Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 september 2015

Gepubliceerd: 10 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A0159418
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=78758c7b-ba0b-4233-9c63-22a80443c574&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%208%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34242, 22112, 25883, 21501, 21501, 26642, 17050, 31322, 31322, 32043, 34008, 32043, 32043, 29544, 29544, 30545, 33863, 32043, 32043, 29544, 30545, 24515, 30545, 33928, 26448, 34195, 31322, 29544, 32824, 29544, 25883, 33695, 25834, 29544, 30982, 30982, 25883, 29544, 25883, 29544, 30012, 32716, 29861, 25883, 29544, 29544, 34036, 30012, 32824, 34273, 34195, 34194, 34000, 34052, 34052, 34052, 34052, 34052, 34052

Inhoud


Verzoek om reactie minister SZW op het CPB-rapport "Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 8 september 2015. Verzoek om reactie minister SZW op het CPB-rapport "Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid" - 2015Z16134

Besluit: Verzoek honorerenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 september 2015. Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies - 2015Z15654

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.17
Noot: Aangehouden worden de procedurebesluiten over de instrumenten ter behandeling van de rijksbegroting SZW 2016:•het al dan niet houden van een wetgevingsoverleg, zo ja welke thema's;•het aanwijzen van één of meer rapporteurs.•een briefing door de Algemene Rekenkamer: na ontvangst van de brieven van de Algemene Rekenkamer op 8 oktober, besluiten of hier behoefte aan is. De commissie besluit over het volgende instrument ter behandeling van de rijksbegroting SZW 2016:•inbrengtermijn voor de feitelijke vragen: 14 oktober 2015, 14.00 uur;Plenaire behandeling van de SZW-begroting vindt plaats in de week van 1 tot en met 3 decemberRondvraag

Verzoek om kabinetsreactie over het recent verschenen VN rapport racisme in Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 1 september 2015. Verzoek om kabinetsreactie over het recent verschenen VN rapport racisme in Nederland - 2015Z15477

Besluit: Verzoek honoreren

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 juni 2015. Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - 34242-1

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •De commissie OCW heeft in haar procedurevergadering van 3 september 2015 besloten de commissie SZW te verzoeken de behandeling over te nemen.

Toestemming deelname van de directeur-generaal Belastingdienst aan het rondetafelgesprek over de nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 augustus 2015. Toestemming deelname van de directeur-generaal Belastingdienst aan het rondetafelgesprek over de nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag - 2015Z15092

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming gesprek directeur-generaal over de nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015. Toestemming gesprek directeur-generaal over de nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag - 2015Z14918

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers op donderdag 10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 augustus 2015. Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers op donderdag 10 september 2015 - 2015Z14863

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de in juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst publieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de in juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst publieke sector - 34000-XVIII-26

Besluit: De commissie BiZa verzoeken de behandeling over te nemen (volgcie SZW).

Reactie op verzoek van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het werkbezoek aan Engeland en Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 juli 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het werkbezoek aan Engeland en Duitsland - 2015Z14193

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Interparlementaire Conferentie SZW te Luxemburg

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 3 september 2015. Interparlementaire Conferentie SZW d.d. 18 en 19 oktober 2015 te Luxemburg - 2015Z15712

Besluit: Belangstelling voor deelname door middel van e-mail inventariseren.

Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 24 augustus 2015. Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies - 2015Z14920

Besluit: De eventuele wens tot aanstelling van een EU-rapporteur wordt per onderwerp bezien
Noot: Met deze notitie worden alle Kamercommissies door het ambtelijke management geïnformeerd over de implementatie van het project “Voorop in Europa” (Kamerstuk 33936-1 en 2, hierna: VIE). Het rapport, dat dateert van mei 2014, beoogt het bewerkstelligen van meer grip door de Kamer op Europese voorstellen en processen.VIE beslaat 16 aanbevelingen, waarvan de consequenties in de bijlage worden besproken. De notitie in de bijlage wordt u op verzoek van de hoofden ter bespreking voorgelegd, met de volgende aandachtspunten:- op elke PV zal voortaan een overzicht van nieuwe EU-voorstellen worden geagendeerd; (NB gezien het beleidsdomein van de commissie SZW zal deze lijst naar verwachting beperkt zijn)- heeft uw commissie wens tot aanstelling van een vaste EU-rapporteur?

Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015. Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei - 22112-1985

Besluit: Desgewenst agenderen voor een Europees algemeen overleg ter bespreking met de voor de commissie relevante bewindsperso(o)nen.
Noot: •Met deze brief werkt de regering de toezeggingen uit gedaan tijdens het AO Informatievoorziening d.d. 20 mei jl. Zo wordt een vaste structuur van de geannoteerde agenda's voorgesteld met onder meer informatie over de positie van het Europees Parlement en het krachtenveld in de onderhandelingen. Alle ministeries zijn zich er volgens de brief van bewust dat zij in verslagen van Raden, waar mogelijk en relevant, nadrukkelijker duiding dienen te geven aan de uitkomst van onderhandelingen over door de Kamer aangemerkte prioritaire EU-dossiers, waaronder een appreciatie van het bereikte akkoord afgezet tegen de Nederlandse inzet. Ten aanzien van de toezegging om periodiek te rapporteren over langlopende EU-dossiers met een duidelijk tijdpad stelt hij dat dit bij voorkeur wordt ingepast in de bredere tijdens het in het geval van een behandelvoorbehoud vereiste AO met de betreffende bewindspersoon te maken afspraken. De minister geeft aan dat op verzoek zogenaamde restreint-documenten vertrouwelijk ter inzage kunnen worden gelegd bij de griffie. Bij de behandeling van deze documenten geldt strikte geheimhouding: in geen geval mag hier in het openbaar naar worden verwezen of uit geciteerd. Ten aanzien van de informatievoorziening over triloog-onderhandelingen geldt dat het BNC-fiche voor het kabinet leidend is. Zodra het kabinet buiten de gedeelde Nederlandse inzet gaat of aan ziet komen dat dit het geval kan zijn, is nader overleg met uw Kamer nodig. Het kabinet komt dan bij u terug. Dit kan via de reguliere briefwisselingen (geannoteerde agenda’s,

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A. Vahdatzade - 25 juni 2015. Vergelijking aanwezigheid Tweede Kamerleden en Kamerleden van andere nationale Kamers bij interparlementare bijeenkomsten - 2015Z12644

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 24 juni 2015. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg - 2015Z12308

Besluit: Ter informatie.
Noot: •De data van deze conferenties worden zodra deze bekend zijn geagendeerd als commissieactiviteit en de betreffende conferentieprogramma's worden na ontvangst in de commissie SZW besproken. Dit ten behoeve van een actieve delegatie-inbreng vanuit de Kamer, mede met het oog op de voorbereiding van het aankomende Nederlandse EU-voorzitterschap. De IPC SZW d.d. 19 oktober 2015 is inmiddels in Parlis opgenomen. Zodra het programma bekend is wordt deelname geïnventariseerd.

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 1 september 2015. Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU - 2015Z15429

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De mogelijkheid bestaat voor individuele fracties om aan deze raadpleging deel te nemen.

Behandelvoorstel agenda Sociale Raad

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 1 september 2015. Behandelvoorstel agenda Sociale Raad - 2015Z15427

Besluit: Het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 oktober 2015 op 1 oktober 2015 zal doorgang vinden
Noot: •Ter vergadering ligt een concept-agenda op basis waarvan u kunt besluiten om het algemeen overleg d.d. 1 oktober 2015 door te laten gaan dan wel deze om te zetten in een schriftelijk overleg.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie over Europees Arbo Aquis

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie over Europees Arbo Aquis - 25883-257

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 16-17 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015. Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 16-17 juli 2015 - 21501-31-380

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 oktober 2015 d.d. 1 oktober 2015.

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC (16-17 juli 2015)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 juli 2015. Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC (16-17 juli 2015) - 21501-31-377

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 oktober 2015 d.d. 1 oktober 2015.

ESF-dossier Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2015. ESF-dossier Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG) - 26642-134

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Staatssecretaris van SZW vragen wanneer de voortgangsrapprtage ESF zal worden toegezonden
Noot: •De staatssecretaris geeft aan dat zij in de kort na het zomerreces te verschijnen voortgangsrapportage ESF de Kamer nader zal informeren

Recente ontwikkelingen rond de kinderopvanginstelling De Parel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juli 2015. Recente ontwikkelingen rond de kinderopvanginstelling De Parel - 17050-517

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over kinderopvang d.d. 9 september 2015.
Noot: •reeds besloten in de e-mailprocedure d.d. 3 september 2015.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2015. Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap - 31322-279

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over kinderopvang d.d. 9 september 2015.
Noot: •reeds besloten in de e-mailprocedure d.d. 3 september 2015.

