Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 september 2015

Gepubliceerd: 9 september 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010096
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=943bcaee-086c-43aa-b3a1-720cfd363f7b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%209%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30136, 32156, 32156, 32156, 26643, 24036, 34120, 33746, 32847, 32757, 29453, 17050, 27926, 30196, 32847, 32847, 30136

Inhoud


Behandeling brief inzake Stedelijke vernieuwing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 februari 2015. Betrokkenheid Rijk bij stedelijke vernieuwing - 30136-41

Besluit: Eerder is besloten de brief over stedelijke vernieuwing toe te voegen aan het algemeen overleg Agenda Stad (voortouw commissie Binnenlandse Zaken). De leden van de commissie Wonen en Rijksdienst houden over deze brief een rondetafelgesprek op 10 september 2015; desgewenst zal er na het rondetafelgesprek een algemeen overleg Stedelijke vernieuwing worden gepland.

Verzoek m.b.t. doorberekening voorgesteld huurbeleid door WSW en verzoek om reactie van de minister

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 3 augustus 2015. Verzoek m.b.t. doorberekening voorgesteld huurbeleid door WSW en verzoek om reactie van de minister - 2015Z14506

Besluit: Verzoek honoreren.

Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 september 2015. Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies - 2015Z15654

Besluit: - De commissie besluit de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begroting vast te stellen op 22 september 2015 te 14.00 uur- De commissie heeft een voorkeur voor een plenaire behandeling van de begroting opgeknipt in twee afzonderlijke blokken: wonen en rijksdienst.- De commissie zal geen rapporteur benoemen, geen wetgevingsoverleg houden voorafgaande aan de plenaire behandeling en ziet af van een briefing door de Algemene Rekenkamer.5

Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 24 augustus 2015. Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies - 2015Z14920

Besluit: De commissie gaat akkoord met aanbeveling 1.Ten aanzien van aanbeveling 2 zal per EU-voorstel worden bekeken of het nodig is om een rapporteur te benoemen.
Noot: Aanbeveling 1: Bij iedere procedurevergadering worden, indien aan de orde, de nieuwe EU-voorstellen voorgelegd aan de commissie om te bepalen of en zo ja, hoe de voorstellen behandeld gaan worden; Aanbeveling 2: Aan de commissie wordt voorgelegd of een vaste EU-rapporteur wordt benoemd voor de commissie en of er behoefte bestaat een rapporteur te benoemen bij de behandeling van een prioritair verklaard EU-dossier. De commissie kan vanzelfsprekend indien gewenst ook op een andere wijze tot een toedeling van een of meerdere rapporteurschappen komen. De behoefte daaraan verschilt mogelijk per commissie, mede door de grote verschillen in ‘EU-intensiteit’.

Aanbieding van het advies van de Raad voor Cultuur "Nationale Monumentenorganisatie in oprichting"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 29 juni 2015. Aanbieding van het advies van de Raad voor Cultuur "Nationale Monumentenorganisatie in oprichting" - 32156-56

Besluit: Agenderen voor nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.
Noot: Zie agendapunt 21.Algemeen

Reactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de afstoot van de monumenten met erfgoedfunctie door het Rijk

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 september 2015. Reactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de afstoot van de monumenten met erfgoedfunctie door het Rijk - 32156-60

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.
Noot: De leden hebben besloten om de voortzetting van het algemeen overleg alleen met de minister voor Wonen en Rijksdienst te houden.

Toelichting op de brief van 29 juni 2015 om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de koopovereenkomst met de Nationale Monumentenorganisatie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juli 2015. Toelichting op de brief van 29 juni 2015 om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de koopovereenkomst met de Nationale Monumentenorganisatie - 32156-59

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.
Noot: In de procedurevergadering van 30 juni jl. is als volgt besloten:- Minister verzoeken om de betekenis van de passage in de brief dat er geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet nader uit een te zetten.4

Uitvoering kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 3 september 2015. Instellingsbesluit BIT - 2015Z15730

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 juli 2015. Uitvoering kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT toetsing (BIT) - 26643-365

Besluit: Minister verzoeken om een reactie op de vragen die zijn opgenomen in de BOR-notitie en in hoeverre deze reactie leidt tot aanpassing van het instellingsbesluit en de toelichting daarop.
Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de Kamer te informeren over de criteria die worden gehanteerd bij de instelling van het Bureau ICT Toetsing (BIT) en wanneer de Kamer het evaluatierapport zal ontvangen.

