Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010263
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9f5fcb0b-cd3a-4d19-9a03-bf8833ebefc8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%2021%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33326, 31490, 33436, 29407, 32757, 29453


Rondvraag lid Karabulut over verkoop woningen Stadgenoot

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 21 april 2015. Rondvraag lid Karabulut over verkoop woningen Stadgenoot - 2015Z07347

Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst wordt verzocht om een reactie op het artikel over Stadgenoot.

Informatie n.a.v. het debat over de fusie van Woonzorg Nederland en Habion

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 april 2015. Informatie n.a.v. het debat over de fusie van Woonzorg Nederland en Habion - 2015Z07221

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag

Reactie op 2 moties, ingediend tijdens het plenair debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (Kamerstuk 33 326 nrs. 15 en 19)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 april 2015. Reactie op 2 moties, ingediend tijdens het plenair debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid - 33326-22

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT.Algemeen

Vervreemding en transformatie rijksvastgoed

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 april 2015. Vervreemding en transformatie rijksvastgoed - 31490-170

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Het VAO zal na ontvangst van de brief worden gepland.

Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur op basis van een vergunning onder de Leegstandwet en antikraak

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 april 2015. Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur op basis van een vergunning onder de Leegstandwet en antikraak - 33436-42

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Woningmarkt.Rijksdienst
Gerelateerde kamerstukken: 33436-42

Voortgang van de huisvestingsafspraken met de bestuurders van de partijen van de Nationale Verklaring Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 april 2015. Voortgang van de huisvestingsafspraken met de bestuurders van de partijen van de Nationale Verklaring Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014 - 29407-201

Besluit: Aangekondigde nadere informatie (uitkomsten van bestuurlijk overleg en uitkomsten van brede meting onder leden van de koepels van de Nationale Verklaring, beide verwacht in het najaar) afwachten.

Voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 april 2015. Voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu - 32757-113

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving d.d. 20 mei 2015.

Antwoorden op de aanvullende vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake de Autoriteit woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 april 2015. Antwoorden op de aanvullende vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake de Autoriteit woningcorporaties - 29453-372

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 7 april 2015.