Het Nieuwe Toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2015. Het Nieuwe Toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit in de kinderopvang - 31322-280

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over kinderopvang d.d. 9 september 2015.
Noot: •reeds besloten in de e-mailprocedure d.d. 3 september 2015.

Aankondiging internetconsultatie inzake het concept voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2015. Aankondiging internetconsultatie inzake het concept voorstel van Wet variabele pensioenuitkering - 32043-264

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen d.d. 3 september 201

Uitvoering van de moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2015. Uitvoering van de moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008) - 34008-34

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen d.d. 3 september 201

Aanbieding regeling Pensioenknip

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2015. Aanbieding regeling Pensioenknip - 32043-262

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen d.d. 3

Besluit DNB over ultimate forward rate voor pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 juli 2015. Besluit DNB over ultimate forward rate voor pensioenfondsen - 32043-265

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen d.d. 3 september 201

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief eerste tussentijdse meting banenafspraak (Kamerstuk 29 544, nr. 640)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de brief eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-651

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de ParticipatiewetReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitstel reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de brief “resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 september 2015. Uitstel beantwoording vragen commissie over de resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-644

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bekendmaking gecorrigeerde bijstandsbudgetten 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 juli 2015. Bekendmaking gecorrigeerde bijstandsbudgetten 2015 - 30545-186

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet

Onderzoek gepensioneerden in besturen beroepspensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2015. Onderzoek gepensioneerden in besturen beroepspensioenfondsen - 33863-33

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 28 januari 2015. Verzoek om hoorzitting na verschijnen van de "Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel" (mei 2015) - 2015Z01362

Besluit: Een werkgroep bestaande uit de woordvoerders pensioenen komt met een
Noot: •In de procedurevergadering van 10 februari 2015 is besloten een rondetafelgesprek te houden na het verschijnen van de Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 augustus 2015. Aanbieding SCP-rapport 'Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid' - 32043-266

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
Noot: •Na ontvangst van het voorstel van de Werkgroep woordvoerders pensioenen over rondetafelgesprek en tijdsplanning behandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 juli 2015. Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel - 32043-263

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
Noot: •Na ontvangst van het voorstel van de Werkgroep woordvoerders pensioenen over rondetafelgesprek en tijdsplanning behandeling

Resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juli 2015. Resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-640

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet
Besluit: Inbrengdatum ten behoeve van schriftelijk overleg is vastgesteld op 20 augustus 2015 (naar aanleiding van emailprocedure d.d. 17 augustus 2015)

Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg (Kamerstuk 30545, nr. 164) over gemeenten die de informatiebeveiliging van Suwinet niet op orde hebben

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2015. Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over gemeenten die de informatiebeveiliging van Suwinet niet op orde hebben - 30545-185

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen d.d. 8 oktober 201

Toezeggingen, gedaan tijdens het AO armoede- en schuldenbeleid van 25 maart 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2015. Toezeggingen, gedaan tijdens het AO armoede- en schuldenbeleid van 25 maart 2015 - 24515-310

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid d.d. 24 september 201

Doorrekening onjuistheden CBS-data verdeelmodel bijstand 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2015. Doorrekening onjuistheden CBS-data verdeelmodel bijstand 2015 - 30545-1769

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet
Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken voor het algemeen overleg Participatiewet te berichten wanneer het nieuwe verdeelmodel bijstandsbudget (voor het jaar 2016) naar de Kamer zal worden gezonden, alsmede daarbij een reactie te geven op het rapport van de Raad voor de financiële verhoudingen
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na herfstreces
Noot: •Gesprek plannen met de Raad financiële verhoudingen.