Advies van de voorzitter Ronde Tafel Paleis Soestdijk over een nieuwe bestemming van landgoed en paleis Soestdijk

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juli 2015. Advies van de voorzitter Ronde Tafel Paleis Soestdijk over een nieuwe bestemming van landgoed en paleis Soestdijk - 34000-XVIII-24

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.

Uitstel toezending reactie op de brief van Stichting Werkorganisatie Vereniging van Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland (VKK-FDG) te Zevenaar over de toekomst van vast internet op het platteland

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 juli 2015. Uitstel toezending reactie op de brief van Stichting Werkorganisatie Vereniging van Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland (VKK-FDG) te Zevenaar over de toekomst van vast internet op het platteland - 2015Z13838

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding advies inzake renovatie Binnenhof

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 1 juli 2015. Set Presidiumstukken d.d. 1 juli 2015. - 2015Z14157

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 24 juni 2015. Set Presidiumstukken van 24 juni 2015 - 2015Z14156

Besluit: Ter informatie.3

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 8 juli 2015. Aanbiedingsbrief van het Presidium inzake instemming met de plannen van de Bouwbegeleidingscommissie inzake de renovatie van het Binnenhof - 2015Z14155

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 juli 2015. Aanbieding advies inzake renovatie Binnenhof - 2015Z13730

Besluit: Minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken op welke termijn het kabinetsstandpunt te verwachten is.

Kabinetsstandpunt bij de tweede evaluatie benzineveilingen en het bijbehorend eindrapport

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 juli 2015. Kabinetsstandpunt bij de tweede evaluatie benzineveilingen en het bijbehorend eindrapport - 24036-411

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding doorlichtingsrapport agentschap Dienst van de Huurcommissie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 september 2015. Aanbieding doorlichtingsrapport agentschap Dienst van de Huurcommissie - 34120-5

Besluit: BOR verzoeken om een inhoudelijke notitie over de kwaliteit van het doorlichtingsrapport.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 september 2015 te 14.00 uur.Rijksdienst

Kabinetsreactie op rapportage kwartiermaker Nederlandse Hypotheek Instelling

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 september 2015. Kabinetsreactie op de rapportage van de kwartiermaker Nederlandse Hypotheek Instelling - 33746-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Koopsector/woningmarkt.

Oplevering Staat van de Woningmarkt 2015

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 augustus 2015. Oplevering Staat van de Woningmarkt 2015 - 32847-186

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst 2016.

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 augustus 2015. Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen - 32757-115

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 september 2015 te 12.00 uur.2

Reactie op een brief derden met het verzoek om een reparatiemaatregel voor bedrijven die woningen bezetten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juli 2015. Reactie op een brief met het verzoek om een reparatiemaatregel voor bedrijven die woningen bezetten - 2015Z13898

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Verbeteren bedrijfsvoering en informatiestromen sociale huursector

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juli 2015. Verbeteren bedrijfsvoering en informatiestromen sociale huursector - 29453-398

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 30 september 2015.

Antwoorden op vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst over onregelmatigheden bij de uitvoering STEP-regeling

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst over onregelmatigheden bij de uitvoering STEP-regeling - 17050-519

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving.

Uitwerking huursombenadering, akkoord Aedes-Woonbond

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 juli 2015. Uitwerking huursombenadering, akkoord Aedes-Woonbond - 27926-247

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst 2016.

Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 juli 2015. Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving - 30196-352

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving.

Passendheidsnorm en zorgwoningen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 juli 2015. Passendheidsnorm en zorgwoningen - 32847-183

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage Transitieagenda Langer zelfstandig wonen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 juli 2015. Voortgangsrapportage Transitieagenda Langer zelfstandig wonen - 32847-182

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Voortgang Transitieagenda Langer zelfstandig wonen.

Stand van zaken funderingspilots

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 juli 2015. Stand van zaken funderingspilots - 30136-42

Besluit: Aangekondigde nadere informatie over financiering funderingsherstel (verwacht later dit jaar) afwachten.

Afschrift van het antwoord op een brief van de partijen van het Lente-akkoord over de EPC-norm voor gestapelde nieuwbouw

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 juli 2015. Afschrift van het antwoord op een brief van de partijen van het Lente-akkoord over de EPC-norm voor gestapelde nieuwbouw - 2015Z13214

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving.