Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 april 2015

Gepubliceerd: 7 april 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010253
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=27f0b823-5cf0-4a7c-84a5-78440a2612cc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%207%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32847, 29453, 34000, 29453, 34120


BOR-notitie - Beleidsdoorlichting programma bevolkingsdaling

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, S. Vink - 3 april 2015. BOR-notitie - Beleidsdoorlichting programma bevolkingsdaling - 2015Z06090

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Bevolkingsdaling/krimp.
Noot: Het algemeen overleg Bevolkingsdaling/krimp wordt verschoven naar donderdag 16 april 2015 van 10.00-13.00 uur.Toegevoegde agendapuntenGeen agendapuntenRondvraagGeen agendapunten

Afwezigheid Kamerleden tijdens technische briefing

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) - 18 maart 2015. Afwezigheid Kamerleden tijdens technische briefing - 2015Z04821

Besluit: De leden van de commissie concluderen dat de opkomst bij technische briefings en gesprekken soms te wensen overlaat. De commissie herbevestigt de lijn dat voor technische briefings en gesprekken door de commissiestaf wordt geïnventariseerd hoeveel leden aanwezig zijn, opdat een minimum aantal van vier leden en een voorzitter wordt behaald. Wie zich heeft aangemeld, moet bij eventuele afmelding voor een vervanger zorgen.

BOR-notitie - Kabinetsreactie op eindrapport TC ICT

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 1 april 2015. BOR-notitie - Kabinetsreactie op eindrapport TC ICT - 2015Z05806

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over het rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de regering) d.d. 8 april a.s.Algemeen

Beantwoording vragen commissie over de positionering van de Autoriteit woningcorporaties, uitwerking moties en toezeggingen inzake toegelaten instellingen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de positionering van de Autoriteit woningcorporaties, uitwerking moties en toezeggingen inzake toegelaten instellingen - 2015Z06040

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over Woningcorporaties op 7 april 2015.2

BOR-notitie Verificatie analyse Prestatieafspraken

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Reekers - 2 april 2015. BOR-notitie Verificatie analyse Prestatieafspraken - 2015Z06038

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Woningcorporaties op 7 april 2015.

Reactie op de notitie over de eerste Staat van de Woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 april 2015. Reactie op de notitie over de eerste Staat van de Woningmarkt - 32847-165

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de tweede Staat van de Woningmarkt (in het najaar).
Besluit: BOR verzoeken een notitie op te stellen waarin wordt aangegeven in hoeverre wordt ingegaan op de in de notitie van de commissie Wonen en Rijksdienst gestelde vragen en de gevolgen voor (de informatiewaarde van) de tweede Staat van de Woningmarkt.
Noot: De griffier zal in overleg met het departement een notitie opstellen over de planning en samenhang van de (te verwachten) stukken inzake de (prestaties van) woniongcorporaties (prestatieafspraken, Jaarverslagen, sectorbeeld, Staat van de volkshuisvesting, e.d.).

Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 over de voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 over de voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion - 29453-371

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij (nog te plannen) plenair debat over voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion.

Antwoord op de vraag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over een verzoek van NV Betonagglomeraten Gubbels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Antwoord op de vraag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over een verzoek van NV Betonagglomeraten Gubbels inzake vervuiling in stapelblokken - 2015Z05657

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden over Beleidsdoorlichting programma bevolkingsdaling

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting programma bevolkingsdaling - 34000-55

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Bevolkingsdaling/Krimp op 16 april 2015.

Uitstel reactie op vragen van het lid Monasch en het lid Omtzigt inzake integriteitkwesties bij tussenpersonen van woningcorporaties en de afbouw van toezichtbeperkende clausules

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 maart 2015. Uitstel reactie op vragen van het lid Monasch en het lid Omtzigt inzake integriteitkwesties bij tussenpersonen van woningcorporaties en de afbouw van toezichtbeperkende clausules - 29453-370

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 maart 2015. Opzet van de beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst - 34120-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.