Inkoop AOW door reeds eerder verplicht verzekerden, voortzettingsregelingen AOW/Anw en kinderen van expats

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2015. Inkoop AOW door reeds eerder verplicht verzekerden, voortzettingsregelingen AOW/Anw en kinderen van expats - 33928-20

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Reactie op het aanvalsplan beveiliging Suwinet en beoordeling doelgroep banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2015. Reactie op het aanvalsplan beveiliging Suwinet en beoordeling doelgroep banenafspraak - 26448-537

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen d.d. 8 oktober 201

Reactie op een vraag van het lid Pieter Heerma, gesteld tijdens het debat op 2 september 2015 over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (Kamerstuk 34 195)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 september 2015. Reactie op een vraag van het lid Pieter Heerma, gesteld tijdens het debat op 2 september 2015, over het niet langer nodig zijn dat een medewerker in de kinderopvang die voor verschillende kinderopvangorganisaties gaat werken steeds een actuele verklaring omtrent het gedrag (VOG) op naam van de desbetreffende organisatie zal moeten hebben - 34195-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemmingen over het wetsvoorstelStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen (Kamerstuk 34 200 XV, nr. 11)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 september 2015. Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen (Kamerstuk 34 200 XV, nr. 11) - 34000-XV-63

Besluit: Betrekken bij de mogelijke briefing van de Algemene Rekenkamer over de begroting SZW 201

Verzamelbrief Kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 september 2015. Verzamelbrief Kinderopvang - 31322-281

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang d.d. 9 september 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2015, over de CPB Policy Brief ‘Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 september 2015. Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2015, over de CPB Policy Brief ‘Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen’ - 29544-650

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en/of het aangevraagde plenaire debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 september 2015. Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015 - 32824-105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen d.d. 29 oktober 201

Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 september 2015. Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-649

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Arbeid en zorg en een reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma over vaderschapsverlof

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 augustus 2015. Arbeid en zorg en een reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma over vaderschapsverlof - 25883-258

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeid en zorg op 30 september 201

Onderzoek 'werknemers en insolventie'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 augustus 2015. Onderzoek 'werknemers en insolventie' - 33695-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over medezeggenschap d.d. 24 september 201

Aanbieding van de Sectorrapportage Asbest 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015. Aanbieding van de Sectorrapportage Asbest 2015 - 25834-1017

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Reactie op het artikel uit de Volkskrant van 25 juni 2015, ‘Baan en salaris van laagbetaalde steeds onzekerder’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015. Reactie op het artikel uit de Volkskrant van 25 juni 2015, ‘Baan en salaris van laagbetaalde steeds onzekerder’ - 29544-643

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van het CNV van 16 juli 2015 over de wijzigingen in de wijze waarop het WW-dagloon wordt vastgesteld

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 augustus 2015. Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van het CNV van 16 juli 2015 over de wijzigingen in de wijze waarop het WW-dagloon wordt vastgesteld - 2015Z14764

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WW-dagloon
Noot: •AO (2 uur) plannen in week 39 (na ontvangst van de brief van de minister van SZW over dagloon-WW).

Toestemming voor deelname van een deskundige van de Inspectie SZW aan het rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers op donderdag 10 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015. Toestemming voor deelname van een deskundige van de Inspectie SZW aan het rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers op donderdag 10 september 2015 - 2015Z14635

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) over het verzoek om een afspraak n.a.v. TRSO traject

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) over het verzoek om een afspraak n.a.v. TRSO traject - 2015Z14638

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 29 oktober 2015.
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Opzet Beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 1 september 2015. Opzet beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW (30982-22) - 2015Z15463

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de opzet beleidsdoorlichting artikel 5 werkloosheidswet en IOW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015. Opzet Beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW - 30982-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 september 2015 te 14.00 uur6
Noot: •Conform advies bijgevoegde BOR-notitie.

Voortgang programma duurzame inzetbaarheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 juli 2015. Voortgang programma duurzame inzetbaarheid - 25883-256

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Kanker en Werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juli 2015. Kanker en Werk - 29544-642

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid d.d. 7 oktober 201

Een ketenaanpak voor gezond en veilig werken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2015. Een ketenaanpak voor gezond en veilig werken - 25883-254

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Stand van zaken uitzendsector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2015. Stand van zaken uitzendsector - 29544-641

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. inzake intersectorale scholing en individuele scholingsbudgetten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2015. Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. inzake intersectorale scholing en individuele scholingsbudgetten (Kamerstuk 34000 XV, nr. 32) - 30012-54

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Verdiepingsonderzoek WGA 80-100

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2015. Verdiepingsonderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden (WGA 80-100) - 32716-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid d.d. 7 oktober 201

Invoering van een minimumloon in Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2015. Invoering van een minimumloon in Duitsland - 29861-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie op 23 september 2015.

