Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 december 2015

Gepubliceerd: 10 december 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010155
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d172b2ca-4480-411c-8eeb-6f4ad2245aef&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%208%20december%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34228, 34228, 34228, 34293, 34357, 34293, 32156, 34293, 34293, 29659, 32847, 19637, 32847, 31757, 34120

Inhoud


Rondvraagpunt lid Bashir met verzoek om rapport ‘Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland’ en kabinetsreactie daarop aan minister WR te vragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 3 december 2015. Rondvraagpunt lid Bashir met verzoek om rapport ‘Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland’ en kabinetsreactie daarop aan minister WR te vragen - 2015Z23534

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op motie van het lid Van Vliet over het mogelijk maken van experimenten in krimpgebieden (Kamerstuk 34 300 XVIII, nr. 35)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Reactie op motie van het lid Van Vliet over het mogelijk maken van experimenten in krimpgebieden (Kamerstuk 34 300 XVIII, nr. 35) - 2015Z23751

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bevolkingsdaling/krimp dat is verschoven naar 14 januari 2016.Rondvraag

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Kamerstuk 34 228)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Nota van wijziging - 34228-84

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34228-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34228-7

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 juni 2015. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Aanbieding van nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228-6

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel inzake Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Kamerstuk 34 228).
Gerelateerde kamerstukken: 34228-6

Huisvestingslasten Hoge Colleges van Staat

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Huisvestingslasten Hoge Colleges van Staat - 34293-7

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat Renovatie Binnenhof.

Instellingsbesluit agentschap Rijksvastgoedbedrijf

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 december 2015. Instellingsbesluit agentschap Rijksvastgoedbedrijf - 34357-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-XVIII

Besluit: Geagendeerd voor feitelijke vragenronde d.d. 3 december 2015 te 14.00 uur.

Onderzoeksrapporten Binnenhof

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 december 2015. Onderzoeksrapporten Binnenhof - 34293-6

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de renovatie van het Binnenhof d.d. 10 december 2015.Algemeen

Beantwoording vragen commissie over de Overdracht monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) (Kamerstuk 32156, nr. 66)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de overdracht van monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vertrouwelijke aanbieding van de financiële gegevens met betrekking tot de kabinetsreactie Renovatie Binnenhof

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2015. Vertrouwelijke aanbieding van de financiële gegevens met betrekking tot de kabinetsreactie Renovatie Binnenhof - 34293-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reserveren voor groot onderhoud aan staatspaleizen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2015. Reserveren voor groot onderhoud aan staatspaleizen - 34300-XVIII-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake/houdende de Kabinetsreactie renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34 293, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 november 2015. Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie renovatie Binnenhof - 34293-4

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de renovatie van het Binnenhof d.d. 10 december 2015.

Beantwoording vragen commissie over Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf (Kamerstuk 29659, nr. 141)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 november 2015. Beantwoording vragen commissie over de lijst van vragen en antwoorden over erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf - 29659-142

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, met de kanttekening dat minister voor Wonen en Rijksdienst wordt verzocht om de Kamer met enige regelmaat op de hoogte te houden van de gang van zaken.2

Kabinetsreactie op Rli advies "Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid"

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 november 2015. Kabinetsreactie op Rli advies "Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid" - 32847-208

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg diverse Woon-onderwerpen

Huisvesting van vergunninghouders

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 november 2015. Huisvesting van vergunninghouders - 19637-2083

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg Huisvesting doelgroepen d.d. 2 december 2015.

Uitstel reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 november 2015 over het bericht ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 november 2015. Uitstel reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 november 2015, over het bericht ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ - 32847-207

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vragen en toezeggingen inzake Bevolkingsdaling/Krimp

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 november 2015. Vragen en toezeggingen inzake Bevolkingsdaling/Krimp - 31757-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bevolkingsdaling/Krimp dat is verplaatst naar 14 januari 2016.

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 november 2015. Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst - 34120-9

Besluit: Aangekondigde integrale kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting en het IBO sociale huur afwachten.