Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 juni 2015

Gepubliceerd: 3 juni 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010295
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8fc6a6a7-3dd3-4c3b-b395-46c387d4db2c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%202%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29453, 31490, 31490, 25268, 29659, 29453, 30196, 29453

Inhoud


Aanbieding concept Instellingbesluit Bureau ICT toetsing (BIT)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 mei 2015. Aanbieding concept Instellingbesluit Bureau ICT toetsing (BIT) - 2015Z09894

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk

Uitvoering van de motie Van Weyenberg c.s. over op welke wijze de Rijksoverheid handelt in de geest van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 mei 2015. Uitvoering van de motie Van Weyenberg c.s. over op welke wijze de Rijksoverheid handelt in de geest van de Wet werk en zekerheid (Wwz) - 2015Z09880

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk d.d. 3 juni 2015.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 juni 2015. Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-389

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg WSW in te plannen voor het zomerrreces (AO van 3 uur).

Uitstel reactie op de brief van de Stichting Werkorganisatie VKK-FDG aan minister van Economische Zaken m.b.t. toekomst vast internet op het platteland

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 mei 2015. Uitstel reactie op de brief van de Stichting Werkorganisatie VKK-FDG aan minister van Economische Zaken m.b.t. toekomst vast internet op het platteland - 2015Z09815

Besluit: De griffie informeert bij het ministerie wanneer de reactie van de minister op de brief van de Stichting Werkorganisatie VKK-FDG naar de Kamer gestuurd wordt. Tevens wordt nagegaan wannneer de reactie van de minister op vragen in het AO Krimp en bevolkingsdaling over dit onderwerp naar de Kamer wordt

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-XVIII

Besluit: Betrekken bij de inbreng feitelijke vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2015 d.d. 11 juni 2015 (deze datum is centraal vastgesteld).

Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2014

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, S. Vink - 27 mei 2015. BOR-notitie inzake Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014 - 2015Z09513

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng feitelijke vragen inzake de Slotwet, het Jaaverslag en het rapport resultaten Verantwoordingsonderzoek Wonen en Rijksdienst (32400-XVIII) d.d. 28 mei 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) - 34200-XVIII-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 mei 2015. Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014 - 34200-XVIII-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet Wonen en Rijksdienst 2014 - 34200-XVIII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Analyse en aanscherping beleid terugdringing ziekteverzuim rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 mei 2015. Analyse en aanscherping beleid terugdringing ziekteverzuim rijksoverheid - 31490-175

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk d.d. 3 juni 2015.Algemeen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 mei 2015. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014 - 31490-174

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk d.d. 3 juni 2015.2

Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo’s

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 mei 2015. Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo’s - 25268-113

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten d.d. 30 juni 2015.

Bezoldiging topfunctionarissen van woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 mei 2015. Bezoldiging topfunctionarissen van woningcorporaties - 2015Z09813

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg diverse onderwerpen op het terrein van wonen d.d. 11 juni 2015.Rijksdienst

Reactie op aangenomen moties inzake overcompensatie en de fusie tussen Habion en Woonzorg

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 mei 2015. Reactie op aangenomen moties inzake overcompensatie en de fusie tussen Habion en Woonzorg - 2015Z09755

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg diverse onderwerpen op het terrein van wonen d.d. 11 juni 2015.

Lijst van vragen en antwoorden over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van corporaties (Kamerstuk 29453, nr. 381)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 mei 2015. Lijst van vragen en antwoorden over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van corporaties (Kamerstuk 29453, nr. 381) - 2015Z09758

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Woningmarkt d.d. 4 juni 2015.

Antwoord op vragen van de commissie inzake Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 mei 2015. Antwoord op vragen van de commissie inzake Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf - 29659-138

Besluit: Datum inbreng aanvullende feitelijke vragen vaststellen op woensdag 9 juni 2015 te 14.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 19 mei jl. is besloten de brief aan te houden tot de procedurevergadering van 2 juni.

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat wooncomplex van corporatie Stadgenoot in Amsterdam huurhuizen verkoopt

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat wooncomplex van corporatie Stadgenoot in Amsterdam huurhuizen verkoopt - 29453-382

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Met Redenen Omkleed Advies en het Nationaal Energiebespaarfonds

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 mei 2015. Met Redenen Omkleed Advies en het Nationaal Energiebespaarfonds - 30196-313

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over energielabels d.d. 21 mei 2015.

Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2015 over gemaakte integriteitskwesties bij woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2015 over gemaakte integriteitskwesties bij woningcorporaties - 29453-383

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over integriteit woningcorporaties d.d. 28 mei 2015.