Aanbieding rapport 'Evaluatie adviestrajecten problematisch ziekteverzuim'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2015. Aanbieding rapport 'Evaluatie adviestrajecten problematisch ziekteverzuim' - 25883-253

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Minister van SZW vragen wanneer de (toegezegde) brief over loondoorbetaling bij ziekte zal worden toegezonden
Noot: •Brief agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 7 oktober 2015 of voor het nog te plannen algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte

Toezeggingen, gedaan tijdens het AO loondoorbetaling over oa brandweervrijwilligers en politievrijwilligers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2015. Toezeggingen, gedaan tijdens het AO loondoorbetaling over oa brandweervrijwilligers en politievrijwilligers - 29544-637

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte

Reactie op de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter De Boer over uitkeringsgerechtigden en de inzet van arbeidsbeperkten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2015. Reactie op de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter De Boer over uitkeringsgerechtigden en de inzet van arbeidsbeperkten - 29544-638

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet.

Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg (Kamerstuk 34036, nr. 16) over geen afspraken in cao's over het gebruik van bepaalde voorbeeldovereenkomsten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2015. Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over geen afspraken in cao's over het gebruik van bepaalde voorbeeldovereenkomsten - 34036-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en/of het plenair debat over de toekomst van de CAO

Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 over de Voorjaarsnota en Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2015.

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij begrotingsbehandeling SZW 2016.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Vermeij en Lucas inzake verkenning inzetbaarheid en scholingsbehoefte werknemers en bedrijven in de Scandinavische landen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2015. Reactie op de aangenomen motie van de leden Vermeij en Lucas inzake verkenning inzetbaarheid en scholingsbehoefte werknemers en bedrijven in de Scandinavische landen - 30012-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •algemeen overleg plannen (3 uur) voor herfstreces

Onderzoeksrapport cognitieve test vragenlijst onderzoek moslimjongeren Forum / Motivation

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2015. Onderzoeksrapport cognitieve test vragenlijst onderzoek moslimjongeren Forum/Motivaction - 32824-101

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Integratieonderwerpen d.d. 2 juli 201

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 september 2015. Nota van wijziging - 34273-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 september 2015. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) - 34273

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 september 2015 te 14.00 uur
Noot: •Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2016.

34195 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse kinderopvang

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 september 2015. Derde nota van wijziging - 34195-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Plenaire behandeling heeft op 2 september plaatsgevonden

34194 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werken inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 augustus 2015. Tweede nota van wijziging - 34194-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Wetsvoorstel reeds aangemeld voor plenaire behandeling3

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juli 2015. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches - 34256

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 september 2015 te 14.00 uur

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 14 juli 2015. Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) - 34255

Besluit: Ter informatie.
Noot: •Advies Raad van State en de reactie van de indiener daarop afwachten;•Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de indieners op dat advies hun reactie hebben gegeven.

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Besluit: De voorzitter van de commissie zal zich met de bewindspersonen verstaan inzake de tijdsplanning van de spoedeisende wetsvoorstellen;De minister en staatssecretaris zullen om een nader uitgewerkte planning van de spoedeisende wetsvoorstellen worden verzocht.
Noot: Op het terrein van SZW zijn volgens de regering de volgende wetsvoorstellen spoedeisend:Afhandeling gewenst vóór 20 oktober 2015 door de Tweede Kamer (uiterlijk 15 oktober in verband met herfstreces)•Wetsvoorstel ouderparticipatiecreches (34256) (status: ingediend op 15 juli 2015);•Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw (34227) (status: Verslag vastgesteld op 22 juli 2015): staatssecretaris van SZW rappelleren;•Verzamelwet SZW 2016 (status: nog niet ingediend);•Wijziging van de Participatiewet, de Zietewet, de Wet werk en inkomen naar

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2015. Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag - 34052-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 juni 2015. Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko - 34052-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 juni 2015. Betrekkingen tussen Nederland en Marokko - 34052-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” - 34052-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: •Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 17 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 september 2015. Informatie over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag - 34052-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Minister van SZW en Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer binnen twee weken een actualisatie te geven van de op 16 juni 2015 ontvangen brief van de minister van Buitenlandse Zaken (34 052-9)