Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 november 2015

Gepubliceerd: 24 november 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010144
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bbcb088d-4708-4b98-a537-fb119255ca60&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20WR%20d.d.%2024%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 32847, 32156, 34293, 33340, 32757, 27926, 34156, 32847, 29453, 29453

Inhoud


Mobiliteit en flexibele inzet van personeel voor een toekomstbestendige rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 november 2015. Mobiliteit en flexibele inzet van personeel voor een toekomstbestendige rijksoverheid - 31490-193

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Rijksdienst.Rondvraag

Leefbaarometer en Voortgangsrapportage Wijkaanpak 2015

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 november 2015. Leefbaarometer en Voortgangsrapportage Wijkaanpak 2015 - 32847-206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stedelijke vernieuwing d.d. 3 december 2015.

BOR-notitie - Aanwijzingen inzake rijksinspecties

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 november 2015. BOR-notitie - Aanwijzingen inzake rijksinspecties - 2015Z22076

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst: Afschrift van de Aanwijzingen inzake rijksinspecties (31490-190) vastgesteld op dinsdag 1 december 2015 te 14.00 uur.Toegevoegde agendapunten

BOR-notitie - Staat van de Woningmarkt

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 november 2015. BOR-notitie - Staat van de Woningmarkt - 2015Z22075

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Tweede Staat van de Woningmarkt d.d. 26 november 2015.

Overdracht monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 november 2015. Overdracht monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-66

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op dinsdag 1 december 2015 te 14.00 uur.Algemeen

Informatie renovatie Binnenhof

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 november 2015. Informatie renovatie Binnenhof - 34293-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij rondetafelgesprek Renovatie Binnenhof d.d. 25 november 2015.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij (nog te plannen) plenair debat Renovatie Binnenhof.

Afschrift en reactie op het rapport van de wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 november 2015. Afschrift en reactie op het rapport van de wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek - 33340-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek i.v.m. selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34314.2

Aanpak strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel op basis van de Europese Bouwproductenverordening

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 november 2015. Aanpak strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel op basis van de Europese Bouwproductenverordening - 32757-117

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving.

Kabinetsreactie op NOS-berichten over huurbeleid en doorstroming huurmarkt

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 november 2015. Kabinetsreactie op NOS-berichten over huurbeleid en doorstroming huurmarkt - 27926-250

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 18 november 2015.

Nota van wijziging Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 17 november 2015. Nota van wijziging - 34156-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34156-8

Reactie op de brief van ANBO m.b.t. prioriteiten volkshuisvesting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015. Reactie op de brief van ANBO m.b.t. prioriteiten volkshuisvesting - 32847-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huisvesting doelgroepen d.d. 2 december 2015.
Noot: Adressant afschrift antwoord minister voor Wonen en Rijksdienst sturen.

Reactie op diverse toezeggingen gedaan tijdens verschillende debatten en reactie op moties inzake het onderwerp woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015. Reactie op diverse toezeggingen gedaan tijdens verschillende debatten en reactie op moties inzake het onderwerp woningcorporaties - 29453-408

Besluit: Behandeld in het algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 18 november 2015.

Reactie op de brief van de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland van 24 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015. Reactie op de brief van de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland van 24 september 2015 - 2015Z21513

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huisvesting doelgroepen d.d. 2 december 2015.

Voornemens woningcorporaties 2015-2019, kengetal investeringsruimte en aanbieding rapporten bij Staat van de woningmarkt 2015

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 november 2015. Voornemens woningcorporaties 2015-2019, kengetal investeringsruimte en aanbieding rapporten bij Staat van de woningmarkt 2015 - 29453-402

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Tweede Staat van de Woningmarkt.