenknip - 32043-286

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2015. Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan - 32043-287

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Uitbreiden en verlengen tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 oktober 2015. Uitbreiden en verlengen tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW - 34083-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Gerelateerde kamerstukken: 34083-17

Kabinetsreactie onderzoek "gevolgen lage rente en ufr voor financiële positie pensioenfondsen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 oktober 2015. Kabinetsreactie onderzoek "gevolgen lage rente en ufr voor financiële positie pensioenfondsen" - 32043-285

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Besluit: Staatssecretaris van SZW vragen om toezending van de uitkomst van het onderzoek derivaten voorafgaand aan het algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (3uur) plannen tweede helft november 2015

Aanbieding voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State inzake het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (Kamerstuk 34117, nr. 17)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 oktober 2015. Aanbieding voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State inzake het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken - 34117-37

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320)
Noot: •Zie tevens agendapunt
Gerelateerde kamerstukken: 34117-37

Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015. Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid - 33818-79

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleidStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde kamerstukken: 33818-79

Aantallen WGA-gerechtigden in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 oktober 2015. Aantallen WGA-gerechtigden in het buitenland - 32716-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 oktober 2015. Aanbieding van het rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten - 25883-262

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Aanbieding onderzoeken quickscan gemeenten en triggerfactoren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 oktober 2015. Aanbieding onderzoeken quickscan gemeenten en triggerfactoren radicalisering - 29754-323

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur) over preventie radicalisering
Noot: •Er zal ambtelijke afstemming plaatsvinden met vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in verband met mogelijke overlap van onderwerpen.•Minister van Veiligheid en Justitie wordt mogelijk voor dit overleg uitgenodigd.

Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 23 september 2015 over WW-daglonen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 oktober 2015. Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 23 september 2015 over WW-daglonen - 26448-542

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 oktober 2015. Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014 - 25883-261

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Onduidelijke werking nieuwe Wet werk en zekerheid in verband met een tweede baan

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 oktober 2015. Onduidelijke werking nieuwe Wet werk en zekerheid in verband met een tweede baan - 2015Z18212

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingbehandeling van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Aanbieding kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 oktober 2015. Aanbieding kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) - 31311-154

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 november 2015 te 14.00 uur
Noot: •Aangehouden in procedurevergadering van 6 oktober 2015.

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 oktober 2015. Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds - 34320

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 november 2015 te 14.00 uur
Besluit: (Onder voorbehoud) aanmelden voor plenaire behandelingStukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noot: •Betreft een novelle•Zie tevens agendapunt 16

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES - 34327-1

Besluit: Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel kinderbijslagvoorziening BES (34275)
Besluit: Via emailprocedure besluitvorming omtrent prioritaire behandeling2
Noot: •Betreft een voorhangprocedure; de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken (uiterlijk 18 november 2015) nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens één der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van het ontwerpbesluit bij wet wordt geregeld.

Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015. Nota van wijziging - 34275-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34275-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34275-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34275-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 september 2015. Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) - 34275

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 20 oktober 2015. Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) - 34325

Besluit: Ter informatie.
Noot: •Advies Raad van State en de reactie van de indiener daarop afwachten;•Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de indiener op dat advies reactie heeft gegeven.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015. Tweede nota van wijziging - 34273-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34273-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34273-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34273-7

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 september 2015. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) - 34273

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 oktober 2015. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34300-XV-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW
Besluit: Via email belangstelling voor een technische briefing door de Algemene Rekenkamer inventariseren