Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 mei 2015

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010275
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2d53ae0e-008d-4282-9d49-d57d7b98194a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%2019%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 33817, 28844, 31490, 31490, 29659, 31490, 32847, 32847, 29453

Inhoud


Statistieken commissieactiviteiten 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rondvraagpunt lid Karabulut over verhuurders in de fout met inkomensdata

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 23 april 2015. Rondvraagpunt lid Karabulut over verhuurders in de fout met inkomensdata - 2015Z07517

Besluit: De beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht "Verhuurders in de fout met inkomensdata “van de leden Monasch en Groot agenderen voor het algemeen overleg Diverse onderwerpen op het terrein van wonen d.d. 4 juni 2015.4

Reactie op de door de Provincie Drenthe gehanteerde berekening voor wat betreft huishoudensdaling in Oost-Drenthe

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2015. Reactie op de door de Provincie Drenthe gehanteerde berekening voor wat betreft huishoudensdaling in Oost-Drenthe - 2015Z08561

Besluit: Betrekken bij het VAO Bevolkingsdaling/Krimp op 20 mei 2015.Toegevoegde agendapuntenGeen agendapuntenRondvraag

Activiteiten van de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: Ter informatie.

Uitnodiging voor cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 (van 18.00 – 21.00 uur)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Ter informatie, overlaten aan individuele leden / fracties.

Verantwoordingsdebat en behandeling jaarverslagen 2014 en suppletoire begrotingswetten 2015

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) -22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: U kunt desgewenst kiezen voor: 1. een wetgevingsoverleg2. een technische briefing gegeven door de Algemene Rekenkamer3. rapporteurschapDe door het Presidium vastgestelde inbrengdata voor feitelijke vragenbetreffen

Intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het vervallen van de verplichte kabinetsreactie (Kamerstuk 33 817)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 mei 2015. Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel - 33817-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Algemeen
Gerelateerde kamerstukken: 33817-11

Uitkomst check integriteitsmanagement Rijk

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 mei 2015. Uitkomst check integriteitsmanagement Rijk - 28844-81

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Vervreemding en transformatie rijksvastgoed

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 april 2015. Vervreemding en transformatie rijksvastgoed - 31490-170

Besluit: Desgewenst) betrekken bij het VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed.2

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 mei 2015. Vervreemding en transformatie rijksvastgoed - 31490-173

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 mei 2015. Antwoord op vragen van de commissie inzake Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf - 29659-138

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezegging omvang inkoop Rijk

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 april 2015. Toezegging omvang inkoop Rijk - 31490-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 april 2015 over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang’

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 april 2015 over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang’ - 2015Z08563

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang’.Rijksdienst

Reactie op rapport 'Verkenning huursombenadering'

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2015. Reactie op rapport 'Verkenning huursombenadering' - 2015Z08562

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Problematiek serviceflats

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over de rol van projectontwikkelaars bij het opkopen van serviceflats - 32847-170

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de problematiek rond serviceflats.

Reactie op de motie van de leden Van der Linde en Monasch over een voorstel voor de omzetting van kantoren en zorgvastgoed naar woningen (Kamerstuk 34000 XVIII, nr. 19)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 mei 2015. Reactie op de motie van de leden Van der Linde en Monasch over een voorstel voor de omzetting van kantoren en zorgvastgoed naar woningen (Kamerstuk 34000 XVIII, nr. 19) - 32847-168

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt (diverse onderwerpen op het terrein van wonen) d.d. 4 juni 2015 .

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 februari 2015, over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van corporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 februari 2015, over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van corporaties - 29453-381

Besluit: In de e-mailprocedure van 29 april 2015 is besloten om deze brief bij het voortgezet algemeen overleg Staat van de Woningmarkt d.d. 28 mei a.s. en een feitelijke vragenronde te houden in het meireces.