Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 3 april 2015

Gepubliceerd: 8 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A01515
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e22187a5-f2ac-4f37-96ed-4559b09e0e8f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20BIZA%20-%203%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om AO Nationaal actieplan mensenrechtenn om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 8 april 2015. Verzoek om AO Nationaal actieplan mensenrechtenn om te zetten in een schriftelijk overleg - 2015Z06295

Besluit: Naar aanleiding van de reactie van de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zal het algemeen overleg Nationaal actieplan mensenrechten dat was voorzien voor woensdag 8 april a.s. tot nader order worden uitgesteld.Tijdens de procedurevergadering van uw commissie d.d. 16 april 2014 zal de verdere procedure en agendering worden besproken.